Soldater fra de tre forsvarsgrenene Hær, Sjø og Luft sammen på Akershus festning ifm innføringen av allmen vernepliktNorwegian conscripts from the Navy, Army and the Air ForceSoldater fra de tre forsvarsgrenene Hær, Sjø og Luft sammen på Akershus festning ifm innføringen av allmen vernepliktNorwegian conscripts from the Navy, Army and the Air Forcehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20140923th_ 9330.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1071

Jenter og verneplikt

Hausten 2014 vedtok Stortinget å endre vernepliktslova og heimevernlova. Vedtaket gjorde verneplikta kjønnsnøytral.

​​​​​​​​Kvinner har lenge vore ein viktig del av det norske forsvaret. I august 2014 var 17 prosent av Forsvarets tilsette kvinner. Blant dei​ sivilt tilsette var talet 33, mens den var 10 prosent blant dei militære.

På befalsskulane var 20 prosent av elevane kvinner, mens 14 prosent av soldatane i førstegongsteneste var kvinner i august 2014.

Vegen vidare

  • Lovendringa​​ gjeld frå 1. januar 2015.​
  • 1997-årskullet er det første som blir omfatta av allmenn verneplikt.
  • ​I januar 2015 fekk 1997-kullet tilsendt sesjon del 1. Dei siste åra har jenter måtte svare på sesjon del 1, men skilnaden frå 2015 er at dei ikkje lenger sjølve kan velje om dei vil tene førstegongstenesta. Då er dei vernepliktige og må møte på lik linje med menn om dei blir kalla inn.
  • Etter sesjon del 1 vil ein del bli kalla inn til sesjon del 2. Dei første blei kalla inn hausten 2015.
  • Juli 2016 startar dei første som er omfatta av lovendringa, ​førstegongstenesta si ​i Forsvaret.​

 Spørsmål og svar

 

 

Kva inneber lovendringa?Kva inneber lovendringa?<p>​​​Lovendrin​​ga gir begge kjønn eit felles ansvar og ein felles plikt til å forsvare landet. Samstundes får Forsvaret dobbelt så mange å velje mellom.​</p>
Kvifor treng vi allmenn verneplikt?Kvifor treng vi allmenn verneplikt?<p>​​​Det er tre ​hovudgrunnar til det. Den første er den grunnleggjande verdien. I det moderne Noreg skal det vere like rettar og pliktar for begge kjønn.</p><p></p><p>For det andre skal Forsvaret spegle det norske samfunnet.</p><p></p><p>Det tredje er kompetanse. Forsvaret sine oppgåver og behov vil auke på ei rekkje ulike område. Dei framtidige soldatane må ha styrke både i beina og hovudet.​​</p>
Kva vil fleire jenter bety for Forsvaret?Kva vil fleire jenter bety for Forsvaret?<p>​Fleire tenestedyktige jenter vil auke Forsvaret si operative evne, sidan vi får dobbelt så mange menneske å velje mellom. Det vil gjere det enklare å koble moti​​vert personell og riktig kompetanse opp mot oppgåvene vi skal gjere.</p><p></p><p>I avdelingar der begge kjønn er godt representerte, ser vi òg at det påverkar miljøet og trivselen i positiv retning.</p><p></p><p>Kvinner er også svært viktige i til dømes utanlandsteneste, sidan dei når fram til grupper og miljø som mannlege soldatar ikkje når.​</p>
Blir det like mange jenter og gutar i førstegongstenesta no?Blir det like mange jenter og gutar i førstegongstenesta no?<p>​​Forsvaret har ikkje sett noko måltall for kor mange prosent kvinner vi skal ha. Forsvaret skal velje dei best eigna personane til førstegongsteneste, og kjønn er ikkje eit kriterium.​</p>

 

 

Fakta om allmenn vernepliktFakta om allmenn verneplikt<h5><strong>Så mange er dei:</strong></h5><ul><li>17 år, sesjon del 1, nettbasert eigenerklæring. 60 000 ungdomar.</li><li><span style="line-height:1.625;color:inherit;font-size:inherit;background-color:transparent;">18 år, sesj</span><span style="line-height:1.625;color:inherit;font-size:inherit;background-color:transparent;">on del 2, oppmøte med testar og vurderingar. 22 000 ungdomar.</span></li><li><span style="line-height:1.625;color:inherit;font-size:inherit;background-color:transparent;">1</span><span style="line-height:1.625;color:inherit;font-size:inherit;background-color:transparent;">9 år, førstegongsteneste i 12 månadar. 9 000 ungdomar.​</span></li></ul>http://forsvaret.no/faktabokser/faktaboks-almenn-verneplikt

Publisert 7. januar 2015 14:53.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:40.