Kurs, fag og utdanningKurs, fag og utdanninghttp://forsvaret.no/media/PubImages/1_20160624OST_9275_39.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7293Bruk tiden i førstegangstjenesten godt. Grip muligheten til å ta gratis kurs og utdanning, ta eksamen på videregående skole eller begynn på en høyere utdanning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvaret har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for førstegangstjenestegjørende som har svak utdanningsbakgrunn. Benytt deg av Forsvaret sine tilbud innen karriereveiledning og kompetansebygging for videre sivil eller militær karriere. 

Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus) er Forsvarets avdeling for spørsmål vedrørende sivil utdanning og videre karriere for deg som er i førstegangstjeneste.​

 

 

Jobb- og karrierekursJobb- og karrierekurs<p></p><p class="forsvaretElement-p">I løpet av Jobb- og karrierekurset blir du bedre kjent med deg selv og alle mulighetene du har i yrkeslivet. Du lærer mer om hvordan du gjør gode valg av utdanning, opplæring og arbeid nå og i framtiden. Du lærer å ta kommando over egen karriere og markedsføre deg selv på en effektiv måte. Jobbsøking, CV og intervjusituasjonen er blant temaene i kurset.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Best utbytte får du ved å kombinere kurset med individuell karriereveiledning.​</p>
Fag fra videregående skoleFag fra videregående skole<h2 class="forsvaretElement-H2">​</h2><h2 class="forsvaretElement-H2">Fagtilbud​​</h2><p class="forsvaretElement-p">I utgangspunktet kan du ta opp alle fag du måtte ønske, enten du vil fullføre vitnemålet, forbedre karakterer, eller bygge på til generell eller spesiell studiekompetanse. Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus) tilbyr mange fag, enten som klasseromsundervisning eller nettbasert undervisning. Lærebøker kan du låne hos din lokale Fokus-avdeling.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Etter som du må studere på din egen fritid, og tjenesten til tider er krevende, må du vurdere hva du har av kapasitet før du melder deg opp som privatist til eksamen.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Eksamen</h2><p class="forsvaretElement-p">Du må selv melde deg opp til privatisteksamen via Internett.<br> Du skal melde deg opp via privatistweb (<a href="http://www.privatistweb.no/">www.privatistweb.no</a>) til den videregående skolen som ligger nærmest ditt tjenestested.</p><p class="forsvaretElement-p">Du kan søke Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus) om stipend for å få dekket 80 % av eksamensavgiften.</p><p class="forsvaretElement-p">Det gis normalt en eller to lesedager per eksamen. Lesedag legges vanligvis til en av de siste tjenestedagene før eksamensdagen. Du får også fri på selve eksamensdagen. Husk å søke din militære avdeling om lesedag og eksamensdag. Kandidater som har lærevansker kan ha krav på tilrettelegging av eksamen. </p><p class="forsvaretElement-p">Ta kontakt med ditt lokale Fokus kontor hvis du har spørsmål rundt eksamensoppmelding, lesedager eller tilrettelegging.​</p>
Høyere utdanningHøyere utdanning<p><span style="font-size:1rem;">​Dersom du allerede har generell studiekompetanse, er det mulig å påbegynne høyere utdanning mens du er i førstegangstjenesten. Det finnes flere høgskoler og universitet som har nettbaserte studier, f.eks. Examen philosophicum (Ex.phil.) og Examen facultatum (Ex.fac.) samt mindre innføringsemner og delemner. Du må selv sjekke hva som er aktuelt for deg. Du kan søke stipend for å dekke deler av kostnadene knyttet til studiene.</span></p><p>Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus) har også undervisningstilbud innen høyere utdanning i enkelte emner.  Ta kontakt med ditt lokale Fokus-kontor for å undersøke hvilke tilbud som finnes.​<br></p>
Yrkesrelatert opplæringYrkesrelatert opplæring<p>Forsvaret tilbyr kompetansehevende kurs og opplæring som du kan gjennomføre mens du er inne til førstegangstjeneste.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Truckførerkurs<br></h2><p>Dette er en sertifisert opplæring på truckklassene T1–T4 med offentlig, fastlagt læreplan. Kurset går over 22 timer med teori inklusiv 8 timer sikkerhet, ansvar og kontroll (SAK), og 20 timer med praktisk kjøring. Skriftlig prøve etter hver teorimodul. Truckklassene C1 og C2 tilbys på noen av Fokus-kontorene. Etter bestått kurs utstedes truckførerbevis.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Masseforflytning – teori</h2><p>Kurset består av 32 timer teori. Tema for kurset er sikkerhet, ansvar og kontroll (SAK) og 24 timer maskinteori. Hver teorimodul avsluttes med en skriftlig prøve. Dette er teoridelen for de ulike maskintypene: doser kl. M1, gravemaskin kl. M2, veihøvel kl. M3, hjullaster kl. M4, gravelaster kl. M5 og dumper kl. M6. Den praktiske delen kommer i tillegg, og kan søkes på via Fokus sin stipendordning.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Personløfter</h2><p>Kurset går over 8 timer og gir nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk av personløftere samt opplæring i å forebygge de farer som bruken kan medføre.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">G8 Lastebilkran<br></h2><p>Arrangeres ved Fokus Bardufoss for hele Fokus. Gjennomført og bestått sikkerhetsopplæring G8 lastebilkran på i alt 76 timer fører fram til kompetansebevis på bruk av lastebilkraner. Opplæringen består av følgende moduler: modul 1.1 HMS består av 8 timer teori, 2.1 Lastebilkran består av 20 timer teori, modul 2.3 (G11) Løfteredskap består av 16 timer teori, modul 3.8 Grunnleggende, praktisk bruk, 8 timer, og modul 4.8 Praktisk bruk 24 timer. Hver modul avsluttes med en prøve.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Sveisekurs</h2><p>Kurset går over 32 timer. Kurset inneholder sveising med elektroder, MIG/MAG-sveising, W/TIG-sveising og lodding, skjæring med autogen, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og bruk av arbeidsutstyr.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Varme arbeider<br></h2><p>Kurset gjennomføres på 8 timer. Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid hvor det benyttes åpen ild. Kurset er relevant for de som skal arbeide med ulike typer sveising utført ved oppvarmings-, sveis-, skjære-, lodde eller slipeutstyr. Ved gjennomført kurs og godkjent teoretisk prøve utstedes et sertifikat som er gyldig i hele Norden i 5 år. Etter denne perioden må sertifikatet fornyes. Norsk brannvernforening er sertifiserende organ.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Praktisk ledelse</h2><p>Kurset har som mål å gi innblikk i lederrollen, og tar for seg grunnleggende kunnskap om ledelse. Det omhandler blant annet ledelse av mennesker, teori om ledelse, praktisk ledelse, konflikthåndtering, motivering av medarbeidere lovverk, verdier, etikk og moral i ledelse, positiv kommunikasjon mm. Kurset gjennomføres over 2 til 4 dager.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Treningsveileder </h2><p>Innholdet i dette kurset har hovedvekt på kroppens oppbygging og hvordan den fungerer. Grunnleggende kunnskap innen anatomi, fysiologi, treningslære, ernæring og idrettsskader er tema som blir tatt opp. Kurset er teoretisk med praktiske øvelser. Dette kan være et introduksjonskurs til personlig trenerutdanning.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Bedriftsetablering <br></h2><p>Dette er et kurs for deg som ønsker å etablere egen virksomhet. Kurset er hovedsakelig teoretisk, men har innslag av praktiske caseoppgaver og gruppeoppgaver. Opplæringen består av salg, markedsføring, markedsanalyse, jus, forsikring, økonomi, budsjettering, organisering, forretningsplaner, foretaksformer og hvordan skaffe informasjon. Kurset kan ha ulikt timetall, og gjennomføres på 3 til 5 dager. Det er nyttig både for deg som skal begynne rett i jobb etter førstegangstjenesten, og for deg som skal studere innen de økonomiske administrative fagområdene.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Vekterkurs Trinn 1<br></h2><p>Vekterkurs Trinn 1 er grunnopplæring som kvalifiserer til ansettelse i et vaktselskap. Trinn 1 er et teoretisk kurs som gjennomføres over 21 undervisningstimer som avsluttes med skriftlig prøve. Kurset inneholder introduksjon til vaktbransjen, etikk, jus, konflikthåndtering, førstehjelp, helse, miljø og sikkerhet og brannvern.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Russisk språk og kultur<br></h2><p>Arrangeres ved Fokus Grensevakten for hele Fokus. Kurset er for deg som ønsker å lære litt russisk språk og litt om Russland. Her lærer du om det kyrilliske alfabet, noen russiske ord og fraser. Det legges vekt på Russisk kultur, grensehistorie og nordområdesamarbeidet. Kurset går over 36 timer. <br></p><p>Kompetansehevingen må inngå som en del av din karriereplan.<br></p>
StudieteknikkStudieteknikk<p></p><p class="forsvaretElement-p">Studieteknikk er et kurs om har til hensikt å lære deg ulike teknikker og gode arbeidsformer som gjør det enklere å tilegne seg kunnskap. Du kan forbedre læringsprosessen, øke leseferdighet og -hastighet. Du lærer hukommelsesteknikker, studiestrategier og effektive notatmetoder.</p><p class="forsvaretElement-p">Kurset er relevant for alle, enten du planlegger å studere ved høgskole/universitet, satser på en videre militær karriere eller tenker å gå ut i det sivile arbeidslivet etter endt tjeneste.   </p>
Hjelp til deg med lærevanskerHjelp til deg med lærevansker<p></p><p class="forsvaretElement-p">Forsvaret kan tilrettelegge for individuelt tilpasset undervisning for deg med lærevansker. Du kan ha krav på tilrettelegging ved prøver og eksamener. Vi tilbyr også kartlegging av lærevansker. </p><p class="forsvaretElement-p">For å kunne få tilrettelagt eksamen ved videregående skole eller høyskole, må lærevansker dokumenteres. Det må søkes om tilrettelegging til eksamenskontoret senest en måned før eksamen.</p><p class="forsvaretElement-p">Ved behov, ta kontakt med ditt nærmeste Fokus-kontor.​</p>
Utdanningsstipend Utdanningsstipend <p class="forsvaretElement-p">Forsvaret tilbyr mange ulike kurs og opplæringer, men ligger dine behov litt på siden av det generelle tilbudet? Mannskaper inne til førstegangstjeneste, befalselever i elevperioden og militære lærlinger kan etter søknad innvilges stipend på inntil kr. 20.000,- til utdanning som Forsvaret selv ikke gjennomfører. Ordningen forutsetter at du har gjennomført en karriereveiledning hos Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus), og utdanningen må være i samsvar med din karriereplan.</p><p class="forsvaretElement-p">Utdanningen må fullføres og utgiftene må dokumenteres før stipendet utbetales. En egenandel på 20-50 % må påberegnes.</p><p class="forsvaretElement-p">Ta kontakt med Fokus-kontoret i leiren etter at du har møtt til tjeneste, dersom du ønsker å søke om utdanningsstipend. Søknaden må være innvilget før du begynner på utdanningen.​</p>