VernepliktVerneplikthttp://forsvaret.no/media/PubImages/fjell-landskap-tk.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=743Vernepliktige er ein bærande bjelke i forsvaret av Noreg. I eit grisgrendt land med store landområde og ei særs lang kystlinje, er norsk tryggleik avhengig av at stadig nye generasjonar sluttar opp om Forsvaret.

​​​​​​​​​​​​Kven blir vernepliktig?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Både menn og kvinner (berre kvinner fødd i 1997 eller seinare) som er norske statsborgarar kan bli verneplikt​ige.​ For å bli vernepliktig må du bli vurdert som skikka til teneste i Forsvaret.

​Verneplikta gjeld frå året du fyller 19 år og fram til og med året du fyller 44 år (55 år for dei som tidlegare har vore militært tilsatt i minst eit år etter førstegongstenesta).

Enhver statens borger er i alminnelighet like forpliktet til i en viss tid å verne om sitt fedreland, uten hensyn til fødsel eller formue.

Grunnlova § 119​​

19 månader tenesteplikt 

Som vernepliktig pliktar du å gjennomføre inntil 19 månader (575 dagar) ordinær teneste. Ordinær teneste er førstegongsteneste, repetisjonsteneste og vanlig heimevernsteneste. Det betyr at når du har gjennomført 12 eller 18 månader førstegongsteneste, kan Forsvaret kalle deg inn til respektive 7 eller 1 månader repetisjonsteneste eller heimevernsteneste fram til det året du fyller 44 eller 55 år. Dette er bestemd av Stortinget. 

Frivillig teneste som utdanning i Forsvaret, teneste i utlandet, verving, teneste i Heimevernet sine innsatsstyrkar eller tilsetting i Forsvaret reknast ikkje som ein del av tenesteplikta. Unntaket er om du ikkje har gjennomført førstegongstenesta før du tek til med utdanning i Forsvaret. Da blir det første året av utdanninga rekna som førstegongsteneste og 12 månader gjennomført tenesteplikt. ​

Spesielt for tenesteplikt i Heimevernet


I Heimevernet er den årlige ordinære tenesteplikta inntil 6 dagar for meinige/visekorporalar/korporalar og inntil 9 dagar for befal og spesialistar fram til ein​ fyller 44 eller 55 år.  
Om du inngår kontrakt med ein av Heimevernets innsatsstyrkar får du i tillegg inntil 30 dagar pliktig teneste per år. Teneste i Heimevernets innsatsstyrkar reknast som frivillig teneste, og dei ekstra 30 dagane per år reknast ikkje inn i dei 19 månadene ordinær tenesteplikt. ​

VISSTE DU AT … ​​

8 av 10 i førstegongstenesta seier at dei trivst godt eller særs godt.

Omtrent halvparten ​meiner at førstegongstenesta blei enda betre enn forventa. Og soldatane trivst betre jo lengre inn i tenesta dei kjem.

Nesten halvparten har fått meir lyst på ​ein​ karriere i Forsvaret etter å vore inne til førstegongsteneste.​

​Kvinner og verneplikt

I 2010 fekk kvinner sesjonsplikt. 14. juni 2013 vedtok Stortinget, med breitt fleirtal, at Noreg skal ha allmenn verneplikt. Loven tredde i kraft 1. januar 2015. Verneplikta gjeld berre for kvinner fødd i 1997 eller seinare.

Verneplikt for kvinner inneber at Forsvaret kan rekruttere dei best eigna og mest motiverte, uavhengig av kjønn. Det betyr ikkje at alle kvinner blir kalla inn til teneste, eller at det kallast inn like mange kvinner og menn. Alle blir vurdert likt, og Forsvaret vel dei som er best eigna. Dei kvinnene som blir kvalifiserte på sesjon og innkalla til førstegongsteneste, kan ikkje velje dette bort.

Kvinner fødd før 1997, som tar utdanning i Forsvaret eller gjennomfører frivillig førstegongsteneste, må skrive under på ei viljeserklæring (ein kontrakt). Då får​ dei ei tenesteplikt tilsvarande verneplikta.

Førstegongstenesta er ein liten del av verneplikta

Forsvaret treng kvart år rundt 8​​000 personar* til å gjennomføre førstegongstenste. Førstegongstenesta er dei 12 første månadane av den 19 månadar lange tenesteplikta. 

* Det er kvart år fleire vernepliktige enn det Forsvaret har bruk for. Derfor er det ein del vernepliktige som aldri tenestegjer. Dei er likevel vernepliktige, og dei kan kallast inn til Forsvaret viss Noreg kje​​​​​​m i ein situasjon med krise eller krig.

 Meir om verneplikt

 

 

Verneplikta i totalforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/ovelse-grabein-harstad-2bn.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Verneplikta i totalforsvaretTotalforsvaret er ei fellesnemning for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Noreg. http://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/verneplikta-i-totalforsvaret
Repetisjonstjeneste<img alt="" src="/media/PubImages/20160304fr-6098-repetisjonstjeneste.jpg" style="BORDER:0px solid;" />RepetisjonstjenesteRepetisjonstjeneste er en del av verneplikten.http://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/repetisjonsteneste-og-heimevernet
Sivilforsvaret og politireserven<img alt="" src="/media/PubImages/samovelse-forsvaret-sivile-aktorer.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sivilforsvaret og politireservenKvart år blir over tusen vernepliktige overførte til Sivilforsvaret eller politireserven.http://forsvaret.no/tjeneste/Sivilforsvaret-og-politireserven