im-joc-fohim-joc-fohhttp://forsvaret.no/media/PubImages/im-joc-foh.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1383Innen Information Management har du en sentral rolle dersom det oppstår hendelser i operasjonsrommet.

Information Management-soldat

​​Information Management (IM) er begrepet for styring, håndtering og forvaltning av informasjon.

 Les mer om tjenesten

 

 

IM-soldat på KjellerIM-soldat på Kjeller<p>​<span style="font-size:1rem;">Nasjonalt logistikkoperasjonssenter (NLOGS) er en av Forsvarets operative hovedkvarters taktiske kommandoer, med fokus på operativ logistikk, sanitet og vertslandsstøtte. Du har arbeidssted i NLOGS' operasjonsrom, hvor all informasjon passerer i avdelingen. IM tilrettelegger for optimal operativ informasjonsstyring ved å systematisere, presentere og visualisere operative data på lavgraderte og høygraderte systemer. I tillegg sørger IM for tilfredsstillende overvåking av intern og ekstern informasjonsflyt og informasjonsdeling.​</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Fagopplæring</h2><p><span style="font-size:1rem;">IM gjennomfører til å begynne med en 8 ukers rekruttperiode på KNM Harald Haarfagre (Madla). Deretter gjennomføres 8 dagers kursing i MIF- og Krypto Grad 2 ved Kjevik. Etter kurset er det vanlig med overføringsperm, for så å møte opp ved Kolsås, der du som IM bor under tjenesten. Neste dag er det oppmøte på Kjeller, hvor opplæringen begynner. De første 4 ukene vil fokuset være å lære seg rutiner og programsystem. Etter hvert vil du få dine egne ansvarsområder i tillegg til dine vanlige rutiner. ​</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Hverdagsliv</h2><p>Som IM-assistent har du dagjobb. Det vil si at du jobber mandag til fredag 07.30 til 15.30, med fri i helgene. Arbeidstiden kan likevel variere. Dette skyldes at NLOGS er en operativ kommando, noe som medfører overtid dersom en hendelse inntreffer. Du pendler mellom Kolsås og Kjeller hver dag. Avreise fra Kolsås ca. klokken 05.45 om morgenen. Frokost, lunsj og middag spises på Kjeller. Utmarsj Kjeller ca. klokken 15.55 etter middag.</p><p><span style="font-size:1rem;">I daglig drift er det 1–2 offiserer og 2–4 soldater i operasjonssentralen (OPS-en). Under operasjoner eller øvelser er det vanlig med opp til 5–6 offiserer. I daglig drift er det om lag 23 offiserer i avdelingen. Du blir derfor godt kjent med de ansatte hos NLOGS. Stillingen anses som særs viktig av offiserene på avdelingen, og som IM-soldat er du med på å sikre at NLOGS ivaretar en tilfredsstillende reaksjonsevne. Avdelingen stiller derfor krav til at du er systematisk, har god teknisk forståelse og kan takle høyt arbeidstempo. Til gjengjeld får du mye tillit, god erfaring i informasjonsbehandling og datasystem samt god innsikt i hvordan Forsvaret fungerer i toppsjiktet.</span><br></p><p><span style="font-size:1rem;">Én IM-ass har til enhver tid ansvar for å ajourføre «RLP»*. Dette innebærer blant annet behandling av rapporteringsdata, purring på manglende rapporter og innføring av data i RLP. Med RLP følger stort ansvar, og du jobber derfor tett med sjefen for operasjonssentralen i denne prosessen.</span><br></p><p>*RLP (Recognized Logistic Picture) er en sammenstilling av logistikkdata i Forsvaret. Ved hjelp av dette dokumentet kan man enkelt se status på alt fra ammunisjon til kystvaktfartøy. Oversikten fremstiller ulike vurderinger og gir et godt beslutningsgrunnlag. </p><p>Kjeller er en mindre militærbase. Basen har flere vernepliktige soldater, deriblant kokke- og kontorlærling, soldater på brann-, redning- og plasstjeneste (BRP), IM-soldater samt vaktsoldater. Kolsås er en middels stor militærbase. På grunn av reise og arbeidstid, er det tilrettelagt og anbefalt å trene i arbeidstiden. Kjeller har flere gode treningsfasiliteter, deriblant et styrkerom, Skedsmohallen og fine runder for en løpetur.</p>
IM-soldat på ReitanIM-soldat på Reitan<p>​<span style="font-size:1rem;">IM-personell tilrettelegger for optimal operativ informasjonsstyring ved å systematisere, presentere og visualisere operative data på lavgraderte og høygraderte systemer. I tillegg sørger du for tilfredsstillende overvåking av intern og ekstern informasjonsflyt og informasjonsdeling. IM-avdelingen er plassert i operasjonsrommet til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som har ansvaret for å beskytte norske interesser gjennom planlegging og utføring av norske militære operasjoner i inn- og utland. ​</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Fagopplæring</h2><p>IM-soldatenes utdanning skjer på avdeling og består av 4 ukers obligatorisk opplæring der både befal og soldater bistår i opplæringen. Etter 4 uker skal du gjennom en eksamen som må bestås. Etter tjenesten skal du sitte igjen med kompetanse innenfor utvikling av web-baserte løsninger. Du får erfaring med webløsningen Microsoft SharePoint og innsikt i gjennomføring av fellesoperative operasjoner. Du sitter igjen med kompetanse fra fagfeltet Information Management, og erfaring fra stabstjeneste ved et operativt hovedkvarter. </p><p>Alle soldater skal prøve seg som skiftleder etter bestått eksamen. En periode varer i 1 uke om gangen der du får litt mer ansvar og gis rettigheten til å delegere oppgaver til de andre soldatene. Viser du deg frem i et godt lys, er det mulig å bli beskikket som vingsoldat (Luftforsvaret), visekonstabel (Sjøforsvaret) eller visekorporal (Hæren) i løpet av tjenesten. 8 soldater har tidligere fått midlertidig stilling som sersjant på avdelingen. ​</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Hverdagsliv</h2><p>Som IM-soldat arbeider du fra mandag til fredag og har fri i helgene, men arbeidstiden kan variere. Det skyldes at det er en operativ stilling som gjør at du må jobbe overtid hvis en hendelse skulle inntreffe. Dette gjelder spesielt dersom du jobber som vaktsjefsassistent. Ved å opparbeide deg overtidstimer, kan du skaffe deg ekstra permisjonsdager. </p><p>Avdelingen setter pris på at soldater ønsker å benytte seg av Fokus (kurs, fag og utdanning i Forsvaret) og velferdsarrangementer. Du kan inngå avtaler for å få fri til dette. Om morgenen tar du buss til jobb, direkte fra kasernen på Bodin leir til Reitan (ca. 25 minutter) med påfølgende frokost.  </p><p><span style="font-size:1rem;">Arbeidsdagen er preget av daglige rutiner som må gjennomføres, men også av inntrufne hendelser som «setter fyr» på operasjonsrommet. Som IM-soldat har du en sentral oppgave dersom dette skulle skje. Avdelingens tjenester benyttes av alle på FOH. Stillingen er viktig for at den daglige driften av hovedkvarteret utføres på en tilfredsstillende måte. </span><br></p><p>IM er et lite team bestående av 4 befal og ca. 5 soldater som jobber tett sammen. Av den grunn setter avdelingen pris på soldater som er selvdrevne og mestrer lagarbeid. ​</p><p>For at soldatene skal få opprettholdt god fysisk form, så er det muligheter for å trene i arbeidstiden på Reitan. Det er i tillegg gode treningsmuligheter i Bodin leir (i nærheten av kasernen) etter arbeidstid. </p>

​​​VARIGHET​

Etter endt 8 ukers rekruttperiode, blir du sendt til avdelingen der du befinner deg 
frem til du dimmiterer 10 måneder senere (12 måneders tjeneste til sammen).

hvordan bli im-soldat?

For å​ bli IM-soldat må du sørge for å bli innkalt til Luftforsvaret med rekruttperiode på KNM Harald Haarfagre (Madla). Her må du si ifra at du ønsker deg til akkurat 
denne tjenesten. 

I enkelte tilfeller vil man også kunne få tjenesten etter å ha gjennomført rekruttperioden i en av Hærens avdelinger. Det er likevel kun ved få anledninger at IM-soldater blir rekruttert herfra.     

Krav​​

  • Plettfri vandel
  • Sikkerhetsklarering for «Nato Secret» og «Hemmelig informasjon»

Ønskelig med

  • ​Gode skriftlige engelskkunskaper
  • Gode samarbeidsevner (god lagspiller)

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​​fakta​ 

  • Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla) og i enkelte tilfeller ved en av Hærens avdelinger​
  • Tjenestesteder: Reitan (ved Bodø) og Kjeller (ved Oslo)
  • Oppmøtemåned: Januar, april, juli og september
  • ​​Varighet: 12 måneder​​​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 16. januar 2015 13:31.. Sist oppdatert 22. januar 2018 12:58.