Norges lover, illustrasjonNorges lover, illustrasjonhttp://forsvaret.no/media/PubImages/MD__1705.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7479

Jurist

Denne tjenesten krever at du har relevant utdanning på mastergradsnivå eller høyere.

​Veien til å bli vernepliktig akademiker (VA) som jurist i Forsvaret, skjer i tre trinn:​​

Trinn 1 – offisersk​​urs

Selve militærtjenesten starter med et offiserskurs. Da har du grad som fenrik. Offiserskurset består av fem ukers grunnleggende soldatutdanning, etterfulgt av en lederskapsmodul som varer i tre uker.
 
Når du har fullført og bestått offiserskurset, får du opprykk til utskrevet løytnant i den forsvarsgrenen du skal tjenestegjøre i.

Trinn 2 – fagopp​læring

Etter offiserskurset starter fagopplæringen. Den skal gi deg nødvendige kvalifikasjoner, slik at du kan fungere i stillingen.
 
Fagkurset varer i tre uker og​ består av: 

  • Krigens folkerett
  • Operasjonell rett
  • Stabstjeneste og kunnskap om Forsvaret
  • Norsk, intern rett relevant for stabsjurister

3 måneder etter fagopplæringen kan du søke om tjeneste i internasjonale operasjoner. Med frivillig tjeneste i internasjonale operasjoner kan du få godskrevet inntil 6 måneder av den totale tjenesteplikten på 19 måneder.

Hverdagslivet i tjene​​sten

Etter at du har fullført både offiserskurset og fagopplæringen, skal du i tjenesten dekke funksjoner som samsvarer med din sivile opplæring – både i faglig innhold og utdanningsnivå.
 

Muligheter etter VA​-tjenesten

Etter 12 måneders tjeneste som vernepliktig akademiker​ kan du søke om tilsetting som yrkesbefal i Forsvaret hvis det lyses ut stillinger. Følg blant annet med på forsvaret.no/jobb​​.

 Tjenestesteder som VA-jurist

 

 

Brigade NordBrigade Nord<p>​Vernepliktige akademikere (VA)​ i Brigade Nord bistår staben, og tidvis underlagte bataljoner, med juridiske problemstillinger. Arbeidsoppgaver omfatter blant annet å skrive anbefalinger til brigadesjefen i juridiske saker, innen rettsområder som arbeidsrett, forsikringsrett, kontraktsrett og disiplinærrett. Videre bistår VA-jurist i øvelsesplanlegging og under øvelser ved å kontrollere at brigaden holder seg innenfor folkerettens rammer. Det ligger også til VA å undervise i krigens folkerett ved behov. ​​</p>
CyberforsvaretCyberforsvaret<p>​Cyberforsvaret er Forsvarets avdeling for etablering, drift og beskyttelse av Forsvarets IKT-systemer og kommunikasjonsinfrastruktur. Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet – det digitale rom – og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra et bredt spekter militære og sivile aktører.<br></p><p>VA-jurist i Cyberforsvarsstaben skal bistå sjefen for Cyberforsvaret og Cyberforsvarsstaben samt de ulike avdelingene i Cyberforsvaret med rådgivning innen en rekke ulike rettsområder. Arbeidsoppgavene er varierte, og er blant annet knyttet til anvendelsen av krigens folkerett i cyberdomenet, personvern og samarbeid med relevante sivile aktører. I tillegg skal VA-juristen bistå med juridisk rådgivning blant annet innen avtalerett, forvaltningsrett, tolkning av internt regelverk og arbeidsrettslige spørsmål. Undervisningsoppdrag kan også påregnes.<br></p>
Forsvarets høgskoleForsvarets høgskole<p>​Seksjon for militær jus og etikk ved Forsvarets høgskole (FHS) rekvirerer én vernepliktig jurist hvert semester. De skal gi seksjonen administrativ støtte og bidra i seksjonens vitenskapelige arbeid. </p><p>De vernepliktige juristene hos FHS skal i hovedsak arbeide med seminarplanlegging og -avvikling, undervisningsvirksomhet og eksamensavvikling. Det er også mulighet for vitenskapelig produksjon i form av for eksempel skrive en artikkel. Videre tilfaller det stillingen å administrere fagkurset for jurister og bistå i videreutviklingen av fagkurset og ordningen for vernepliktige akademikere.</p>
Forsvarets logistikkorganisasjonForsvarets logistikkorganisasjon<p>​​​​Som VA-jurist i Forsvarets logistikkorganisasjon arbeider du primært med kontraktsrett, avtalerett, forhandlinger og regelverket om offentlige anskaffelser. Forsvarets logistikkorganisasjon har ansvaret for alt innkjøp i Forsvaret av varer og tjenester. Forsvarets logistikkorganisasjon har det største juristmiljøet i Forsvaret med ca. 30 jurister fordelt på ulike divisjoner. Her får du mulighet til å jobbe med noen av Norges største og mest komplekse kontrakter. Du jobber både på norsk og engelsk, og mot både norske leverandører og store utenlandske konsern. </p><p>Som militærjurist skal du fylle viktige roller for å sørge for en effektiv logistikk og støtte til kampenhetene i Forsvaret i krig, krise og øvelser. Forsvarets logistikkorganisasjon deltar normalt også alltid når Norge tar del i internasjonale operasjoner. ​​</p>
Forsvarets operative hovedkvarterForsvarets operative hovedkvarter<p>​​​​Som VA-jurist ved Forsvarets operative hovedkvarter bistår du med juridisk rådgivning i forbindelse med planlegging og gjennomføring av pågående operasjoner, både øvelser i utland og innland. Du tilegner seg en forståelse for operasjonelle juridiske forhold og blir bevisst juristens rolle i en stabsfunksjon. </p><p>Blant arbeidsoppgavene er behandling av juridiske spørsmål innen folkerett, internasjonal humanitærrett og operasjonellrett sentrale. Vernepliktige akademikere (VA)​ bistår også ved utarbeidelse av bilaterale samarbeidsavtaler, noe som krever gode engelskkunnskaper. I tillegg arbeider VA-juristen også blant annet med erstatningssaker, disiplinærsaker og nasjonale avtaler. ​​</p>
Forsvarets sanitetForsvarets sanitet<p>​Som VA-jurist ved Forsvarets sanitet (FSAN) bistår du sjef for FSAN og FSANs ledelse med juridisk rådgivning og støtter FSANs avdelinger. Det legges hovedvekt på helserett, krigens folkerett, forsvarlig forvaltning og utarbeidelse av forsvarsinternt regelverk innen fagmyndighetsområdet sanitets- og veterinærvirksomhet. Ut over dette vil du ved behov få muligheten til å arbeide med et bredt spekter av juridiske spørsmål innen eksempelvis arbeidsrett, avtalerett og erstatningsrett. I tillegg vil du få muligheten til å gjennomføre undervisning innen det ovennevnte for FSAN og saniteten i Forsvaret for øvrig. Som VA-jurist i FSAN vil du være plassert i Lederstøttekontoret og arbeide tett sammen med rådgivergruppen i FSAN som består av sikkerhetsinspektør, HMS-koordinator, informasjonsrådgiver og feltprest.​​</p>
HærstabenHærstaben<p>​​​​​Arbeidsområdet for VA-juristen i Hærstaben er ganske bredt, og det er vanskelig å definere noe fast rettsområde man arbeider med. Arbeidsområder som stadig dukker opp er kvalitetssikring av internasjonale forvaltningsavtaler, hvor Hæren eller en underliggende avdeling er part, avtalerett, disiplinærrett og undervisning i krigens folkerett. Det er også mulig å være med i militære øvelser som juridisk rådgiver. I tillegg blir VA-juristen ofte brukt som en rådgiver når det er uklarheter rundt forståelsen av ulike regelverk som er relevante for aktiviteten innenfor Hærens fagområde. ​​</p>
LuftforsvarsstabenLuftforsvarsstaben<p>​​​​VA-juristens arbeidsoppgaver ved Luftforsvarsstaben knytter seg i hovedsak til ulike typer av forvaltningsmessig karakter, hvor en sak om beordring mot villighet kan nevnes som eksempel. Det kan også oppstå behov for å holde forelesninger om juridiske problemstillinger innen militær luftfart, som del av kursing av besetningsmedlemmer. Arbeidet består blant annet av utarbeidelse av kontrakter i tilknytning til innkjøp i Luftforsvaret samt administreringen av kvalitetssikringen av registrert informasjon i FOBID. ​​​</p>
RegelverksenhetenRegelverksenheten<p>Regelverksenheten er Forsvarets rådgivende organ for utarbeidelse og publisering av Forsvarets interne regelverk og styringsdokumenter. Formålet med Regelverksenhetens arbeid er å forenkle og systematisere dokumentstrukturen og høyne den innholdsmessige kvaliteten på regelverkene.</p><p></p><p>Regelverksenheten er en avdeling i Forsvarets fellestjenester, og holder til på Akershus festning. Som VA-jurist i Regelverksenheten blir du innplassert i juridisk team som består av tre jurister. Arbeidsoppgavene omhandler i hovedsak:</p><p></p><ul><li>Kvalitetssikring av forsvarsinterne regelverk og styringsdokumenter, herunder<br>- Sørge for at dokumentene er i henhold til overordnede, forsvarsinterne regelverk, instrukser fra Forsvarsdepartementet samt sivile lover og forskrifter<br>- Bidra til god regelteknikk og klart språk i Forsvarets regelverk og styringsdokumenter<br>- Sikre god og logisk struktur i regelverkene</li><li>Rådgivning i forbindelse med utarbeidelse av forsvarsinterne regelverk<span style="font-size:1rem;">​<br></span>- Samarbeid med militært og sivilt tilsatte i Forsvaret om utarbeidelse av regelverk og styringsdokumenter</li><li>Opplæringsvirksomhet internt i Forsvaret innen fagområdet regelverksteknikk​<br></li></ul>
SjøforsvarsstabenSjøforsvarsstaben<p>​Tjenesten som VA-jurist ved Sjøforsvarsstaben foregår i avdeling for lederstøtte. Arbeidsoppgavene er veldig varierende og omfatter alt fra å behandle erstatnings- og personalsaker til å gi råd i forbindelse med kontrakter, bistå i forbindelse med utarbeidelse av prosedyrer for Sjøforsvaret og å kommentere regelverksforslag som kommer på høring fra departementene. Ved behov kan det i tillegg bli aktuelt med noe undervisningsarbeid.<br></p><p>Mange av oppgavene innebærer at du arbeider selvstendig, men noen innebærer også samarbeid med jurist i Sjøforsvarsstaben samt på tvers av linjer og fagfelt. Tiden som VA-jurist i Sjøforsvarsstaben gir en unik mulighet til å få innsikt i Sjøforsvaret som helhet.<br></p>

 Spørsmål og svar

 

 

Hva er en VA-jurist?Hva er en VA-jurist?<p>​​VA står for vernepliktig akademiker. Det betyr at du utfører plikttjeneste som vernepliktig offiser innenfor din profesjon. Du utfører altså to profesjoner i én stilling: jurist og offiser.​</p>
Hvem kan bli VA-jurist? Hva er kravene?Hvem kan bli VA-jurist? Hva er kravene?<p>​For å kunne bli VA-jurist må du:</p><ul><li>​Være jurist (master i rettsvitenskap)</li><li>Ha bestått sesjon</li><li>Kunne sikkerhetsklareres<br></li><br></ul>
Hva gir et år som VA-jurist deg?Hva gir et år som VA-jurist deg?<p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Du får godkjent lederutdanning fra Forsvaret som befal. Du gjennomfører tjenesten med løytnants grad (kontra menig for vanlige førstegangssoldater).​</span></p>
Hvor lenge varer tjenesten?Hvor lenge varer tjenesten?<p>​​​Normalt er tjenestetiden for vernepliktige akademikere (VA) 12 måneder, men den totale tjenestetiden kan være på inntil 19 måneder dersom Forsvaret har behov for det, jamfør forsvarsloven.​</p>
Kan jeg fortsette i Forsvaret etter VA-tjenesten?Kan jeg fortsette i Forsvaret etter VA-tjenesten?<p>​​Ja, det kan være mulig å fortsette i Forsvaret etter tjenesten som vernepliktig akademiker (VA). Dette beror imidlertid på en vanlig jobbsøkingsprosess på ledige stillinger. Ikke alle stillinger i Forsvaret er militære. For disse er det ikke krav om at du har avtjent førstegangstjenesten for å søke, og du vil konkurrere på lik linje med sivile søkere.​</p>
Kan man velge selv hvor man vil jobbe?Kan man velge selv hvor man vil jobbe?<p>​​​Du kan til en viss grad påvirke hvor du blir beordret ved å skrive en prioriteringsliste av de avdelingene som har meldt inn behov for vernepliktig akademikere samt en redegjørelse for hvorfor du ønsker deg dit. Det er imidlertid ingen garanti for at du havner på førstevalget ditt. Det kan være aktuelt å intervjue kandidatene før fordeling.​​</p>
Bolig: flytting eller pendling?Bolig: flytting eller pendling?<p>​Du kan velge mellom å flytte til tjenestestedet eller å pendle.</p><p>Hvis du <strong>flytter</strong>, får du dekt flyttebil og reise. Du kan søke om å få leie bolig av Forsvaret, eller du kan bo i egeneid eller leid bolig utenfor Forsvaret.<br></p><p>Velger du å <strong>pendle</strong>, kan du få dekt reise mellom tjenestestedet og hjemstedet ditt. Det er bl.a. krav om at du eier eller leier boligen på hjemstedet. Da får du også dekt pendlerkvarter (tilsvarende en hybel) og eventuelle utgifter til kost dersom du er gift eller har samboer.<br></p><p>Vilkår og mer informasjon om ordningen får du i god tid før du starter tjenesten.<br></p>
Kan man delta i internasjonale operasjoner?Kan man delta i internasjonale operasjoner?<p>Du kan søke om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner etter 3 måneders tjeneste som befal etter fagopplæringen. Vernepliktige akademikere (VA)​ som etter frivillighet tjenestegjør i internasjonale operasjoner innen sitt fagområde (for jurister blir dette som LEGAD, legal adviser) godskrives inntil 6 måneder av den totale tjenesteplikten.</p><p>Mulighetene for å delta i internasjonale operasjoner beror selvsagt på Forsvarets behov for vernepliktige akademikere​ i de enkelte operasjoner (som regel er det avklart lang tid i forveien hvem som reiser ut).​</p>
Får man lønn?Får man lønn?<p>​​Ja, vernepliktige akademikere blir lønnet i lønnstrinn 47 (leger i lønnstrinn 54). Du får lønn fra første dag på rekrutten. Deltar du på øvelser etter endt grunnopplæring, kan du få økonomiske tillegg i henhold til grad.​</p>
Hvordan blir man innkalt?Hvordan blir man innkalt?<p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>​​Menn:</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Du får normalt innkallelse fra Forsvaret og møter på sesjon iht. hva som står i brevet. Har du ikke blitt innkalt, men ønsker likevel å avtjene VA-tjenesten, ta kontakt med Forsvaret på telefon 915 03 003 eller søk via søkeknappen på denne siden. </span></p><p><strong>Kvinner:</strong><br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kvi</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">nner som er født etter 1992 har sesjonsplikt på lik linje med menn. Følg dermed instruksjon i innkallingsbrevet. Kvinner som er født før 1992 må selv søke om å bli innkalt på sesjon. Du kan også søke via søkeknappen på denne siden.</span></p><p>Merk at kvinner født før 1997, og som ønsker tjeneste i Forsvaret, må skrive under på en villighetserklæring og blir deretter bundet på lik linje med vernepliktige (med angrefrist på 30 dager).​</p>
Når på året er det oppmøte?Når på året er det oppmøte?<p>​​I utgangspunktet er det to oppmøter i året, i starten av mars og i starten av september.​</p>
Har man krav på ferie/permisjon?Har man krav på ferie/permisjon?<p>​Ja, du har krav på lønnet ferie iht. ferieloven, men opptjener ikke feriepenger. Vernepliktige akademikere (VA)​ opptjener 2,08 dager «fritid med lønn» per måned, slik at samlet ferie ved 12 måneders t​jeneste er 25 dager.​</p>

 

 

Vernepliktig akademiker (VA)Vernepliktig akademiker (VA)<p>​​​​​​​Har du en sivil utdanning, på mastergradsnivå eller høyere, kan du kalles inn til tjeneste i Forsvaret som «vernepliktig akademiker», forkortet VA. Forsvaret kaller inn disse, med hjemmel i forsvarsloven, for å dekke et behov for akademisk kompetanse. For å bli VA kan du ikke ha fullført førstegangstjeneste fra før av. Tjenestetiden er i utgangspunktet på 12 måneder, men kan tilpasses etter Forsvarets behov.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=29

Publisert 17. januar 2015 14:41.. Sist oppdatert 31. august 2018 13:23.