En lege sjekker pupiller og ser etter reflekser hos pasienter under øvelse skademestring på Sessvollmoen. / During medical exercise at SessvollmoenEn lege sjekker pupiller og ser etter reflekser hos pasienter under øvelse skademestring på Sessvollmoen. / During medical exercise at Sessvollmoenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/lege-sessvoll-sjekk_pupiller.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7387

Lege

Denne tjenesten krever at du har relevant utdanning på mastergradsnivå eller høyere.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Veien til å bli vernepliktig akademiker (VA)​ som lege i Forsvaret, skjer i tre trinn:

Trinn 1 – forkurs i første utdanningsår

Dersom Forsvaret har planlagt å kalle deg inn som vernepliktig akademiker, kalles du inn til et forkurs mens du er under din sivile utdanning. Dette skjer vanligvis i ditt første utdanningsår.
 
Forkurset varer inntil en uke. Her får du informasjon om dine tjenestemuligheter som vernepliktig akademisk befal i Forsvaret, og hva slags karrieremuligheter du har – inkludert muligheter for tjeneste i internasjonale operasjoner. Det blir i tillegg gjennomført fysiske og medisinske tester. 

Trinn 2 – offiserskurs

Selve militærtjenesten starter med et offiserskurs. Da har du grad som fenrik. Offiserskurset består av 5 ukers grunnleggende soldatutdanning, etterfulgt av en lederskapsmodul som varer i 3 uker.
 
Når du har fullført og bestått offiserskurset, får du opprykk til utskrevet løytnant i den forsvarsgrenen du skal tjenestegjøre i.

Trinn 3 – fagopplæring

Etter offiserskurset starter fagopplæringen. Den skal gi deg nødvendige kvalifikasjoner, slik at du kan fungere i stillingen.
 
Lengden på opplæringen kan variere fra 1 uke til 3 måneder. Den skal være i størst mulig grad meritterende for din fremtidige karriere i eller utenfor Forsvaret.
 
3 måneder etter fagopplæringen kan du søke om tjeneste i internasjonale operasjoner. Med frivillig tjeneste i internasjonale operasjoner kan du få godskrevet inntil 6 måneder av den totale tjenesteplikten på 19 måneder.

Hverdagslivet i tjenesten

Etter at du har fullført både offiserskurset og fagopplæringen, skal du i tjenesten dekke funksjoner som samsvarer med din sivile opplæring – både i faglig innhold og utdanningsnivå.​

Muligheter etter VA​-tjenesten

Etter 12 måneders tjeneste som vernepliktig akademiker, kan du søke om tilsetting som yrkesbefal i Forsvaret hvis det lyses ut stillinger. Følg blant annet med på forsvaret.no/jobb​.​

 VA-lege i Forsvarets sanitet

 

 

Om VA-tjenesten i Forsvarets sanitet (FSAN)Om VA-tjenesten i Forsvarets sanitet (FSAN)<p>Forsvarets sanitetsskole holder til på Sessvollmoen garnison i Ullensaker kommune og driver utdanning for Forsvarets personell innen avansert førstehjelp og traumatologi i ulike militære scenarier. <br><br> Forsvarets sanitetsskole er delt inn i totalt tre ulike avdelinger: Kurssenteret, Sanitetskompaniet og Ledelsen. Skolens primærfunksjoner er å kurse sanitetspersonell til Forsvarets sanitets styrkestruktur og tilby utdanning og trening innenfor avansert førstehjelp til avdelinger i Forsvaret og andre etater. <br><br> Kurssenteret består av offiserer, befal og spesialister – alle stort sett med helsefaglig utdanning og militær utdanning. Flere har også internasjonal tjeneste. Avdelingen gjennomfører utdanning fra det helt enkle basale (nivå 2 sanitet) til kirurgitrening som krigskirurgikurs. Avdelingen samarbeider med andre avdelinger i Forsvaret samt sivile etater som politi. <br><br> Sanitetskompaniet består av offiserer, befal og spesialister og de gjennomfører grunnleggende soldatutdanning (GSU) og nivå 3 førstehjelp for vernepliktige mannskaper. De vernepliktige kommer fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Førstehjelpskursene går 4 ganger per år. Avdelingen i dag består av fire tropper og en instruktørgruppe. Instruktørgruppen består av personell med helsefaglig utdanning.<br></p>​

 VA-lege i Hæren

 

 

Om tjenesten som VA-lege i HærenOm tjenesten som VA-lege i Hæren<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​​​​​Som VA-lege i Hæren skal du tjenestegjøre ved en av bataljonene/kompaniene. Du har faglig ansvar for en del av sanitetsutdanningen av mannskapene i avdelingene, med alt fra enkeltleksjoner til lengre kurs. </span></p><p>Som VA-lege i Hæren blir du selv også bedre utdannet. Hæren tilbyr deg relevante kurs (sivile og militære), i tillegg til de kurs som gis under sanitetsutdanningen på Sessvollmoen. </p><p>Som lege i Hæren kan du allerede nå f.eks. søke på ATLS-kurs i det tidsrommet du skal være inne til førstegangstjeneste. Ved tildeling av kursplass, betaler Hæren for kurset samt reise og opphold. Utdanningen omfatter også 1-2 uker hospitering på anestesiavdeling. </p><p>Samtlige VA-leger til Hæren får også spesialkurs i bruk av akutt- og overvåkningsutstyr (kurs i transportmedisin) med erfaren anestesilege. </p><p>En viktig del av utdanningen i brigadens avdelinger består av øvelsesvirksomhet. På øvelser fungerer du som en del av avdelingens sanitetsressurs sammen med sanitetsbefal og -soldater. Her får du som VA-lege mulighet til å utøve lederskap samt å trene på samordning med andre avdelinger og våpengrener. Gjennom realistiske øvelser får du prøvd deg som lege i felt, og målsetningen er at du skal bli skikket til å tjenestegjøre i skarpe oppdrag – enten ved oppdrag i utlandet eller ved en mobiliseringsenhet. </p><p>Under tjenesten blir du også utlånt til sykestuene for å ivareta legekonsultasjoner for soldater. Her får du innsikt i militærmedisin, bl.a. i å vurdere om soldater og befal er skikket til å tjenestegjøre i felt og i oppdrag i utlandet. </p><p>Tjenesten i Hæren preges av et ungt arbeidsmiljø, med hovedvekt på feltutdanning. Leirene ligger i naturskjønne omgivelser, og både Midt-Troms, Finnmark og Østerdalen er paradis for deg som er glad i friluftsliv. </p><p>De vernepliktige legene i indre Troms dekker felles militær legevakt for avdelingene i Midt-Troms. Denne vakten er døgnkontinuerlig, og består av legevakt for militære mannskaper. Vakta er lagt til sykestua på Bardufoss. </p><p>Øvelser og vakttjeneste honoreres enten i form av utbetalt tillegg, eller som avspasering. Vaktordningen er fleksibel og turnus settes opp 3 måneder i forveien. Lønningene til VA-legene som tjenestegjør i indre Troms ligger en god del høyere enn andre steder, pga. felles militær legevakt samt øvelser i egen avdeling. </p><p>Hæren tilrettelegger for gode forlegningsmuligheter om du er enslig pendler eller har familie. </p><p>For deg som velger å la familien være på hjemstedet, så har du krav på mange pendlerreiser hvor Forsvaret dekker reisen for deg. I tillegg har du fritt kvarter og forpleining på arbeidsstedet. <br><br>Husk: <br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Som lege i Hæren får du grundig opplæring i avansert akuttmedisin, med merittgivende kurs, hospitering og kontakt med anestesimiljøet på sykehus. Tenk på dette når du skal velge / forberede deg til tjenesten. ​</span></p>
2. bataljon, Skjold i indre Troms2. bataljon, Skjold i indre Troms<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​2. bataljon er en manøverbataljon som spesialiserer seg på kamp basert på lettpansret hjulkjøretøy. Tjenesten er utfordrende og siktes inn mot bakkestrid og fredsopprettende operasjoner. Avdelingen ligger på Skjold leir, samme sted som Ingeniørbataljonen er lokalisert (sistnevnte avdeling har ikke egen sanitetstropp). I avdelingen følger du sanitetstroppen i felt, der får du testet deg gjennom krevende øvelser. Avdelingen har to hjemler for VA-leger, og begge inngår i sanitetstroppen. Du fører et nært samarbeid med bataljonens sanitetsbefal og deltar mye i undervisning og opplæring av soldatene. I 2. bataljon er det sykepleier som har hovedansvaret for sanitetsutdanning, legen er medisinsk faglig ansvarlig og rådgiver for avdelingssjef og bataljonssjef i garnisonen. </span></p><p>I felt er du plassert på en av troppens hjelpeplasser. Der skal du bidra med stabilisering, behandling og evakuering av pasienter samt at du i felt er en medisinskfaglig rådgiver for sanitetstroppsjefen. </p><p>I tillegg inngår du i den militære legevaktordningen på Bardufoss, og deltar i arbeid på sykestue, fortrinnsvis ved Skjold garnison. ​</p>
Artilleribataljonen, Setermoen i indre TromsArtilleribataljonen, Setermoen i indre Troms<p>​​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Artilleribataljonen holder til i Setermoen leir i Troms og på Rena i Østerdalen, og kalles ofte brigadens storslegge. Artilleribataljonen består av bataljonsstab, 3 kanonbatterier (155 mm selvdrevet kanon), et Lokaliseringsbatteri (artillerijegere og radartropp) samt Stabsbatteri (støtte og logistikk til bataljonens avdelinger).  Batteri P på Rena, og deler av Lokaliseringsbatteriet på Setermoen, inngår i Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS). Artilleribataljonen leverer tung ildstøtte både ved bruk av egne skyts og ved bruk av flyleverte våpen til de andre avdelingene. </span></p><p>Som VA-lege i Artilleribataljonen gjennomfører du, som en del av Sanitetstroppen i Stabsbatteriet, sanitetstjenesten ved bataljonens hjelpeplass og ambulanseplass i felt. Du bidrar også i utdanningen av sanitetssoldater og øvrige mannskaper, og fungere som en viktig medspiller for bataljonens sanitetsbefal. </p><p>I tillegg inngår du i den militære legevaktordningen på Bardufoss, og deltar i arbeid på sykestue, fortrinnsvis på Setermoen. ​</p>
Etterretningsbataljonen, Setermoen i indre TromsEtterretningsbataljonen, Setermoen i indre Troms<p>​​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Etterretningsbataljonen er en profesjonell avdeling og er en del av det internasjonale ISTAR-konseptet (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance). I begrepet ISTAR ligger det at avdelingene driver med etterretning, overvåkning, mållokalisering og oppklaring.</span></p><p>Etterretningsbataljonen består i all hovedsak av offiserer og grenaderer (totalt ca. 250 befal ved avdelingen). </p><p>Avdelingen er brigadens styrkers øyne og ører, og jobber med innhenting av opplysninger om fienden ved bruk av forskjellige sensortyper. Miljøet i avdelingen er preget av høy kompetanse og operativt fokus. Etterretningsbataljonen kan operere til fots, med helikopter, båt eller oppsatt på kjøretøy. </p><p>I avdelingen inngår også Jegerkompaniet, som en profesjonell avdeling med en utdanningstropp og en profesjonell tropp. Patruljesanitet vektlegges, og pga. operasjonsmønsteret til avdelingen gir dette store utfordringer hva angår stabilisering og evakuering av pasienter. Som VA-lege i Etterretningsbataljonen får du mye erfaring fra felt. Gjennom tjeneste i lagsforband og realistiske øvelser lærer du deg å håndtere traumebehandling under krevende forhold. </p><p>Tjenesten i Etterretningsbataljonen er variert og krevende, og du bør være motivert og ha god fysisk form. I tillegg inngår du i den militære legevaktordningen på Bardufoss, og deltar i arbeid på sykestue. ​</p>
Forsvarets spesialkommando (FSK), Rena leirForsvarets spesialkommando (FSK), Rena leir<p>​​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Forsvarets spesialkommando (FSK) er lokalisert på Rena i Hedmark. </span></p><p>Det settes større fysiske og psykiske krav til tjeneste i FSK. Det er derfor en forutsetning at leger som søker denne tjenesten er motivert for den, og har en rimelig god fysisk standard, slik at de kan følge avdelingene på øvelser og i daglig tjeneste. Ledelsen i FSK har uttalt at man setter pris på at også legen deres blir med på all tjeneste, også fallskjermhopping, men dette er ikke et absolutt krav. Det er dog viktig å være klar over at legenes hovedfunksjon er å drifte avdelingens legekontor, og det er denne funksjonen som opptar mesteparten av tjenesten. I tillegg brukes legen til medisinsk beredskap i forbindelse med aktiviteter som krever det samt til undervisning for avdelingens sanitetsfaglige personell. Lønnen i avdelingen ligger godt over gjennomsnittet for VA-legestillingene, i og med mye øvingsvirksomhet. I perioder, også utenom øvelser, må legen være forberedt på hektiske og utfordrende dager. </p><p>Kravene til fysisk yteevne for personell som søker denne type tjeneste:</p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:"segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">5 pull-ups m/overtak</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:"segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">36 sit-ups m/beina i 90 grader </span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:"segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">26 push-ups</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:"segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">20 ryggstrekkere, varighet per strekk: 5 sekunder</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:"segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">5000 m på 22'45" i treningstøy, eller 27 min. i uniform m/våpen og ammunisjon​</span><br></li></ul>
Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), ved KirkenesGarnisonen i Sør-Varanger (GSV), ved Kirkenes<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Garnisonen i Sør-Varanger ved Kirkenes er ansvarlig for grensevakten mot Russland. Avdelingen er et av de mest populære stedene for å avtjene førstegangstjeneste. </span></p><p>Hovedoppdraget er patruljering av den 196 km lange grensen av Norge og Schengen-landene.</p><p>GSV har soldater spredt over flere grensestasjoner, og en del av tjenesten preges derfor av patruljering og besøk på stasjonene. Legen får erfaring med å ha ansvar for små/selvstendige lag/poster. Som VA-lege holder du også undervisning for soldater og befal, med vekt på sanitetstjeneste i øvelser og feltforhold. En del av din arbeidsdag vil være lege på sykestue i garnisonen. ​</p>
Panserbataljonen, Setermoen i indre TromsPanserbataljonen, Setermoen i indre Troms<p>​​​Panserbataljonen har sitt hovedsete på Setermoen i Troms, og er en kampbataljon som spesialiserer seg på kamp basert på stridsvogner og stormpanservogner. </p><p>Panserbataljonen er en spydspissavdeling som baserer seg på hurtighet, mobilitet og stor ildkraft. Tjenesten er utfordrende og siktes inn mot å kunne løse stridshandlinger og fredsopprettende operasjoner. </p><p>Som VA-lege i Panserbataljonen jobber du i felt sammen med sanitetstroppen, som i hovedsak er oppsatt med pansrede sanitetskjøretøyer. Du deltar i stabilisering og evakuering av sårede gjennom realistiske øvelser og få kjennskap til de utfordringene som ligger i sanitetens virksomhet fremme i striden. I tillegg har du skarp medisinsk beredskap for bataljonen og dens støtteavdelinger. I garnison deltar du med utdanningsansvar for bataljonens mannskaper og befal. I tillegg inngår du i den militære legevaktordningen på Bardufoss og deltar i arbeid på sykestue. ​​</p>
Sanitetsbataljonen, Setermoen i indre TromsSanitetsbataljonen, Setermoen i indre Troms<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Sanitetsbataljonen er Hærens utdanningsavdeling for sanitetstjeneste, og ligger i Setermoen leir. Sanitetsbataljonen er Hærens eksperter på førstehjelp og medisinsk behandling i felt. Bataljonen har et Sykehuskompani og to sanitetskompanier, hvorav Kompani 3 er vervede, og befinner seg på Rena. </span></p><p>Bataljonen utdanner mannskaper og befal i livreddende førstehjelp, evakuering, stabilisering og hospitering. Personellet i bataljonen læres blant annet opp i drift av hjelpeplasser (pansrede og belteoppsatte) og lett feltsykehus (R2LM). I tillegg har Sanitetsbataljonen om lag 25 militære ambulanser (pansret, beltegående og hjulgående) som brukes til evakuering fra fremste linje tilbake til R2LM-sykehuset. Sanitetsbataljonens ansvar er å knytte sammen sanitetstjenesten, slik at skadde og syke blir fraktet fra bataljonene i brigaden bak til feltsykehuset. </p><p>Sanitetstjeneste i strid er bataljonens ryggrad, og all utdanning, trening og øving fokuseres mot det. Det betyr at det legges vekt både på gode soldatferdigheter og gode sanitetsfaglige ferdigheter. Sanitetsbataljonen kan tilby et kvalifisert fagmiljø, der kurs, undervisning og leksjoner preger hverdagen. Som VA-lege deltar du som elev i noe av denne undervisningen, i tillegg til å bidra til å undervise selv. Dette gir deg god praktisk trening innen førstehjelp og traumebehandling. Du deltar i tillegg i den feltmessige delen av tjenesten for å tilegne deg basissoldatferdigheter.</p><p>VA-leger som tjenestegjør i Sykehuskompaniet deltar som lege på sykehuset i felt. VA-leger i sanitetskompaniene deltar på øvelser som leger på mobil hjelpeplass til støtte for Panserbataljonen, Telemark bataljon eller 2. bataljon. VA-legene i Sanietsbataljonen inngår i den militære legevaktordningen på Bardufoss og deltar i arbeid på sykestue. ​</p>

 VA-lege i Sjøforsvaret

 

 

Om tjenesten som VA-lege i SjøforsvaretOm tjenesten som VA-lege i Sjøforsvaret<p>​​Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ) er integrert i Sjøforsvarsstaben og er lokalisert på Haakonsvern utenfor Bergen. SANSJØs hovedoppgave er å sikre en forsvarlig sanitet i Sjøforsvaret, slik at liv og helse blir ivaretatt. Det er leger, sykepleiere, psykolog, veterinær og farmasøyt i avdelingen. Alle VA-ene i Sjøforsvaret tilhører SANSJØ som disponerer VA-legene ut til andre avdelinger i Sjøforsvaret.</p>
Fregattvåpenet, Haakonsvern utenfor BergenFregattvåpenet, Haakonsvern utenfor Bergen<p>​​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Skipslegene på fregatt gjør tjeneste på hver sin fregatt. </span></p><p>Hjemmebase for alle fartøyene er i Bergen. Når fartøyene ikke seiler ligger de her. I et gjennomsnittlig seilingsår har fregattene omtrent 100-150 seilingsdøgn. </p><p>Lønningene her ligger normalt en del over det som er gjennomsnittet for VA-legestillingene, avhengig av hvor mye avspasering det er anledning til, kontra hvor mye av seilingstiden som utbetales. ​</p>
Kystvakten, SortlandKystvakten, Sortland<p>​​Kystvakten som har leger om bord er lokalisert til Sortland, nord i Nordland fylke. VA-legen pendler frem og tilbake fra seilingstokt. Det er fire fartøyer i Ytre kystvakt som har VA-lege om bord, hver VA blir skipslege på hvert sitt fartøy og følger en besetning. Dette vil si at en følger en turnus med ca. 3 uker på og av. Kystvakten følger daglig med på all aktivitet i vårt operasjonsområde. Miljø og ressursforvaltning i våre havområder står sentralt for Kystvaktens oppgaver. Fartøyene driver også søk og redning.​</p>
Marinenes jegervåpen (MJV), Trondenes utenfor HarstadMarinenes jegervåpen (MJV), Trondenes utenfor Harstad<p>​​​Marinens jegervåpen består av Marinejegerkommandoen, Minedykkerkommandoen og Kystjegerkommandoen og komplementæres med Forsvarets småbåtmiljø i Taktisk båtskvadron. VA-legen som skal til Marinens jegervåpen skal støtte alle avdelingene i Marinens jegervåpen etter behov, men plasseres i avdelingen Kystjegerkommandoen for å støtte der. Kystjegerkommandoen er lokalisert på Trondenes, ca. 4 km fra Harstad. Avdelingens hovedoppgaver er ISTAR-oppgaver (Intelligence, Surveillance, Target Aquisition and Reconnaissance), i kystnære områder. Legetjenesten der blir operativ sanitet eller patruljesanitet, hvor legen går inn som et medlem av sanitetspatruljen. Det er stor øvingsaktivitet ved avdelingen.​</p>
Marinens logistikkvåpen, Haakonsvern utenfor BergenMarinens logistikkvåpen, Haakonsvern utenfor Bergen<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Marinens logistikkvåpen har en sanitetsavdeling med base i Bergen. Avdelingen har 1 avdelingslege og 1 avdelingssykepleier, 3 sykepleiere og 3 VA-leger. Denne avdelingen støtter de fleste avdelinger i Kysteskadren (Marinen) med sanitet.  I all hovedsak støttes de avdelingene som ikke har eget helsepersonell, dvs. ubåtvåpen, minevåpen og MTB-våpen. Den daglige tjenesten består av å støtte disse i forbindelse med opplæring, øvelser samt oppfølging av helsestatus om bord. Som en del av dette deployerer legen også til tider sammen med avdelingene. Dette gjelder når avdelingene er i internasjonale operasjoner, utenlandsseilas utenom operasjoner og større øvelser i Norge. </span></p><p>Marinens logistikkvåpen er også den avdelingen som ofte støtter avdelinger utenfor Kysteskadren, herunder Sjøforsvarets skoler hvor de vanligvis bemanner KNM Statsraad Lehmkuhl og KNM Christian Radich på skoletokt. ​</p>

 VA-lege i Luftforsvaret

 

 

Bodø hovedflystasjon, BodøBodø hovedflystasjon, Bodø<p>​​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Bodø hovedflystasjon består av 132 Luftving bestående av en NASAMS LV-bataljon, og 331- og 332-skvadronen som er oppsatt med F-16 kampfly. </span></p><p>VA-leger skal støtte stasjonens faste leger i vernepliktsmedisin og flymedisin. </p><p>Undervisningsstøtte og deltakelse på øvelser er også en del av oppgavene. ​</p>
Rygge flystasjon, RyggeRygge flystasjon, Rygge<p>​​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​På Rygge flystasjon er 137 Luftving lokalisert, som består av 717-skvadronen som opererer Luftforsvarets Falcon fly, og 720-skvadronen som er en av Luftforsvaret helikopterskvadroner som er oppsatt med Bell helikopter. I tillegg kommer Basesett 2, som er Luftforsvarets andre styrkebrønn for å hente elementer til styrkebeskyttelse. VA-leger skal støtte stasjonens faste leger i vernepliktsmedisin og flymedisin. </span></p><p>Undervisningsstøtte og deltakelse på øvelser er også en del av oppgavene. ​</p>
Ørland hovedflystasjon, BrekstadØrland hovedflystasjon, Brekstad<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Ørland hovedflystasjon består av 138 Luftving bestående av en NASAMS LV-bataljon, og 338-skvadronen som er oppsatt med F-16 kampfly samt Basesett 1, som er Luftforsvarets styrkebrønn for kapasiteter som vakthold og sikring, eksplosivrydding, ABC-vern osv. VA-leger skal støtte stasjonens faste leger i vernepliktsmedisin og flymedisin. </span></p><p>Undervisningsstøtte og deltakelse på øvelser er også en del av oppgavene. ​</p>

Mer om avdelingene

FSAN Hæren Sjøforsvaret Luftforsvaret

 Spørsmål og svar

 

 

Har man krav på ferie/permisjon?Har man krav på ferie/permisjon?<p>​Ja, du har krav på lønnet ferie iht. ferieloven, men opptjener ikke feriepenger. Vernepliktige akademikere (VA)​ opptjener 2,08 dager «fritid med lønn» per måned, slik at samlet ferie ved 12 måneders t​jeneste er 25 dager.​</p>
Når på året er det oppmøte?Når på året er det oppmøte?<p>​​I utgangspunktet er det to oppmøter i året, i starten av mars og i starten av september.​</p>
Får man lønn?Får man lønn?<p>​​Ja, vernepliktige akademikere blir lønnet i lønnstrinn 47 (leger i lønnstrinn 54). Du får lønn fra første dag på rekrutten. Deltar du på øvelser etter endt grunnopplæring, kan du få økonomiske tillegg i henhold til grad.​</p>
Kan man delta i internasjonale operasjoner?Kan man delta i internasjonale operasjoner?<p>Du kan søke om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner etter 3 måneders tjeneste som befal etter fagopplæringen. Vernepliktige akademikere (VA)​ som etter frivillighet tjenestegjør i internasjonale operasjoner innen sitt fagområde (for jurister blir dette som LEGAD, legal adviser) godskrives inntil 6 måneder av den totale tjenesteplikten.</p><p>Mulighetene for å delta i internasjonale operasjoner beror selvsagt på Forsvarets behov for vernepliktige akademikere​ i de enkelte operasjoner (som regel er det avklart lang tid i forveien hvem som reiser ut).​</p>
Bolig: flytting eller pendling?Bolig: flytting eller pendling?<p>​Du kan velge mellom å flytte til tjenestestedet eller å pendle.</p><p>Hvis du <strong>flytter</strong>, får du dekt flyttebil og reise. Du kan søke om å få leie bolig av Forsvaret, eller du kan bo i egeneid eller leid bolig utenfor Forsvaret.<br></p><p>Velger du å <strong>pendle</strong>, kan du få dekt reise mellom tjenestestedet og hjemstedet ditt. Det er bl.a. krav om at du eier eller leier boligen på hjemstedet. Da får du også dekt pendlerkvarter (tilsvarende en hybel) og eventuelle utgifter til kost dersom du er gift eller har samboer.<br></p><p>Vilkår og mer informasjon om ordningen får du i god tid før du starter tjenesten.<br></p>
Kan man velge selv hvor man vil jobbe?Kan man velge selv hvor man vil jobbe?<p>​​​Du kan til en viss grad påvirke hvor du blir beordret ved å skrive en prioriteringsliste av de avdelingene som har meldt inn behov for vernepliktig akademikere samt en redegjørelse for hvorfor du ønsker deg dit. Det er imidlertid ingen garanti for at du havner på førstevalget ditt. Det kan være aktuelt å intervjue kandidatene før fordeling.​​</p>
Kan jeg fortsette i Forsvaret etter VA-tjenesten?Kan jeg fortsette i Forsvaret etter VA-tjenesten?<p>​​Ja, det kan være mulig å fortsette i Forsvaret etter tjenesten som vernepliktig akademiker (VA). Dette beror imidlertid på en vanlig jobbsøkingsprosess på ledige stillinger. Ikke alle stillinger i Forsvaret er militære. For disse er det ikke krav om at du har avtjent førstegangstjenesten for å søke, og du vil konkurrere på lik linje med sivile søkere.​</p>
Hvor lenge varer tjenesten?Hvor lenge varer tjenesten?<p>​​​Normalt er tjenestetiden for vernepliktige akademikere (VA) 12 måneder, men den totale tjenestetiden kan være på inntil 19 måneder dersom Forsvaret har behov for det, jamfør forsvarsloven.​</p>

 

 

Vernepliktig akademiker (VA)Vernepliktig akademiker (VA)<p>​​​​​​​Har du en sivil utdanning, på mastergradsnivå eller høyere, kan du kalles inn til tjeneste i Forsvaret som «vernepliktig akademiker», forkortet VA. Forsvaret kaller inn disse, med hjemmel i forsvarsloven, for å dekke et behov for akademisk kompetanse. For å bli VA kan du ikke ha fullført førstegangstjeneste fra før av. Tjenestetiden er i utgangspunktet på 12 måneder, men kan tilpasses etter Forsvarets behov.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=29

Publisert 17. januar 2015 14:40.. Sist oppdatert 7. februar 2018 13:55.