Søk om utsetting eller fritak

Om du ikkje kan møte til førstegongstenesta må du søke om utsetting eller fritak.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​slik søker du om utsetting​

Sjå over årsakene for å finne ut kva slags dokumentasjon du må legge ved.​ Last opp dokumentasjon i PDF-format og send søknaden elektronisk. 

  • ​Alle søknadar må dokumenterast.
  • Normal saksbehandlingstid er 4–6 veker​. 
  • Om du ikkje får svar på søknaden din før oppmøtedato, må du likevel møte som planlagt til førstegongstenesta. Du må da ta med deg søknaden og få den behandla ved oppmøte. ​

 Årsaker til utsetting

 

 

Vidaregåande opplæring (VGS) eller folkehøgskuleVidaregåande opplæring (VGS) eller folkehøgskule<p>​​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Går du på vidaregåande skule eller folkehøgskule på oppmøtetidspunktet, kan du søke om utsetting. Send inn søknad med <strong>stadfesting på at du går på skule</strong> så fort som mogleg.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Er du lærling på oppmøtetidspunktet, kan du òg søke om utsetting. Send inn søknad med kopi av <strong>offentleg godkjend lærlingkontrakt</strong>, så fort som mogleg.</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><br></p>
Høgskule eller universitetHøgskule eller universitet<p>​​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​​Er du allereie student ved ei høgare utdanning når du får innkalling, får du vanlegvis utsetting. Send søknad så fort som mogleg.​ <strong>Du treng skriftleg stadfesting frå skulen på at du faktisk har starta utdanninga og når utdanninga er forventa ferdig. </strong></span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Reserver studieplassen din</strong><br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Dersom du har søkt og fått bekrefta studieplass på sivil høgskule/universitet, og samstundes fått innkalling til førstegongsteneste med oppmøte i </span><strong style="font-size:1rem;line-height:1.625;">juli, august eller september</strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">, må du be skulen om å reservere studieplassen din i eit år medan du avtener førstegongstenesta.</span></p><p>Du må søke til skulen om å få fryst studieplassen din det året du er i Forsvaret. Send ein søknad til skulen du studerer ved. Legg ved ein kopi av innkallinga. NB! Dette må du avklare så fort som mogleg. ​​</p><p>Får du ikkje reservert studieplassen i eitt år, må du søke om å få utsett førstegongstenesta. </p>
HelseproblemHelseproblem<p>Har du etter sesjon del 2 fått ein skade, ein sjukdom eller eit anna helseproblem som du meiner har noko å seie for evna di til å gjennomføre førstegongsteneste, kan du søke om utsetting. Varige helseproblem kan òg gi fritak for førstegongsteneste.​ </p><p>Send søknad med dokumentasjon frå lege om den nye situasjonen du er i. Det er viktig at søknaden inneheld opplysningar om dei plagene eller lyta du har, dokumentasjon på utførte undersøkingar (røntgen, blodprøver osv.), funksjonsbeskriving og diagnose. Når du søker om utsetting, er det viktig at legen gjer ei vurdering av tidsperioden for prognosen din.​</p><p>Legeerklæringa må vere av nyare dato, ikkje eldre enn 3 månader. Søknaden og dokumentasjonen blir vurdert av militære legar.</p>
Jobb/arbeidJobb/arbeid<p>​​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​A</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">rb</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">eidsmiljølova gir deg rett til permisjon frå jobben når du skal inn til førstegongsteneste. Det er derfor ikkje vanleg å få utsett førstegongstenesta på grunn av arbeid.​</span></p><p><strong>Utsetting på grunn av arbeid kan du få dersom:</strong></p><p></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Ar</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">beidsplassen din blir påført vesentlege tap</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Livsviktige funksjonar stoppar opp</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Arbeidsplassar må leggast ned ders</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">om du må inn til førstegongsteneste</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Du kan dokumentere at du er i fast jobb med prøvetid</span></li></ul><p></p><p>Kvar søknad blir behandla individuelt. Søknaden må innehalde dokumentasjon frå arbeidsgivaren.​</p>
Økonomiske- eller sosiale årsakerØkonomiske- eller sosiale årsaker<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​Du kan søke om utsetting av førstegongstenesta på grunn av økonomiske eller sosiale årsaker (til dømes svangerskap eller eneforsørger/omsorg for barn)​. Kvar søknad blir behandla individuelt. Hugs å legge ved relevant dokumentasjon.​</span></p><p>Hugs at Forsvaret kan dekke ein del faste utgifter medan du er inne til førstegongsteneste. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=ed02b3cd-e97e-4dde-865a-f89dd4ab859d">Sjå kva du kan få økonomisk støtte til her</a>. </p>
AnnaAnna<p>​​​​Har du andre årsaker til utsetting enn dei som er nevnt, kan du velge <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">«Anna» i søknadsskjemaet.</span></p>


Søk her for utsetting (ikkje fritak). Innlogging med ID-porten:

logg inn og søk


Slik søker du om fritak

Visse høve kan gi deg f​ritak. Framgangsmåten for å søke varierer. 

  • Om du ikkje får svar på søknaden din før oppmøtedato, må du likevel møte som planlagt til førstegongstenesta. Du må da ta med deg søknaden og få den behandla ved oppmøte.

 Årsaker til fritak

 

 

Eg er toppidrettsutøvarEg er toppidrettsutøvar<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Unge toppidrettsutøvarar kan søke om fritak frå førstegongstenesta for å halde fram med idrettssatsinga. Er du blitt kvalifisert for militærteneste på sesjon del 2, kan du søke om fritak frå førstegongstenesta for å drive med toppidrett.​</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Slik søker du</strong><br>Du som toppidrettsutøvar må sjølv søke gjennom eit skjema på Olympiatoppens nettsider. </span><a href="http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/utdanning_og_karriere/verneplikt/page762.html" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Sjå nedst på denne sida​</a><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">.</span><br></p><p>Får du godkjent søknaden, sender Forsvaret deg eit skriftleg svar som seier at du har fått fritak frå førstegongstenesta. ​​</p><p><a href="http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/utdanning_og_karriere/verneplikt/page762.html">Les meir på Olympiatoppens nettsider​</a>. </p>
Eg er pasifist/militærnektarEg er pasifist/militærnektar<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​Militærnektarlova opnar for at vernepliktige som kjem i konflikt med si alvorlege overtyding (pasifisme) kan bli friteken for militærteneste.</span></p><p>Overtydinga må vere fast og alvorleg. Ei alvorleg overtyding kan vere etisk, religiøst eller politisk fundert. Du må ha ei grunnleggjande pasifistisk innstilling.​</p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><b>Siviltenesta er avvikla<br></b>Den sivile verneplikta (sivilteneste) vart avvikla 1. juli 2012. Det er likevel mogleg å søke fritak for militærteneste av overtydingsgrunnar.</span></p><p>Fritak etter militærnekterlova blir ikkje gitt av andre årsaker, som til dømes tilhøve av medisinsk, sosial eller velferdsmessig karakter. </p><p>Søknad kan tidlegast leggast fram på sesjon del 2.​</p><p><strong>Slik søker du</strong></p><ol><li><span style="line-height:1.625;font-size:1rem;">​</span><a href="/karriere_/ForsvaretDocuments/soknadsskjema-fritak-overbevisning.pdf" target="_blank" style="line-height:1.625;font-size:1rem;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Last ned søknadsskjema​</a><span style="line-height:1.625;font-size:1rem;"> (pdf)</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Fyll ut søknadsskjemaet</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Skjemaet skal ikkje sendast elektronisk, men i post til: <br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forsvarets personell- og vernepliktssenter <br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Postboks 800, postmottak <br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​2617 Lillehammer</span><br></li></ol><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Kva skjer etterpå?</strong><br>Om du får søknaden din innvilga, opnar Forsvaret for at du kan bli innkalla til Sivilforsvaret. Det er så Sivilforsvaret som vel om dei vil innkalle deg til teneste eller ikkje. ​</span><br></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>Fakta om militærnekterlova</strong><br>Lova gir høve til å søke om fritak for militærtjeneste av overtydingsgrunnar.</span><br></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Den krev at du har ei grunnleggjande pasifistisk haldning.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Du må ta avstand frå at andre menneske brukar vald og våpen som metode for konfliktløysing.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Med unntak av nødverjesituasjonar blir det kravd at haldninga er absolutt og gjeld i alle situasjonar (det inneber òg at du må ta avtand frå at Noreg har eit væpna forsvar). Søknad kan tidlegast leggast fram ved sesjon del 2.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forsvarets personell- og vernepliktssenter varetar, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, rulleføraransvaret for personar som er overført til sivilteneste. Spørsmål om gjennomført sivilteneste skal rettast til Forsvarets personell- og vernepliktssenter, helst skriftleg.</span><br></li></ul><p>Merk! Ein søknad om fritak for militærteneste fører ikkje til automatisk utsetting av tenesta. Er du allereie kalla inn til teneste skal du, så lenge du ikkje har fått anna melding frå Forsvaret, møte i samsvar med innkallinga. Du kan bli pålagd å følgje tenesta utan våpen i inntil 4 veker medan søknaden blir behandla. </p>

​​
Publisert 19. januar 2016 09:08.. Sist oppdatert 27. mars 2017 13:19.