Soldater fra 2. bataljon under øvelse Gråbein i HarstadSoldater fra 2. bataljon under øvelse Gråbein i Harstadhttp://forsvaret.no/media/PubImages/ovelse-grabein-harstad-2bn.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1230Forsvaret bidrar med militærstøtte som ein del av beredskapen i totalforsvaret.

Verneplikta i totalforsvaret

Totalforsvaret er ei fellesnemning for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Noreg.

​​​​​​​Konseptet går ut på at alle landets ressursar kan takast i bruk for å sikre tryggleiken til nasjonen. Verneplikta har ei rolle i totalforsvaret. Forsvaret kan beordre tenestepliktig personell til å stille opp ved alvorlege hendingar for å medverke til totalforsvaret.

Eit mål med beredskapsarbeidet er at hendingar skal handterast på lågast mogleg nivå i totalforsvaret. Det inneber at den verksemda som har ansvaret for ein sektor i fred, òg har ansvaret for han ved krise eller krig. I fredstid skal Forsvaret gje hjelp og støtte ved ulykker, redningsaksjonar og naturkatastrofar. Det er Fylkesmannen i kvart fylke som har ansvaret for samarbeid mellom sivil og militær beredskap.

Når det oppstår hendingar som treng militærstøtte, får Forsvaret førespurnad om dette gjennom formelle kanalar. Ofte er det den lokale politimeisteren som ber om støtte frå ei militær avdeling eller Heimevernet.

Du kan bli beordra til å stille opp anten fordi du tenestegjer ved ei avdeling som blir beden om å stille, eller fordi du er ein del av Heimevernet i ein region der det trengst støtte. Heimevernet kan påleggje soldatane sine dette ansvaret som ein del av tenesteplikta. 

Publisert 10. januar 2015 18:45.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:41.