karriere_2400_spesialist–systemopekarriere_2400_spesialist–systemopehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18454/media/PubImages/20161123NPS_1027_oppgave 5.jpg

Spesialist – systemoperatør heis Sea King

Luftforsvaret har behov for å utdanne systemoperatør for heis på Sea King (SO/H) som en del av redningstjenesten i Luftforsvaret. Søknadsfrist: 10. januar 2019.

SO/H sin primæroppgave er å operere helikopterets heis under oppdrag, organisere kabin/last, samt teknisk klargjøring og vedlikehold av helikopteret før og etter oppdrag. Søknadsfrist: 10. januar 2019.

1       Generell informasjon

330 Skvadronen er luftforsvarets redningstjeneste og systemoperatør Heis (SO/H) inngår i helikopterets faste besetning og personellet vil etter bestått utsjekk inngå i redningsberedskapen normale turnus.

2       Tjenestested

Redningshelikoptertjenesten (RHT) operer fra flere baser i Luftforsvaret. Etter gjennomført utdanning og påfølgende disponering i stilling vil vedkommende bli stasjonert på en av disse basene iht Luftforsvarets behov. En vil komme tilbake til lokalisering når LF behov er definert.

3       Utdanningen

Utdanning på Sea King vil bli gitt ved en av basene til RHT. Utdanningen vil tilpasses den enkelte søkers utdannings- og erfaringsmessige bakgrunn, og kan således variere i lengde og innhold. Sea King typekurs vil bli gjennomført ved Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik (LS), med påfølgende utsjekk ved en av basene til RHT.

Tentativ utdanningsplan for SO/H:
Utdanningen vil tilpasses den enkelte kandidats tidligere utdanning/kompetanse. Utdanningen/opplæringen skal dekke følgende momenter/kurs: 

Utdanningsløp
Kurs/utdanningTidsperiode
​Avdeling
«Rødkryssutsjekk» Sea King – inntil 2 år* Etter bestått typekurs330 skv

Luftoperativt introkurs (2 uker)
ENOLFTS​
Dunker training (2 dager)EN​O​330 skv
Operativ utsjekk iht RFL 133-10 (6 mnd)​ENO
330 skv
«Primary Life Support kurs» ​ENO (ifm utsjekk)​330 skv
SERE-kurs (ca 2 uker)ENO (ifm/etter utsjekk)​LFTS
3.1    Ansvarlig avdeling

Trenoff 330skv koordinerer og samordner utdanningen. Trenoff er elevenes kontaktpunkt for spørsmål vedrørende utdanningens innhold og gjennomføring.

4       Opptakskrav

Kandidatene må minimum tilfredsstille følgende krav:

 • Gjennomført og bestått flyteknisk grunnutdanning. 
 • Utdanning og erfaring som flytekniker på Sea King. 
 • Generell signeringsrett som flytekniker i Luftforsvaret. 
 • Godkjent førstegangstjeneste innen utdanningens start. 
 • Alminnelig evnenivå (AE) 5. 
 • Bestått fysisk test i 2018, minimum karakter 6/6. 
 • Personell som ikke er i tjeneste må bestå fysisk test under opptaket. 
 • Medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner. 
 • Tilfredsstille medisinske krav (A3-S) og psykologiske krav til operative besetningsmedlemmer.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for " HEMMELIG".

Følgende er ønskelige kvalifikasjoner for søkere til SO/H:

 

 • 35 år eller yngre ved søknadsfrist.
 • Utsjekk for «rødkryss» på Sea King.

4.1      Dispensasjon
Sjefen for Luftforsvaret kan i spesielle tilfeller dispensere fra et eller flere av de oppgitte kravene.

5       Opptaket 

Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til opptaksprøver ved Luftforsvarets seleksjonssenter på Rygge. Opptaksprøvene består av medi­sinske undersøkelser, psykologiske tester, kunnskapsprøver og panelintervju, og eventuelt fysisk test. Seleksjonen er planlagt gjennomført i uke 4/2019. 

Uttak til utdanningene gjøres i opptaksråd bestående av representanter fra Luftforsvarsstaben (LST), Luftoperativt inspektorat (LOI) og Luftforsvarets skolesenter (LS). De sentrale tjenestemannsorganisasjonene skal også inviteres som medlemmer. Uttaket vil bli basert på søkers kvalifikasjoner og Luftforsvarets totale behov.   

6       Utdannings- og plikttjenestekontrakt

Søkere som tas ut til utdanning må underskrive «Utdannings og plikttjenestekontrakt (BL 0525-6B(2012-03-01)» før utdanningen påbegynnes. Blanketten tilsendes den som tas ut til utdanning. 

7       Vilkår under utdanning

De som tas ut til utdanning lønnes iht sin faste grad. Kandidater uten tilsettingsforhold tilsettes og lønnes som midlertidige OR2. Elevene tilstås godtgjørelser og tillegg i henhold til gjeldende bestemmelser.

7.1    Utdanningsråd
Elever som ikke tilfredsstiller utdanningskravene underveis i utdanningen blir behandlet og fremstilt for Utdanningsråd.  Sjef LS ivaretar rolle, ansvar og myndighet i dette arbeidet.  

8       Vilkår etter utdanning


8.1    Tilsetting
Under forutsetning av at utdanningen er gjennomført og bestått, vil personellet gis fast tilsetting i Luftforsvaret til 35 år (T-35), ref Forsvarets personellhåndbok – del B (FPH del B), pkt 2.1.3.

8.2    Tjenestegjøring
Etter bestått utdanning og utsjekk vil den enkelte inngå i stilling som systemoperatør Heis (SO/H) ved RHT. Tjenesten ved RHT innehar en turnustjeneste med normalt 1 ukes tilstedevakt på base pr 4 uker (som 1 av 4(5) besetninger ved avdelingen). Noen kandidater vil kunne bli tilsatt i stillinger som planlegges opprettet «utenfor rammen» i forbindelse med implementering av det nye redningshelikopteret, AW101. Det er Luftforsvarets intensjon at dette personellet blir overført i faste stillinger ved 330 skv ved konvertering til AW101 (tentativt i 2020).

Offiserer konverterer til spesialistkorpset etter gjennomført utdanning. Offiserene vil håndteres i henhold til Konverteringsveiledningen for OMT i Luftforsvaret og konverteres i henhold til tabell i Konverteringsveiledningen. Lønn blir satt iht lønnsramme og alternativ knyttet til den grad vedkommende har. Stadig tjenestegjørende personell vil ved konvertering videreføres med minimum samme lønnsnivå som i dag (sikringslønn). Senere beordringer gjøres etter det til stadig gjeldende regelverk.

8.3    Plikttjeneste
Utdanningen vil medføre plikttjeneste fra fullført utdanning (vingdato) iht Forsvarets Personalhåndbok del B kap 2.6. Plikttjenesten settes til ett(1) år fra bestått utdanning eller vingdato. Denne plikttjenesten kommer i tillegg til tidligere opparbeidet, men ikke avtjent plikttjeneste.

Personell som avbryter eller ikke består utdanningen avtjener plikttjeneste i forhold til gjennomført utdanning, og etter Forsvarets behov, se også pkt 7.1.

9       Økonomi

Alle utgifter forbundet med reise og opphold for kandidater som innkalles til intervju og deltakere som er med i seleksjonsarbeid/opptaksråd dekkes av LS.

10       Søknad 

10.1    Søkere som er i tjeneste
Søknad sendes via Forsvaret.no, pålogging med MinID. Man søker på kurs med benevnelse «Systemoperatør Heis Sea King». 

10.2    Søkeren
Søkeren må kontrollere at eget elektronisk rulleblad er oppdatert og korrekt

10.3    Søkere som ikke er i tjeneste
Søknad sendes via Forsvaret.no, pålogging med MinID. Man søker på kurs med benevnelse «Systemoperatør Heis Sea King».

10.4    Søknadsfrist 
10. januar 2019.

10.5    Annet
Søkeren må fremsende «Blankett egenerklæring om helse» utarbeidet av FMI ferdig utfylt for å kunne bli innkalt til seleksjon. Ferdig utfylt blankett sendes til Luftforsvarets Skolesenter/HR/R&S, Flyplassveien 300, 1590 Rygge flystasjon. 

Konvolutten merkes «KFL/Utdanning – LS 12/2018»

For ytterligere informasjon om opptak og seleksjon, kontakt:
Major Per Ødegaard, LS/Utdanning, tel 0520 7741/ 69 23 77 41, mobil 958 32803 eller e-post: luftforsvarets.seleksjonssenter@mil.no 

For ytterligere informasjon om utdanning og tjeneste innen RHT, kontakt:
Major Henry Ingilæ, 330 skv RHT, mobil 481602560 eller e-post hingila@mil.no

Publisert 17. desember 2018 14:27.. Sist oppdatert 11. januar 2019 10:14.