karriere_2402_spesialist–systemopekarriere_2402_spesialist–systemopehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18458/media/PubImages/_MG25527.jpg

Spesialist – systemoperatør på NH90

Luftforsvaret har behov for å utdanne Systemoperatør Sensor (SO/S) på NH90 som en del av fregatthelikoptertjenesten i Luftforsvaret. Søknadsfrist: 10. januar 2019

SO/S primæroppgave er å operere helikopterets sonar og ESM-utstyr i maritim krigføring. Søknadsfrist: 10. januar 2019.

1       Generell informasjon

Personell i operativ tjeneste rullerer på å være embarkert på fregattene. SO/S vil ha det primære ansvaret for å operere sonar og ESM i helikopteret. I tillegg kan betjening av øvrige av helikopterets sensorer og heis bli aktuelt.

2       Tjenestested

SO/S inngår i fregatthelikopterets faste besetning og vil ha 334 skv/Haakonsvern som tjenestested. Kandidatenes tidligere operative erfaringsnivå innen sonar- og elektronisk krigføring (EK) vil påvirke innholdet i utdanningsløpet, samt avgjøre hvorvidt beordring til OT&E i forkant av 334 skv kan være aktuelt.

3       Utdanningen

Utdanningen vil tilpasses den enkeltes utdannings- og erfaringsmessige bakgrunn, med påfølgende typeopplæring på NH90 fregatthelikopter i regi av Luftforsvarets tekniske skole og NH90 OT&E/334 skv i Bergen.  Eventuelle behov for kursing innen sonar og/eller EK planlegges gjennomført i forkant.

Tentativ utdanningsplan for SO/S NH90:

Utdanningen vil tilpasses den enkelte kandidats tidligere utdanning/kompetanse. Utdanningen/opplæringen skal dekke følgende momenter/kurs.

Utdanningsplan
Kurs/utdanning tidsperiode
​Avdeling
Kursing innen sonar og/eller EK ENO
NH90 typekurs Tacco/sensor ENO ​LFTS
​Luftoperativt introkurs​ENO​LFTS
​Dunker training​ENO​Falck/Nutec
​Operativt utsjekk, (10–12 mnd)​ENO (ifm utsjekk)
330 skv
​SERE-kurs​ENO​OT&E/334/337 skv

4       Opptakskrav


Kandidatene må minimum tilfredsstille følgende krav:

 • Godkjent førstegangstjeneste innen utdanningens start.
 • Alminnelig evnenivå (AE) 5.
 • Bestått fysisk test i 2018, minimum karakter 6/6.
 • Personell som ikke er i tjeneste må bestå fysisk test under opptaket.
 • Kvalifisert til deltagelse i internasjonale operasjoner.
 • Tilfredsstille medisinske krav (A3-S) og psykologiske krav til operative besetningsmedlemmer.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for «HEMMELIG».

Følgende er ønskelige kvalifikasjoner for søkere til SO/S:

 • Operativt lufttjeneste innen sonar og/eller EK.
 • Operativt kompetanse innen sonar og/eller EK.
 • 35 år eller yngre ved søknadsfrist.

Søkere med operativt erfaring innen sonar og EK vil bli prioritert.

4.1    Dispensasjon
Sjefen for Luftforsvaret kan i spesielle tilfeller dispensere fra et eller flere av de oppgitte kravene.

5       Opptaket 

Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til opptaksprøver ved Luftforsvarets seleksjonssenter på Rygge. Opptaksprøvene består av medi­sinske undersøkelser, psykologiske tester, kunnskapsprøver og panelintervju, og eventuelt fysisk test. Seleksjonen er planlagt gjennomført i uke 4/2019. 

Uttak til utdanningene gjøres i opptaksråd bestående av representanter fra Luftforsvarsstaben (LST), Luftoperativt inspektorat (LOI) og Luftforsvarets skolesenter (LS). De sentrale tjenestemannsorganisasjonene skal også inviteres som medlemmer. Uttaket vil bli basert på søkers kvalifikasjoner og Luftforsvarets totale behov. 

6       Utdannings- og plikttjenestekontrakt

Søkere som tas ut til utdanning må underskrive «Utdannings og plikttjenestekontrakt (BL 0525-6B(2012-03-01))» før utdanningen påbegynnes. Blanketten tilsendes den som tas ut til utdanning. 

7       Vilkår under utdanning

De som tas ut til utdanning lønnes iht sin faste grad. Kandidater uten tilsettingsforhold tilsettes og lønnes som midlertidige OR2. Elevene tilstås godtgjørelser og tillegg i henhold til gjeldende bestemmelser.

7.1    Utdanningsråd 
Elever som ikke tilfredsstiller utdanningskravene underveis i utdanningen blir behandlet og fremstilt for Utdanningsråd.  Sjef LS ivaretar rolle, ansvar og myndighet i dette arbeidet.  

8       Vilkår etter utdanning


8.1    Tilsetting
Under forutsetning av at utdanningen er gjennomført og bestått, vil personellet gis fast tilsetting i Luftforsvaret til 35 år (T-35), ref Forsvarets personellhåndbok – del B (FPH del B), pkt 2.1.3

8.2    Tjenestegjøring
NH90 vil opereres av 139 Luftving/334 skvadron med lokalisering på Haakonsvern. 334 skv planlegges oppsatt med 7 besetninger, hvorav 2 besetninger ivaretar undervisning/instruksjon. Personellet vil inngå i en av de operative besetningene ved avdelingen. 

Offiserer konverterer til spesialistkorpset etter gjennomført utdanning. Offiserene vil håndteres i henhold til Konverteringsveiledningen for OMT i Luftforsvaret og konverteres i henhold til tabell i Konverteringsveiledningen. Lønn blir satt iht lønnsramme og alternativ knyttet til den grad vedkommende har. Stadig tjenestegjørende personell vil ved konvertering videreføres med minimum samme lønnsnivå som i dag (sikringslønn). Senere beordringer gjøres etter det til stadig gjeldende regelverk.

8.3    Plikttjeneste
Utdanningen vil medføre plikttjeneste fra fullført utdanning (vingdato) iht Forsvarets Personalhåndbok del B kap 2.6. Plikttjenesten settes til ett(1) år fra bestått utdanning eller vingdato. Denne plikttjenesten kommer i tillegg til tidligere opparbeidet, men ikke avtjent plikttjeneste.

Personell som avbryter eller ikke består utdanningen avtjener plikttjeneste i forhold til gjennomført utdanning, og etter Forsvarets behov, se også pkt 7.1.

9       Økonomi

Alle utgifter forbundet med reise og opphold for kandidater som innkalles til intervju og deltakere som er med i seleksjonsarbeid/opptaksråd dekkes av LS.

10       Søknad 

Søknad sendes via Forsvaret.no, pålogging med MinID. Man søker på kurs med benevnelse «Systemoperatør Sensor NH90».

10.1    Søkeren 
Søkeren må kontrollere at eget elektronisk rulleblad er oppdatert og korrekt.

10.2    Søkere som ikke er i tjeneste
Søknad sendes via Forsvaret.no, pålogging med MinID. Man søker på kurs med benevnelse «Systemoperatør Sensor NH90».

10.3    Søknadsfrist 
10. januar 2019.

10.4    Annet
Søkeren må fremsende «Blankett egenerklæring om helse» utarbeidet av FMI ferdig utfylt for å kunne bli innkalt til seleksjon. Ferdig utfylt blankett sendes til Luftforsvarets Skolesenter/HR/R&S, Flyplassveien 300, 1590 Rygge flystasjon.

Konvolutten merkes «KFL/Utdanning – LS 13/2018»


For ytterligere informasjon om opptak og seleksjon, kontakt:
 • Major Per Ødegaard, LS/Utdanning, tel 0520 7741/ 69 23 77 41, mobil 958 32803 eller e-post: luftforsvarets.seleksjonssenter@mil.no 
For ytterligere informasjon om utdanning og tjeneste innen Systemoperatør/Sensor, kontakt:
 • Orlogskaptein Bondø Martin, 139 LV NH90, mobil: 97656519 eller e-post mbondo@mil.no

Publisert 17. desember 2018 15:15.. Sist oppdatert 11. januar 2019 10:14.