Direktør - Forsvarets Verksteder og Produksjonsstyring - 2. gangs utlysning

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)  sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Som Sjef for Forsvarets Verksteder og Produksjonsstyring (FPV) er du ansvarlig for at Forsvarets materiell har teknisk tilgjengelighet iht operative krav samt har ansvar for sentral produksjonsstyring innen vedlikehold skal utvikles som konsept slik at både teknisk tilgjengelighet og kosteffektiv drift sikres. Den sentrale produksjonsstyringen gjennomføres bl.a ved en helhetlig flåtestyring av Forsvarets materiellsystemer.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) leverer logistikktjenester til Forsvaret i inn- og utland i fred, krise og krig.
FLO forvalter årlig over fem milliarder kroner og forsyner Forsvaret gjennom driftsanskaffelser, distribusjon, transportkontroll og vedlikehold. FLO har blant annet ansvaret for verkstedene som utfører tungt vedlikehold på alt fra Sjøforsvarets fartøy til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen­. Nasjonalt logistikkoperasjonssenter, som er Forsvarets felles ledelseselement for logistikk og vertslandsstøtte for allierte styrker, er en del av FLO.
FLO har et utstrakt samarbeid med sivile leverandører gjennom produksjons- og tjenesteavtaler og strategiske partnerskap og vi kjøper inn varer og tjenester til hele Forsvaret.
I FLO jobber det omtrent 2 300 mennesker fordelt på en rekke steder over hele landet. Blant våre ansatte finnes offiserer og spesialister fra alle forsvarsgrenene. Over 70 prosent av våre ansatte er sivile, blant annet ingeniører, jurister, økonomer og statsvitere.

Forsvarets verksteder og produksjonsstyring (FVP) med sine 8 verksteder har ca. 1000 ansatte og er ansvarlig for styring og drift av alle hær- og sjøverksteder i Forsvaret. Direktøren er foresatt for de 8 verkstedene i FLO. 

Arbeidsoppgaver

  • Det forventes en effektivisering og produktivitetsvekst innen vedlikeholdsvirksomheten og sjef FVP er ansvarlig for å ta ut pålagte gevinstkrav og jevnlig rapportere status på kravene
  • Sjef FVP skal sørge for at Forsvarets vedlikehold blir dekket gjennom bruk av interne og eksterne verkstedressurser på den mest kosteffektive måten samtidig som kravet til beredskap ivaretas
  • Sjef FVP er ansvarlig for utarbeidelse og utgivelse av flerårige produksjonsplaner, og skal følg opp gjennomføring av disse i gjennomføringsåret. Av dette følger å utarbeide grunnlag knyttet til fremskaffelse av reservedeler/komponenter til produksjonen    

Kvalifikasjoner

  • For stillingen kreves utdanning på masternivå.  Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
  • Det er ønskelig med relevant erfaring på minimum mellomledernivå fra store og komplekse organisasjoner
  • Det er ønskelig med erfaring fra gjennomføring og/eller planlegging av vedlikehold fra større organisasjoner. Erfaring fra verksteddrift vil være en fordel
  • Det er ønskelig med erfaring innenfor virksomhetsutvikling-, effektivisering og gevinstuttak
  • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
  • Forsvaret bruker SAP som ERP system. Det er ønskelig med erfaring fra anvendelse av ERP system, fortrinnsvis SAP           

Personlige egenskaper

  • Evne til å arbeide strukturert og systematisk med krevende utfordringer
  • Meget gode samarbeidsevner og handlekraft
  • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
  • Det legges spesielt vekt på personlige egenskaper og oppnådde resultater, herunder god helhetsoversikt og evne til å omsette tildelte ressurser til verdiskapning (til beredskap for Forsvaret)     

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden
  •  Stillingen rapporterer til administrerende direktør i Forsvarets logistikkorganisasjon
  • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Direktør kode 1062 i lønnstrinn 85 - 90 (p.t. 934 800 – 1 060 700 kr brutto per år)
  • Stillingsinnehaver vil i tillegg ha lederlønn
  • Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse  

Kontakt

Navn: Oberst Fransplass, Roy Martin Wiik
Tittel: Sjef HR
Telefon: 474 58 725
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 13. september 2019 11:25.. Sist oppdatert 19. november 2019 07:49.