Operasjonssykepleier

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

Ved Forsvarets Sanitet, avdeling for Krigskirurgi og akuttmedisin (KAM) er det ledig stilling som operasjonssykepleier.
Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.Klinisk arbeidssted er det sykehuset der den ansatte har en stilling og funksjon, ihht avtale mellom sykehuset og Forsvaret. Klinisk arbeidssted er å regne som fast arbeidssted i klinikktiden.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve tjeneste som sykepleier i henhold til autorisasjon, herunder støtte legen i undersøkelse, behandling, observasjon og omsorg av pasienter, samt forebygge og rehabilitere
 • Utøve tjeneste som operasjonssykepleier i henhold til spesialisering Sykepleiefaglig virksomhet og fagutvikling tilpasset krav og faglig forsvarlighet for operasjon i FFK
 • Bistå i utviklingen av den medisinske delen av tjenesten for operasjonssykepleie Oppfølging og kontinuerlig revisjon av enhetens medsinske prosedyreverk i forhold til etablert faglig forsvarlighet ihht internasjonale lover og forskrifter
 • Delta i avdelingens materiellprosesser
 • Klinisk vedlikehold som operasjonssykepleier ved utvalgt helseforetak etter avtale med FSAN
 • Egenadministrasjon og relevant kompetanseheving

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier i Norge
 • Spesialitet: operasjonssykepleier
 • Må ha minimum to års relevant klinisk tjenesteerfaing etter spesialitet
 • Militære krav:
 • Fysisk test - utholdenhet (Fysisk test må gjennomføres til minimum karakter 3)
 • Grunnleggende soldatutdanning (GSU) / Gjennomført 1.gangstjeneste
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) - ved manglende GBU forutsettes villighet til gjennomføring av offiserskurs ved første anledning etter ansettelse
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig / Nato Secret før tiltredelse
 • Ønskelig:
 • Militær tjenesteerfaring som sykepleier og operasjonssykepleier

Utdanningsretning

 • Medisin/Helse/Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som stabssersjant/flotiljemester/OR 7 lønnsramme 38, alt 09, (for tiden kr 527 500 brutto per år). Det trekkes lovestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Pål Vik-Strandli
Tittel: Personellbefal FSAN
Telefon: (+47) 63 92 68 70
E-post:

Navn: Terje Lillegård
Tittel: Sjef Sykehusgruppen
Telefon: 63 92 69 81 / 926 91 934
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 5. februar 2018 11:35.. Sist oppdatert 14. februar 2018 23:12.