Prosjektstilling som seniorrådgiver HR-tjenester

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.


Fagutviklingsavdelingen (FUA) i FPVS har fagansvar og utøver arbeidsgivermyndighet innen HR-relatert lov- og avtaleverk innen medbestemmelse, tariff og arbeidsvilkår for vernepliktige, militært og sivilt ansatte. I fagansvaret og arbeidsgivermyndigheten inngår å utvikle regelverk, prosesser og retningslinjer for forvaltningen, kontrollere at gjeldende regel-, avtaleverk, prosesser og retningslinjer etterleves samt rådgivning til forvaltningen.Til FUA søker vi etter en seniorrådgiver innen fagområdene medbestemmelse/tariff.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i arbeidet med å ivareta sentral arbeidsgivers myndighetsutøvelse innen Hovedavtalene i stat og LO/NHO (HA/TA) samt Hovedtariffavtalene i staten (HTA) og følge opp anvendelsen av HR-prosesser og implementere forbedringer/endringer i HR-verdikjede
 • Utvikle og iverksette styrende avtaleverk innen HR
 • Drøfte/forhandle regel- og avtaleverk med sentrale arbeidstakerorganisasjoner
 • Utføre arbeidsgivers instruksjons- og kontrollmyndighet innen HA/TA og HTA
 • Ivareta rollen som Forsvarets øverste utøvende forvalter av HR relatert lov- og avtaleverk
 • Understøtte FSJ som sentral arbeidsgiver i Forsvaret
 • Være rådgiver for etatsledelsen, HR i avdeling og HR kompetansesenter

Kvalifikasjoner

 • Bachelor-utdanning innen HR relaterte fag og minimum 3 års relevant tjenesteerfaring.
 • Annen relevant utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig før tiltredelse.

Utdanningsretning

 • HR

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Må kunne jobbe effektivt i team og ha forhandlingserfaring
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • For den rette person kan vi tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et godt kollegialt arbeidsmiljø.
 • Kurs og opplæring innen fagfeltet gis etter behov.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening inntil 2 timer pr uke i arbeidstiden.
 • Lønn som seniorrådgiver (SKO 1364) etter Statens lønnsregulativ i lønnsspenn kr.600.200 – 650.200 pr. år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Stillingen er midlertidig i tre år, men med mulighet for senere fast tilsetting.
 • Ved eventuelt internt opprykk vil det kunne bli ledige tilsvarende seniorrådgiver- /rådgiverstillinger for fast/midlertidig tilsetting i FUA. Søkerne vil i et slikt tilfelle eventuelt bli tilbudt en annen fast/midlertidig stilling innen samme fagområdet.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Fagerland, Jan
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: (+47) 488 87 180
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 31. juli 2017 14:28.. Sist oppdatert 17. august 2017 23:15.