karriere_1887_grunnleggendeoffiserkarriere_1887_grunnleggendeoffiserhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=13438/media/PubImages/kadett_sksk_oppstilling copy.jpg

Tilbake til utdanningsoversikt

Årsstudium i militære studier

Vedrørende koronasituasjonen og COVID-19

Opptak og seleksjon til de ulike utdanningsløpene går inntil videre som planlagt. Vi oppfordrer alle interesserte til å søke som normalt. Ved endringer vil denne siden oppdateres

  Krav til søker

 • Ha fullført relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen
 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten

 •  

   

  karriere_1887_grunnleggendeoffiserSe relevante utdanningsbakgrunner <p> <b>For fremtidig stilling som offiser i Hæren søkes det personell med høyere utdanning innen:</b><br/> • Logistikk</br> – Relevant bachelor innen logistikk, for eksempel logistikk og økonomi, logistikk og ledelse, logistikk og SCM.</br> – Logistikkutdanninger der hoveddelen av fagene er innen skipsfart, maritim eller petroleumslogistikk er ikke relevant.</br> • Politi med bachelorutdanning fra PHS</br> • Teknisk master (sivilingeniør)</br> – Innen elektronikk, tele eller data</br> </p> <p> <b>For fremtidig stilling som offiser i Sjøforsvaret søkes det personell med høyere utdanning innen:</b></br> </p> <p> • Maskin</br>   – Krever bachelorutdanning innen maskinteknisk drift (sertifisert gjennom utdanning)</br> </p> <p> • Nautikk </br> – Vil gi tjeneste som operativ offiser i enten Marinen (base i Bergen) eller KV (med base på Sortland).</br> </p> <p> <b>For fremtidig stilling som offiser i Luftforsvaret søkes det personell med høyere utdanning innen:</b></br> • Logistikk</br>    – Høgskolen i Molde - Bachelor i logistikk og SCM</br>    – NTNU Gjøvik - Bachelori logistikk</br> </p>karriere_1887_grunnleggendeoffiser

  Om utdanningen


  Dette er en militærfaglig tilleggsutdanning for deg som allerede har fullført sivil utdanning på bachelor- eller masternivå. Utdanningen bygger videre på din sivile kompetanse, og gjør deg kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret innen ditt fagfelt. Du får gratis utdanning, mat og bosted gjennom hele studiet, og etter endt utdanning er du garantert fast jobb i Forsvaret. 

   

   

  karriere_1887_grunnleggendeoffiserHva lærer du?<p>​​​En utdanning i Forsvaret gir deg et bredt spekter av kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Hensikten med utdanningen er å gi deg en militærfaglig tilleggsutdanning som gjør deg kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret. I løpet av studiet vil du få innsikt i ulike fagområder som militært lederskap, militærmakt og en grunnleggende forståelse for den militære profesjon. Denne tverrfaglige tilnærmingen, kombinert med din sivile utdanning, skal gjøre deg i stand til å kunne løse et bredt spekter av utfordrende og spennende oppgaver som fremtidig offiser i Forsvaret. <br/> <br/> En offiser er en militær leder som har en høyere militær akademisk utdanning kombinert med en fordypning innen det fagområdet man jobber med. Din fordypning vil være den sivile kompetansen du allerede har tilegnet deg gjennom sivile studier, hvor vi tilfører den militærfaglige offisersutdanningen du trenger i løpet av ett år. <br/> <br/> Læringsmiljøet på skolen er tuftet på å skape både teoretiske og praktiske arenaer som sammen skal gjøre deg skikket til å jobbe i Forsvaret. Gjennom en unik kombinasjon av teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en offiser. Undervisningen legges opp slik at du får prøvd ut og videreutviklet dine lederegenskaper i praksis. Dette gir deg som nyutdannet kompetansen du trenger for å mestre utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger. </p>karriere_1887_grunnleggendeoffiser
  karriere_1887_grunnleggendeoffiserHvem passer utdanningen for?<p>Studiet passer for deg som har en bachelor- eller masterutdanning og som syntes det høres spennende ut å jobbe i Forsvaret. I tillegg til å være garantert fast jobb, får du en unik mulighet til å bygge på kompetansen din med en offisersutdanning. Dette vil gi deg en verdifull kompetanse slik at du som nyutdannet får tryggheten du trenger for å gå inn i relevante lederstillinger på lavere nivå i Forsvaret rett etter endt utdanning. <p/>karriere_1887_grunnleggendeoffiser
  karriere_1887_grunnleggendeoffiserHvor foregår studiet?<p>​​​Utdanningen starter i begynnelsen av august, og vil de første ni ukene foregå på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Denne delen er felles for alle studiene, og inneholder variert opplæring innen grunnleggende soldatferdigheter og ledelse. Under denne perioden bor du sammen på rom med 4–6 av dine medelever. <br/> <br/> Etter endt grunnutdanning gjennomføres første semester (frem til jul) ved Krigsskolen i Oslo. Dette er felles for alle de ulike utdanningene ved Forsvarets høgskole. Elever som har søkt seg til stillinger i Hæren, fortsetter resten av utdanningen i Oslo, mens de som har søkt seg til Sjøforsvaret eller Luftforsvaret, vil gjennomføre resten av studiet ved Sjøkrigsskolen i Bergen eller Luftkrigsskolen i Trondheim. <br/> <br/> Her får alle elever får tilbud om å bo gratis på tomannsrom på skolens egne hybler. Dette er boligblokker som ligger inne på skolens område, i nærhet til undervisningsbygg, messe og idrettshall. Som elev kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene. <br/> <br/> Andre halvår gjennomføres enten på Krigsskolen i Oslo, Sjøkrigsskolen i Bergen eller Luftkrigsskolen i Trondheim. Dette avhenger av hvilken linje og forsvarsgren du har søkt, og hvor du skal jobbe etter endt utdanning. </p>karriere_1887_grunnleggendeoffiser
  karriere_1887_grunnleggendeoffiserHverdagen på skolen<p> Utdanningen byr på en variert skolehverdag. Forsvarets utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser på en unik måte. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på øvelse, trening eller skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende og utfordrende. All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger. <br/> <br/> Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet og det legges vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser. Bruk av forskjellige og ulike læremetoder som problembasert læring, prosjekter, øvelser og praktiske lederoppgaver i utdanningen sikrer læring som varer og gir god sammenheng mellom teori og praksis. Som student i Forsvaret blir man en del av et unikt fellesskap. Det er en kultur hvor studentene hjelper hverandre slik at man lykkes i fellesskap. Oppfølgingen fra erfarne veiledere og medstudenter utgjør et støtteapparat som er helt unikt. Dette er en av årsakene til at mange gjør det svært bra, selv om utdanningen i perioder kan være både intens og krevende. <p/>karriere_1887_grunnleggendeoffiser
  karriere_1887_grunnleggendeoffiserHva kan jeg jobbe med? <p> Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb i Forsvaret når du gjennomfører en obligatorisk praksisperiode tilsvarende lengden på utdannelsen. Tjenestesteder er spredt over hele landet, og mulighetene for en livslang karriere i Forsvaret er svært mange. Du vil uansett få jobbe innenfor det fagområdet du har utdannet deg i. <br/> <br/> <b>Økonomistillinger i Hæren:</b></br> Du vil kunne jobbe med økonomistyring/-kontroll i en operativ hæravdeling. Dette kan innebære å ivareta rådgivende funksjoner innenfor fagfeltet økonomi, saksbehandling i egen avdeling, eller utføre økonomirapportering, analyse- og prognosearbeid. På lengre sikt kan du få ansvar for analyse og stabsmessig understøttelse av avdelingens prosesser knyttet til virksomhetsstyring, før du senere kan tenkes å bekle stillinger knyttet til økonomi- og virksomhetsstyring på midlere og høyere nivå i Forsvaret. <br/><br/> <i>Mer informasjon om denne typen stillinger finner du <a href="/militære-stillinger/økonomiadministrator"><b>her</b></a></i> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"> <b>HRM-relaterte stillinger i Hæren:</b><br/> <p style="line-height: 25px;">Du vil kunne jobbe med å ivareta forvaltning av personell i en operativ hæravdeling som en del av HR-/personellseksjon. På lengre sikt kan du tenkes å tiltre i en seksjonssjefsstilling i HR-/personellseksjon i en operativ hæravdeling, med ansvar for utforming og etterlevelse av avdelingens personellpolitikk. Dette omfatter lederansvar for seksjonens ansatte. På lang sikt kan du tenkes å bekle stillinger på høyere stabsnivå, med ansvar for, eller bidra til, utforming og etterlevelse av Hærens personellpolitikk.</p> <br/> <i>Mer informasjon om denne typen stillinger finner du <a href="/militære-stillinger/HR-personelladministrator"><b>her</b></a></i> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"> <b>Politifaglige stillinger i Hæren:</b></br> <p style="line-height: 25px;">Du vil i første omgang kunne jobbe med å ivareta politirelatert fagtjeneste (etterforskning og ordenstjeneste) på lags- og troppsnivå. Etter hvert skal du kunne jobbe med å planlegge og lede blant annet ordens- og etterforskningstjeneste, sikkerhetsoperasjoner, mobilitetsstøtte og fangehåndtering, samt utføre forvaltning og utdanning av eget personell. Senere kan du tenkes å kunne bekle sjefs- og stabsstillinger på midlere nivå som for eksempel kompanisjef eller seksjonssjef. På lengre sikt kan du være aktuell for ledende stillinger i militærpolitiet eller innen tilstøtende fagområder som sikkerhet, etterretning og logistikk. Eksempler på stillinger kan være avdelingssjef og stabssjef.</p> <br/> <i>Mer informasjon om denne typen stillinger finner du <a href="/militære-stillinger/militærpoliti"><b>her</b></a></i> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"> <b>Tekniske stillinger i Hæren:</b></br> <p style="line-height: 25px;">Du vil du kunne jobbe med oppgaver knyttet til fagområdet samband i et spesialisert sambandsmiljø, eller i en stabsfunksjon i en operativ hæravdeling. På lengre sikt kan du tenkes å fungere som sjefsingeniør i tyngre sambandsmiljø, med ansvar for ledelse av avdelingens sambandstjeneste og i samvirke med andre avdelinger. Dette omfatter lederansvar for avdelingens systemingeniører. Det er også aktuelt med tjeneste på Hærens våpenskole knyttet til materiellutviklingsprosjekter i Hæren. På lengre sikt kan du være aktuell for stillinger på høyere stabsnivå i Hæren og i fellesavdelinger i Forsvaret, hvor de skal kunne bekle sentral rolle knyttet til materiell- og systemutviklingsprosjekter innen fagområdet samband i rammen av Forsvaret.</p> <br/> <i>Mer informasjon om denne typen stillinger finner du <a href="/militære-stillinger/sivilingeniører"><b>her</b></a></i> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"> <b>Maritime stillinger i Sjøforsvaret:</b></br> Etter utdanningen kan du kunne bygge karriere som krigføringsoffiser og navigatør ombord på Sjøforsvarets fartøy. <br/> <br/> <b>Økonomistillinger i Sjøforsvaret:</b></br> Etter utdanningen kan du jobbe som økonomioffiser innenfor virksomhetsstyring i Sjøforsvaret. <br/> <br/> <b>Marintekniske stillinger i Sjøforsvaret:</b></br> Etter utdanningen kan du bygge karriere som maskinoffiser ombord på Sjøforsvarets fartøy. <p/> <b>LOG-offiser i Luftforsvaret:</b></br> <p>Luftforsvarets logistikkoffiserer skal inneha breddekompetanse innenfor fagfeltet logistikk, herunder kunne lede, planlegge og gjennomføre logistikkoperasjoner i Luftforsvaret. Videre har man ansvar for forsynings- og materielltjenesten i avdelingen.<p/> <p>Gjennom sin tjenesteerfaring skal man erverve seg kompetanse innen fagområdene vedlikeholdsplanlegging og logistikk i sin helhet.<p/>karriere_1887_grunnleggendeoffiser
  karriere_1887_grunnleggendeoffiserVidere muligheter<p> Studiet gir deg en solid lederutdanning med fordypning innen militært lederskap. Utdanningens overordnede mål er å gi deg de beste forutsetningene for å bekle en rekke offisersstillinger innen relevant fagområde i Forsvaret. Studiet kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret og ved både nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler. Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning bygge på med en mastergrad i militære studier. <p/>karriere_1887_grunnleggendeoffiser

  Søknad og opptak


  For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

   

   

  karriere_1887_grunnleggendeoffiserSlik søker du<p> Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8-16 uker) før søknadsfristen. <br/> <br/> Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak. </p>karriere_1887_grunnleggendeoffiser
  karriere_1887_grunnleggendeoffiserOpptaket<p> For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret. Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen i månedskiftet juni/juli. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en skoleplass. Se <a href="https://forsvaret.no/fos">https://forsvaret.no/fos </a> for detaljer. <br/> <br/> I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensiale til å bli en god offiser Forsvaret. <br/> <br/> Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter. <br/> <br/> Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden skal blant annet skape situasjoner der aspirantene skal få mulighet til å vise sitt lederpotensial. Den skal også avdekke aspirantens vilje og evne til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppdrag er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan aspirantene takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i ulike roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder. <br/> <br/> Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst som mestrer belastningen best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever en fysisk og mental robusthet for å tenke klart og effektivt, og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet. Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger og hva som ligger i bunn hos den enkelte. Det er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter enn holdninger. <br/> <br/> Når de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret skal velges, er det ikke bare de åpenbare lederne man ser etter. Det viktigste er å se etter de med et godt potensial for utvikling. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass. Vi ønsker deg lykke til med forberedelsene og opptaket. </p>karriere_1887_grunnleggendeoffiser
  karriere_1887_grunnleggendeoffiserForberedelser<p> Det er mange som møter til opptak, noe som betyr at konkurransen om den enkelte skoleplass er hard. De som møter godt forberedt fysisk og mentalt har en klar fordel. Det er ingen hemmelighet at det i perioder kommer til å bli lite med søvn, mat og harde fysiske påkjenninger. Du kommer til å lære deg at grensen for hva du tåler kan flyttes mye lengre enn du hadde trodd. <br/> <br/> Det er ikke alt du får vite om opptaket, men du skylder deg selv å stille forberedt på det du vet. De <a href="/karriere/krav/fysiske-krav" class="link_light">fysi​ske minstekravene</a> er absolutte, noe som betyr at de må bestås for at du skal kunne bli med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du kan blant annet regne med å måtte gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket. <br/> <br/> Det kan være en fordel å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Selv om du er godt forberedt på de fysiske minstekravene, bør du forberede deg på å få utfordret motivasjonen din i løpet av opptaket. Når du er sliten, trøtt og sulten vil de mentale forberedelsene være minst like viktige som de fysiske. Det er ofte i slike situasjoner du må ta stilling til om du vil fortsette eller trekke deg. Da må du ha bestemt deg i forkant, og ikke begynne å tenke på det når du er langt nede i kjelleren. Gjør deg selv en tjeneste – start både de fysiske og mentale forberedelsene i god tid.karriere_1887_grunnleggendeoffiser

  Spørsmål om utdanningen?

  Ring oss: 
  915 03 003

  Skriv til oss:
  fpvs.kontakt@mil.no 

  Snakk med oss på Facebook:
  Utdanning og tjeneste i Forsvaret

  Kontaktperson i Hæren:
  Vebjørn Konradsen / vkonradsen@mil.no / 77 62 86 90

  Kontaktperson i Sjøforsvaret:
  Christer Johannessen / cjohannessen@mil.no / 55 50 22 30

  Kontaktperson i Luftforsvaret:
  Kari Ann Sløveren / ksloveren@mil.no / 69 23 84 11

Alternativ tekst

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 16. mars 2018 13:30.. Sist oppdatert 23. mars 2020 16:38.