karriere_1693_bacheloriluftoperasjkarriere_1693_bacheloriluftoperasjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9498https://youtu.be/qEbdOSmizkI
karriere_1693_bacheloriluftoperasjkarriere_1693_bacheloriluftoperasjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9499https://youtu.be/uIU9O_8Wmd8
karriere_1693_bacheloriluftoperasjkarriere_1693_bacheloriluftoperasjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9500https://www.youtube.com/watch?v=ORWtgG-MdLg
karriere_1693_bacheloriluftoperasjkarriere_1693_bacheloriluftoperasjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9501https://youtu.be/2ZGUxnhKE8U

Tilbake til utdanningsoversikt

Militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt

Vedrørende koronasituasjonen og COVID-19

Opptak og seleksjon til de ulike utdanningsløpene går inntil videre som planlagt. Vi oppfordrer alle interesserte til å søke som normalt. Ved endringer vil denne siden oppdateres.

Krav til søker
  • Ha generell studiekompetanse

  • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå). Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn etter søknaden din er behandlet, så fremt du ellers blir funnet kvalifisert

  • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen

Om utdanningen

Studiet gir deg en bachelorgrad i militære studier med fordypning innen fagområdene ledelse og luftmakt. Du får en solid utdanning som skal gjøre deg i stand til å planlegge, lede og gjennomføre luftoperasjoner. Utdanningen bygger på et bredt spekter av akademisk kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Fullført og bestått utdanning gir fast tilsetting som offiser i Luftforsvaret. 

 

 

Hva lærer du?Hva lærer du?<p class="forsvaretElement-p">I løpet av studiet vil du lære om militært lederskap og luftmilitær maktanvendelse. Fagområdene luftmakt og ledelse er gjennomgående i hele utdanningen. I tillegg gjennomføres emner som militær idrett og trening, militær engelsk og vitenskapelig metode.</p><p class="forsvaretElement-p">Luftkrigsskolen vektlegger en solid akademisk lederutdanning, og fokuserer derfor på å utvikle kunnskapsrike, ansvarsfulle og robuste ledere med faglig og personlig integritet. Under utdanningen vil du fordype deg innenfor ett av Luftforsvarets fagfelt (bransjer):</p><p class="forsvaretElement-p"><b>Kontroll og varsling<br></b>Fagfeltet Kontroll og varsling er todelt. Den ene delen handler om å benytte ulike sensorer og systemer for å overvåke all trafikk i norsk luftrom. Den andre delen handler om å kommunisere med kampflypiloter og lede eller støtte disse på ulike oppdrag. Om du trives med å jobbe med moderne datasystemer og teknologi, og evner å ha flere tanker i hodet samtidig vil denne utdanningen passe godt for deg. Du får jobbe i et luftoperativt miljø der luftmilitære operasjoner styres daglig. For opptak til kontroll- og varslingslinjen kreves det at du består egne opptakskrav. </p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"><b>Force Protection<br></b></span>Force Protection har i hovedtrekk fire elementer i seg, henholdsvis aktivt forsvar, passivt forsvar, skadereparasjon og forebyggende sikkerhetstjeneste. Disse fire elementene omfatter beskyttelse av personell, materiell, infrastruktur og kritisk dokumentasjon og informasjon mot enhver trussel rettet mot den gitte avdeling eller enhet. Å jobbe innenfor Force Protection i Luftforsvaret vil gi deg varierte oppgaver og utfordringer, og du vil få erfaring både innenfor lederskap og fag. Tjenesten i en Force Protection-styrke er kanskje den fysisk mest krevende tjenesten du kan få som soldat og offiser i Luftforsvaret. Du må regne med høy aktivitet i form av øvelser og skarpe oppdrag. <br></p><p class="forsvaretElement-p"><strong>Luftvern<br></strong>Det norske luftvernet består i dag av våpensystemet NASAMS II - Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System II. Primæroppdraget innenfor luftvern er å beskytte objekter eller områder mot trusler ført frem gjennom luften. Bredden i type oppdrag, og kompleksiteten i våpensystemet, gjør at avdelingene er selvforsynt med sambandsstøtte og logistikk. Som offiser innenfor fagfeltet Luftvern får du kompetanse og utfordringer både innenfor ledelse av mannskap og håndtering av høyteknologiske systemer. <br><br><strong>Mission Support<br></strong>Jobben til offiserer som jobber med Mission Support er å støtte flygere og luftoperative besetningsmedlemmer raskt og effektivt slik at luftoperative oppdrag blir gjennomført med suksess. For å øke operasjonstempoet, gjennomføre effektiv trening og tilrettelegge forholdene slik at flygerne kan utøve sin primærfunksjon, skal MS-offiserene også bidra med operative og administrative gjøremål før og etter flyoppdrag. Å jobbe innenfor feltet Mission Support gir deg en unik helhetsoversikt og innsikt i hvordan luftoperasjoner foregår. Du vil trolig oppleve at du jobber «der det skjer», i et operativt miljø der luftmilitære operasjoner styres daglig. <br><br></p>
Hvem passer utdanningen for?Hvem passer utdanningen for?<p class="forsvaretElement-p">Studiet passer for deg som ønsker å jobbe som offiser i Luftforsvaret. En offiser i Luftforsvaret vil jobbe innenfor mange ulike fagfelt og avdelinger i løpet av sin karriere. </p><p class="forsvaretElement-p">Som ung offiser vil du få ansvaret for å planlegge, lede og gjennomføre militære oppdrag og operasjoner innenfor det fagfeltet/bransjen du har blitt tildelt. Dersom du synes det virker spennende å jobbe som offiser i Luftforsvaret, er denne utdanningen noe for deg.  <br></p>
Hvor foregår studiet?Hvor foregår studiet?<p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Utdanningen starter i begynnelsen av august, og vil de første 9 ukene foregå på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Denne delen er felles for alle studiene, og inneholder variert opplæring innen grunnleggende soldatferdigheter og ledelse. Under denne perioden bor du sammen på rom med 4 - 6 av dine medelever. </p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Etter endt grunnutdanning gjennomføres første semester (frem til jul) ved Krigsskolen i Oslo. Dette er felles for alle de ulike utdanningene ved Forsvarets høgskole. Resten av studiet gjennomføres ved <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Luftkrigsskolen i Trondheim</span>. Her får alle elever får tilbud om å bo gratis på tomannsrom på skolens egne hybler. Dette er boligblokker som ligger inne på skolens område, i umiddelbar nærhet til undervisningsbygg, messe og idrettshall. Som kadett ved Luftkrigsskolen kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene.</p><p class="forsvaretElement-p">Av treningsfasiliteter finnes en fullskala idrettshall med egen pistolbane, styrketreningsrom, topp moderne tredemøller og klatrevegg. Ute har skolen sin egen hinderbane, og det finnes gode muligheter for utetrening som ski og løping i bymarka i Trondheim.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Trondheim er en av Norges største studentbyer, med et stort og variert tilbud faglig og sosialt. Luftkrigsskolen holder til sentralt i byen, og det er kort vei fra skolen til sentrum. <br></p>
Hverdagen på skolenHverdagen på skolen<p class="forsvaretElement-p">Utdanningen byr på en variert skolehverdag. Vår utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser på en unik måte. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på øvelse, trening eller skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende og utfordrende.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Læringsmiljøet på skolen er tuftet på å skape både teoretiske og praktiske arenaer som sammen skal gjøre deg skikket til å jobbe som offiser i Forsvaret. Undervisningen legges opp slik at du får prøvd ut og videreutviklet dine lederegenskaper i praksis. Dette gir deg som nyutdannet tyngden du trenger for å mestre utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger.<br></p><p class="forsvaretElement-p">All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.<br></p>
Hva kan jeg jobbe med?Hva kan jeg jobbe med?<p class="forsvaretElement-p">Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb i Luftforsvaret når du gjennomfører en obligatorisk praksisperiode tilsvarende lengden på utdannelsen (plikttjeneste). Tjenestestedene er spredt over hele landet, og arbeidsoppgavene vil være knyttet til den fagretningen du har fordypet deg innen. Eksempler på stillingstitler kan være troppssjef eller skiftsjef på mellomledernivå.<br></p>
Videre muligheterVidere muligheter<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p">Studiet gir deg en solid lederutdanning med fordypning innen luftmakt og militært lederskap. Utdanningens overordnede mål er å gi kadettene de beste forutsetningene for å besette offisersstillinger innen relevant fagområde i Luftforsvaret. Mulighetene er mange, og etter endt praksisperiode kan du søke på relevante stillinger i hele Forsvaret. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Studiet kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret og ved både nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler. Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning blant annet bygge på med en mastergrad i militære studier.<br></p>

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

Slik søker duSlik søker du<p class="forsvaretElement-p">Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8-16 uker) før søknadsfristen.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. Søknadsfristen for søkere med <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(førstegangstjeneste eller vervet) </span>eller uten militær erfaring er 15. april. <br><br>Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak.<br></p>
OpptaketOpptaket<p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=3c7924a9-7be2-43b3-b02b-9184bc1d04d9">Opptaket</a> gjennomføres på Sessvollmoen i månedsskiftet juni/juli</span><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en skoleplass. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensiale til å bli en god offiser Forsvaret. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden skal blant annet skape situasjoner der aspirantene skal få mulighet til å vise sitt lederpotensial. Den skal også avdekke aspirantens vilje og evne til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppdrag er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan aspirantene takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i ulike roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst som mestrer belastningen best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever en fysisk og mental robusthet for å tenke klart og effektivt, og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet. Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger og hva som ligger i bunn hos den enkelte. Det er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter enn holdninger. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Når de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret skal velges, er det ikke bare de åpenbare lederne man ser etter. Det viktigste er å se etter de med et godt potensial for utvikling. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass. Vi ønsker deg lykke til med forberedelsene og opptaket.</span><br></p>
ForberedelserForberedelser<p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br>Det er mange som møter til opptak, noe som betyr at konkurransen om den enkelte skoleplass er hard. De som møter godt forberedt fysisk og mentalt har en klar fordel. Det er ingen hemmelighet at det i perioder kommer til å bli lite med søvn, mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil lære deg at grensen for hva du tåler kan flyttes mye lengere enn du tidligere hadde trodd.<br></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Det er ikke alt du får vite om opptaket, men du skylder deg selv å stille forberedt på det du vet. De <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="text-decoration-line:underline;">fysiske</a> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="text-decoration-line:underline;">minstekravene</a> er absolutte, noe som betyr at de må bestås for at du skal kunne bli med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er en fordel at du klarer de fysiske kravene med god margin. <span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Du kan blant annet regne med å måtte gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket. </span><br><br>Det kan være en fordel å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Selv om du er godt forberedt på de fysiske minstekravene bør du forberede deg på å få utfordret motivasjonen din i løpet av opptaket. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei vil de mentale forberedelsene være minst like viktige som de fysiske. Det er ofte i slike situasjoner du må ta stilling til om du vil fortsette eller trekke deg. Da må du ha bestemt deg i forkant, og ikke begynne å tenke på det når du er langt nede i kjelleren.<br></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Gjør deg selv en tjeneste – start både de fysiske og mentale forberedelsene i god tid.<br></p>

Spørsmål om denne linjen?

 

Finn flere svar på:
Ofte stilte spørsmål

Ring oss: 
915 03 003

Skriv til oss:
fpvs.kontakt@mil.no 

Snakk med oss på Facebook:
Utdanning og tjeneste i Forsvaret

Relaterte artikler

 

 

 

karriere_1693_bacheloriluftoperasjaktuelt_1964_luftkrigsskolenskyho/aktuelt/luftkrigsskolen-skyhoye-forventninger/media/PubImages/kadett_sksk_portrett.jpgSkyhøye forventningerEtter videregående var det spesielt én ting som virket spennende for ham: En karriere i Forsvaret. Møt Joakim (24) som tar en bachelor i militær ledelse og luftmakt. karriere_1693_bacheloriluftoperasjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3971

Alternativ tekst

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 8. desember 2017 12:59.. Sist oppdatert 16. april 2020 13:23.