Kontroll og varslingKontroll og varslinghttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=44https://www.youtube.com/watch?v=ORWtgG-MdLg&feature=youtu.be

Operativ linje ved Luftforsvarets befalsskole

Operativ linje passer for deg som ønsker å jobbe med å overvåke og forsvare det norske luftrommet. Søknadsfrist 15. april 2018. ​

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

En lederutdanning ved Luftforsvarets befalsskole er krevende og stiller høye krav til din motivasjon, psykisk og fysisk robusthet, sosiale ferdigheter og læringsevne. I gjengjeld tilbyr vi utfordringer og muligheter som vil utvikle deg både som menneske og leder.

Gjennom teori og praksis får du lære hva som kreves for å kunne bekle rollen som en selvsikker leder. Egenutvikling er gjennomgående i all utdanning som gjennomføres.  Som elev vil du hele veien bli fulgt opp av en dedikert veileder.

Operativ linje utdanner befal som skal kunne bekle ulike stillinger innenfor bransjene kontroll og varsling, vakthold og sikring eller luftvern.

De første seks månedene foregår ved Luftforsvarets befalsskole på Kjevik. Her gjennomfører du et grunnleggende befalskurs hvor det undervises i blant annet ledelse, pedagogikk, militær idrett, overlevelse og stridsteknikk. Undervisningen kombinerer bruk av tradisjonell klasseromsundervisning med praktiske øvelser i felt. Etter grunnutdanningen gjennomfører du en seks måneders fagperiode hvor du spesialiserer deg innen force protection, kontroll og varsling eller luftvern. ​

 

 

Force ProtectionForce Protection<p>​<br>Force protection (FP), eller styrkebeskyttelse, er ensbetydende med vakthold og sikring av Luftforsvarets flystasjoner og kontroll- og varslingsstasjoner. ​<br></p><h2>Tjenesten</h2><p>Som befal innen FP er du kvalifisert til å lede vakttjenesten ved avdelingene og utdanne soldater til samme tjeneste. Du kan jobbe som lagfører for et lag, drive med utdanning eller inngå i troppsledelsen. Dette er yrket for deg som liker å være i fysisk aktivitet og være utendørs sammen med andre. Her kan du virke i lederrollen i et lag, og få utfordringer som du løser i samarbeid med både undergitte og overordnede. Både utdanningen og jobben kan være fysisk krevende, du får praktisert direkte lederskap og være rollemodell for andre.</p><h2>Utdanningen</h2><p>Utdanningen er bygd opp i moduler, og du vil gjennom tiden lære deg det grunnleggende vakthold- og sikringsfaget. Dette gjøres gjennom opplæring innen stridsteknikk, der du lærer hvordan å sikre en flystasjon, patrulje- og utrykningstjeneste, samt overvåkning. Du får opplæring innen skyting, primært med HK 4-16, men også pistol og maskingevær. Du vil også bli trent i nærkamp og arrestasjonsteknikk, der du blant annet lærer å pågripe inntrengere uten skytevåpen og lærer å bruke andre hjelpemidler som batong, pepperspray og håndjern.</p><p>Tjenesten vil gå ut på å planlegge, lede og gjennomføre vakthold og sikringstjeneste ved hjelp av undergitte soldater. Det tilbys mange mulige tjenestesteder, slik som Andøya, Bardufoss, Sørreisa, Ørland, Gardermoen og Rygge. På mange av stedene er det kun en stilling ledig til deg. På Ørland vil det være flere stillinger. Dette fordi det er der det er flest soldater. Spesielt for Ørland og Bodø, er at der kan du også få jobbe sammen med militære tjenestehunder. </p><p>Generelt vil tjenesten gå ut på å lære soldater det du selv har lært. Du vil også få i oppdrag å utføre jobben sammen med disse. Det vil si at jobben inneholder en del praktisk tjeneste, hvor mye foregår utendørs. De som har gjennomført dette sier at det er givende, gøy, action-fylt og de beste to årene de har hatt.​<br></p>
Kontroll og varslingKontroll og varsling<p>​​​<br>En av Luftforsvarets viktigste oppgaver er å overvåke norsk luftrom. Dette gjøres av Luftforsvarets kontroll- og varslingsspesialister gjennom radarovervåkning, og er med på å danne grunnlaget for kommando og kontroll. ​</p><h2>Tjenesten</h2><p>Som kontroll- og varslingsspesialist er du en del av operasjonsrommet for radarovervåkningen, og inngår som del av NATO-nettverket som dekker luftrommet over NATO-nasjonene i Europa. I tillegg overvåker du flytrafikk, gir tidlig varsling ved luftangrep og bidrar til å støtte luftkamper.</p><p>Hovedoperasjonsenheten til Kontroll- og varslingselementet i Luftforsvaret kalles CRC (control and reporting centre), og befinner seg på Sørreisa i Troms.</p><p>Andre tjenesteområder du kan søke deg til etter hvert innenfor kontroll- og varsling omfatter blant annet radarovervåkningsflyet AWACS, med tjenestested Geilenkirchen i Tyskland. </p><h2>Utdanning</h2><p>Den grunnleggende utdanningen omfatter fag som radarlære, bruk av sambandsmidler, kommando og kontroll og bruk av både nasjonale og internasjonale planverk. Du får samtidig unik praktisk trening med simulator og det utstyret som til daglig benyttes i operasjonsrommet. Utdanningen er krevende både teoretisk og praktisk, og du vil måtte gjennomføre en egen seleksjon før du kan påbegynne din karriere som kontroll- og varslingsspesialist.</p><p>Utdanningen leder frem til at du skal kunne operere systemene selvstendig som del av et lag spesialister. Noen har ansvar for å oppdage ukjente fly, andre jobber med å gjenkjenne normal trafikk og eventuelt vurdere hva som er unormalt. Andre er spesialister på radarsystemer og skal sørge for at disse utnyttes på best mulig måte for å kunne overvåke luftrommet, eller er spesialister på militære nettverk for å dele luftbilde og operative data med andre enheter som kampfly, luftvern, overvåkingsfly, fartøy og andre NATO-nasjoner. Dersom det dukker opp ukjente fly langs kysten av Norge vil kampfly bli sendt opp i luften og ledet frem til målet av en kampflykontrollør for identifisering og videre rapportering. I løpet av tjenesten vil man kunne ta påbyggingskurs for å få høyere kompetanse innen enkeltemner, eller for å kunne utføre andre oppgaver i operasjonsrommet.</p><p>Grunnkurset er kvalifiserende for søknad mot spesialiseringsutdanning innen kontroll av kampfly, eller spesialiseringsutdanning innen radarsystemer og bruk av militære nettverk (link) for utveksling av operative data. ​<br></p>
LuftvernLuftvern<p>​<br>Luftforsvarets luftvern har til hovedoppgave å forsvare Norges flystasjoner og avdelinger mot luftangrep. Til dette har vi det norskutviklede luftvernsystemet NASAMS (Norwegian advanced surface to air missile), internasjonalt anerkjent for å være verdens beste luftvern i sin klasse, som opereres av luftvernsoldater og -befal. Typiske oppdrag vil være å beskytte militær og sivil infrastruktur, militære styrker og befolkningen fra fiendtlige luftangrep.​</p><h2>Tjenesten</h2><p>Som luftvernbefal vil du jobbe som lagfører eller nestlagfører i Luftvernbataljonen på Ørland hovedflystasjon. Her vil du ha ansvar for både materiell og personell, og du vil også lede og utdanne egne vernepliktige soldater. Mye av tjenesten foregår utendørs og i felt. Et typisk utdanningsår vil starte med rekruttskole. De vernepliktige soldatene vil etter dette utdannes i sine primæroppgaver ved avdelingen i en Luftvern fagperiode før avdelingen går over i en feltperiode hvor fokuset ligger på å øve og trene hele Luftvernbataljonen i fellesskap. Tjeneste ved Luftvernbataljonen betyr at du må være klar for utfordringer og faglig nysgjerrig, samt at du må være åpen og samarbeide godt med dem du møter.</p><h2>Utdanning</h2><p>Den grunnleggende fagutdanningen gjennomføres ved Luftverntaktisk skole på Ørland Hovedflystasjon. Her vil du kunne spesialisere deg innen enten samband eller utskytning. </p><p>Innen samband vil du få utdanning innen de kommunikasjonssystemene som benyttes i våpensystemet, og slik muliggjøre bruken av luftvernsystemet. Ettersom det avanserte NASAMS II-systemet er nettverksbasert, er sambandslagførerne avgjørende for at systemet skal fungere.</p><p>Innen utskytning utdannes du til lagfører eller nestlagfører for et av utskytningslagene. Du vil få utdanning innen bruk av NASAMS-utskytningsrampe og tilhørende utstyr. Som del av utskytningslagene, opererer du vi kaller launcheren (utskytningsrampen) med missiler, og er en del av det som sørger for at luftvernsystemet detekterer målet og tar det ut.​<br></p>

​Etter endt utdanning gjennomfører du ett praksisår hvor du arbeider ved en av Luftforsvarets avdelinger innen det fagområdet du har spesialisert deg i. Videre er du berettiget til å søke stilinger i internasjonale operasjoner, som avdelingsbefal eller videre studier ved en av Forsvarets krigsskoler.

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (Fos). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Luftforsvarets befalsskole.

​KRAV TIL SØKER:

  • Ha generell studiekompetanse
  • Ha bestått sesjon del 1 og 2
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Være norsk statsborger
  • Ha fylt 18 år før opptaket starter
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​.​​​
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 26. november 2014 17:49.. Sist oppdatert 30. august 2017 12:12.