Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de mest vanlige spørsmålene rundt utdanningen og tjenesten som MI-operatør, ODS-operatør og MI-analytiker.

 

 

Hva gjør en MI-operatør?Hva gjør en MI-operatør?<p> <span style="font-size:1rem;"><br>​Som MI-operatør henter du inn etterspurt informasjon gjennom interaksjon med mennesker. En MI-operatør finner, vurderer og anvender menneskelige kilder for å hente inn kritisk informasjon i konfliktområder der norske styrker er deployert. En karriere som MI-operatør vil innebære gjentatte utenlandsopphold, og du vil på sikt også kunne lede innhentingsoperasjoner på bakken, dersom du innehar egnede kvalifikasjoner.</span></p><p>Etterretnings- og sikkerhetseskadronen er en del av Etterretningsbataljonen og har tre operative stillingstyper innenfor menneskebasert innhenting: MI-operatør, MI-analytiker og ODS-operatør (overvåkning, dokumentasjon og sikkerhet). Som MI-operatør vil du jobbe tett sammen med de to andre spesialiseringene innenfor fagfeltet menneskebasert innhenting og dere vil være gjensidig avhengig av hverandre for å løse oppdrag under internasjonale operasjoner. </p>
Hva gjør en MI-analytiker?Hva gjør en MI-analytiker?<p>​​<br>​<span style="font-size:1rem;">MI-analytikere behandler informasjon innhentet fra menneskelige kilder. Som MI-analytiker jobber du tett opp mot MI-operatørene og deres innhenting av informasjon. En viktig oppgave er å validere og kvalitetssikre innhentet informasjon, før den kan integreres</span><span style="font-size:1rem;"> </span> <span style="font-size:1rem;">med informasjon fra andre disipliner.  Fagområdet er komplekst og krevende, da informasjon fra mennesker stort sett følges av ulike motiver, filtre og bias fra avsenderen. Som analytiker påhviler det deg også ansvar for at innhenterne fanger opp så mange relevante perspektiver av et tema som mulig i sin innhenting. Å se helhet og sammenheng i fragmenterte virkeligheter er i kjernen av arbeidsområdet. Som MI-analytiker jobber du sammen med MI-operatører og ODS-operatører i misjonsområdene disse deployerer til. Det betyr at hyppige utenlandsopphold er en integrert del av jobben.</span></p><p class="forsvaretElement-p">Etterretnings- og sikkerhetseskadronen er en del av Etterretningsbataljonen og har tre operative stillingstyper innenfor menneskebasert innhenting: MI-operatør, MI-analytiker og ODS-operatører. Som MI-analytiker vil du jobbe tett sammen med de to andre spesialiseringene innenfor fagfeltet menneskebasert innhenting og dere vil være gjensidig avhengig av hverandre for å løse oppdrag under internasjonale operasjoner. ​</p>
Hva gjør en ODS-operatør?Hva gjør en ODS-operatør?<p>​​<br>​<span style="font-size:1rem;">ODS-operatørene jobber innenfor domenet menneskebasert innhenting, og bidrar med overvåkning, dokumentasjon og sikkerhet i forbindelse med innhentingsoperasjoner. Arbeidet er sensitivt, og bidrar til å øke effekten og validiteten av informas</span><span style="font-size:1rem;">j</span><span style="font-size:1rem;">on ervervet gjennom menneskebasert innhenting. </span></p><p><span style="font-size:1rem;">Enheten jobber individuelt og i samvirke med MI-operatører. Derfor stilles både krav til selvstendighet og teamarbeid. Tjenesten krever videre at man er i stand til å tilpasse seg ulike omgivelser, både hva gjelder menneskelig og geografisk terreng i ulike deler av verden. </span></p><p><span style="font-size:1rem;">Tjenesten er spennende og utradisjonell, og gjentatte utenlandsopphold må påregnes.Etterretnings- og sikkerhetseskadronen er en del av Etterretningsbataljonen og har tre operative stillingstyper innenfor menneskebasert innhenting: MI-operatør, MI-analytiker og ODS-operatører. Som ODS-operatør vil du jobbe tett sammen med de to andre spesialiseringene innenfor fagfeltet menneskebasert innhenting og dere vil være gjensidig avhengig av hverandre for å løse oppdrag under internasjonale operasjoner.</span></p>
Hva ser dere etter hos søkere til MI-operatør?Hva ser dere etter hos søkere til MI-operatør?<p class="forsvaretElement-p"><br>​I jakten på MI-operatører er avdelingen mer på utkikk etter egenskaper enn ferdigheter. Det betyr at personlighet og personlige egenskaper veier tungt i vurderingen av hvem som egner seg til å bli MI-operatør. Når personlige egenskaper er avklart gjennom seleksjonsprosessen er det grunnutdanningens formål å gi deg de nødvendige ferdighetene og kunnskapene som trengs for å fylle rollen som MI-operatør.  </p><p class="forsvaretElement-p">V​i søker sivile og militære kvinner og menn med variert bakgrunn, erfaring, utdanning og kompetanse. Minimumskravet er at du har gjennomført førstegangstjeneste, samt at du har gode læringsevner innen militære ferdigheter. Som søker må du ha gode sosiale evner, være selvdreven og sette pris på hardt arbeid - alene og som del av et team. Som MI-operatør vil du utføre den skarpe delen av jobben i utlandet, og det kreves derfor at du har gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper. Erfaring fra internasjonalt arbeid, befalsutdanning eller operativ tjeneste er således en fordel. Kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn oppfordres spesielt til å søke. Se ellers krav til søkere.​</p>
Hva ser dere etter hos søkere til MI-analytikere?Hva ser dere etter hos søkere til MI-analytikere?<p class="forsvaretElement-p">​<br>I jakten på MI-analytikere er avdelingen på utkikk etter både faglige ferdigheter og personlige egenskaper. Som søker bør du ha høyere utdanning eller annen relevant erfaring og ha evne til å jobbe selvstendig og strukturert, samt som en del av et team. Når personlige egenskaper og ferdigheter er avklart gjennom seleksjonsprosessen er det grunnutdanningens formål å gi deg de nødvendige ferdighetene og kunnskapene som trengs for å fylle rollen som énkildeanalytiker. </p><p class="forsvaretElement-p">Generelt søker vi både sivile og militære kvinner og menn med variert bakgrunn, erfaring, utdanning og kompetanse. Minimumskravet er at du har gjennomført førstegangstjeneste, samt at du har læringsevne innen militære ferdigheter. Som MI-analytiker vil du utføre den skarpe delen av jobben i utlandet og ha ansvaret for videre rapportering av innhentet informasjon, og det kreves derfor at du har meget gode skriftlige og muntlige språkkunnskaper i norsk og engelsk. Erfaring fra internasjonalt arbeid, befalsutdanning eller operativ tjeneste er således en fordel. Kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn oppfordres spesielt til å søke. Se ellers krav til søkere.​​</p>
Hva ser dere etter hos søkere til ODS-operatører?Hva ser dere etter hos søkere til ODS-operatører?<p><br>​I ODS-operatører ser avdelingen etter både personlige egenskaper og praktiske ferdigheter. Når egenskaper og ferdigheter er avklart gjennom seleksjonsprosessen er det grunnutdanningens formål å gi deg de nødvendige ferdighetene og kunnskapene som trengs for å fylle rollen som ODS-operatør. Generelt søker vi både <strong>sivile og militære</strong> <strong>kvinner og menn</strong> med variert bakgrunn, erfaring, utdanning og kompetanse. Minimumskravet er at du har gjennomført førstegangstjeneste, samt at du har gode læringsevner innen militære ferdigheter. </p><p>Jobben stiller store krav til selvstendighet og teamarbeid, og krever videre at du er i stand til å tilpasse deg ulike omgivelser og har evnen til å ta hurtige og gode beslutninger. Som ODS-operatør vil du utføre den skarpe delen av jobben i utlandet, og det kreves derfor at du har gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper. Kjennskap til og erfaring fra militære basisdisipliner og operativ tjeneste er således en fordel. Kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn oppfordres spesielt til å søke. Se ellers krav til søkere.​​</p>
Hva består opptaksperioden av og hvordan blir jeg MI-operatør?Hva består opptaksperioden av og hvordan blir jeg MI-operatør?<p class="forsvaretElement-p"><br>​​Opptaket til MI-operatør starter med søknaden din. Søknadsfristen er 5. januar 2017. Etter at alle søknader er vurdert blir egnede kandidater innkalt til teoretiske tester i månedsskiftet januar/februar. Hvis du består de teoretiske testene vil du bli innkalt til intervju i mars. Som siste ledd i opptaksprosessen vil kandidater som vurderes som egnet etter intervju bli innkalt til praktisk seleksjon som avholdes på Setermoen i april. Etter et eventuelt bestått opptak vil du få tilbud om å starte på grunnutdanningen. </p><p class="forsvaretElement-p">Det stilles store krav til å bli MI-operatør, og du vil bli grundig vurdert i opptaksprosessen. Sosiale, mentale og intellektuelle kapasiteter står helt sentralt, samtidig som det også stilles krav til gode fysiske ferdigheter. I tillegg må du være selvdreven og arbeidsom. Teamarbeid er en viktig del av jobben. Utdanningen og tjenesten stiller store krav til din personlige motivasjon, psykisk og fysisk robusthet, evne til sosial tilpasning, holdninger og læringsevne.​</p>
Hva innebærer grunnutdanningen?Hva innebærer grunnutdanningen?<p>​<br>​<span style="font-size:1rem;">Hvis du består opptaket, vil du få tilbud om å begynne på grunnutdanningen. Utdanningen starter i august 2017 og har som formål å gi deg de nødvendige ferdighetene og kunnskapene som trengs for å fylle rollen som MI-operatør.  I grunnutdanningen vil det fokuseres på å utvikle dine praktiske, militære og mentale ferdigheter. Du vil utdannes i etterretnings</span><span style="font-size:1rem;">faget generelt og i disiplinen menneskebasert innhenting spesielt. Grunnutdanningen stiller på den ene side store krav til din personlige motivasjon, fysiske og psykiske robusthet, evne til sosial tilpasning, holdninger og læringsevne, men gir deg samtidig innsikt og innpass i et eksklusivt fagfelt som er få forunt.</span></p>
Hvis jeg får tilbud om jobb som MI-operatør, når vil jeg begynne i stillingen?Hvis jeg får tilbud om jobb som MI-operatør, når vil jeg begynne i stillingen?<p class="forsvaretElement-p">​<br>​​Hvis du består seleksjonsløpet, vil du få tilbud om plass på grunnutdanningen som starter i august 2017 og varer cirka seks måneder. Etter bestått grunnutdanning vil du tiltre som MI-operatør.​</p>
Hvilken risiko innebærer jobben som MI operatør?Hvilken risiko innebærer jobben som MI operatør?<p class="forsvaretElement-p"><br>​​Innhentingsoperasjoner gjennomføres i ulike sosiale og geografiske miljøer med ulike konfliktnivåer. Jobben som MI-operatør innebærer således risiko, og grunnutdanningen og øving/trening hjemme fokuserer på å gi deg evnen til å håndtere og minimere risiko. Én av grunnene til at vi selekterer personellet grundig, er nettopp for å forvisse oss om at du er mentalt og fysisk egnet etter gjennomført utdanning til å gjennomføre skarpe oppdrag på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.​</p>
Hvilken risiko innebærer jobben som MI-analytiker?Hvilken risiko innebærer jobben som MI-analytiker?<p>​<br>​<span style="font-size:1rem;">Som MI-analytiker jobber du som en integrert del av enhetens innhentingsoperasjoner i ulike sosiale og geografiske miljøer med ulike konfliktnivåer. Jobben som MI-analytiker innebærer således noe risiko, og grunnutdanningen og øving/trening hjemme fokuserer på å gi deg evnen til å håndtere og minimere risiko. Én av grunnene til at vi selekterer personellet grundig, er nettopp for å forvisse oss om at du er mentalt og fysisk egnet etter gjennomført utdanning til å gjennomføre skarpe oppdrag på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.</span></p>
Hvor mye risiko innebærer jobben som ODS-operatør?Hvor mye risiko innebærer jobben som ODS-operatør?<p class="forsvaretElement-p">​<br>​​Innhentingsoperasjoner gjennomføres i ulike sosiale og geografiske miljøer med ulike konfliktnivåer. Jobben som ODS-operatør innebærer således risiko, og grunnutdanningen og øving/trening hjemme fokuserer på å gi deg evnen til å håndtere og minimere risiko. Én av grunnene til at vi selekterer personellet grundig, er nettopp for å forvisse oss om at du er mentalt og fysisk egnet etter gjennomført utdanning til å gjennomføre skarpe oppdrag på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.​</p>
Er stillingene forenlig med å være i parforhold og ha barn?Er stillingene forenlig med å være i parforhold og ha barn?<p class="forsvaretElement-p"><br>​​Ja, flere av avdelingens ansatte er både gift og har barn, og tjenestegjør i internasjonale operasjoner.​</p>
Hva er tjenestested når man ikke er på utenlandsoppdrag?Hva er tjenestested når man ikke er på utenlandsoppdrag?<p class="forsvaretElement-p">​<br>​​Ved opphold og tjeneste i Norge vil du ha fast arbeidssted på Setermoen. Øvingsaktivitet medfører også perioder med opphold i Oslo eller andre byer i inn- og utland.​</p>
Hvilket lønnsnivå vil jeg ha som MI-operatør?Hvilket lønnsnivå vil jeg ha som MI-operatør?<p class="forsvaretElement-p">​<br>​​Lønn er avhengig av eventuell grad og ansiennitet, og vil variere innenfor disse avhengig av hva slags tjeneste du utfører. Øvingsaktivitet og internasjonal tjeneste er også faktorer som påvirker lønnen. Avdelingen tilbyr konkurransedyktige betingelser.​</p>
Hvilken betydning har ny militærordning?Hvilken betydning har ny militærordning?<p class="forsvaretElement-p">​<br>​​E&S selekterer personell basert på personlige egenskaper. Dersom du tilfredsstiller minstekravet om avtjent førstegangstjeneste har ikke ny militærordning betydning for hvorvidt du kan bli selektert. Militærordningen legges først til grunn ved ansettelse i avdeling ut fra hver enkelt ansattes militære bakgrunn, og sivile og militære utdanningsnivå. ​​</p>
Må jeg bosette meg på Setermoen?Må jeg bosette meg på Setermoen?<p class="forsvaretElement-p">​​<br>​Fast arbeidssted ved opphold og tjeneste i Norge er Setermoen, men du trenger ikke å flytte fast bopel. Avdelingen følger Forsvarets pendlerordning, og det er mange tjenestegjørende i avdelingen som ukependler.​</p>
Hva innebærer sikkerhetsklarering?Hva innebærer sikkerhetsklarering?<p class="forsvaretElement-p"><br>​​Sikkerhetsklarering er en forutsetning for å kunne jobbe med etterretning og forestås av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). For å kunne jobbe som MI-operatør må du kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå. NSM foretar individuelle vurderinger av sikkerhetsmessig skikkethet i henhold til bestemmelser i Sikkerhetsloven. Merk at dette ikke er ensbetydende med at du må ha plettfri vandel. Se for øvrig NSMs hjemmeside for videre opplysninger: <a href="http://www.nsm.stat.no/">www.nsm.stat.no</a>​</p>
Hva innebærer helseklarering?Hva innebærer helseklarering?<p class="forsvaretElement-p"><br>​Forsvarets personell- og vernepliktssenter har registrert helseopplysninger om deg fra førstegangstjeneste eller annen militærtjeneste. Disse må ligge innenfor de kravene som stilles for å bli godkjent til internasjonal tjeneste uten begrensninger. Du er til enhver tid ansvarlig for å holde disse opplysningene oppdatert. Dette er spesielt viktig dersom du vet at du har nedskrivninger på helseprofil fra tjenesten, og har truffet tiltak i etterkant. Søkere som ikke møter disse kravene vil få avvist søknaden i første instans. Kontakt FPVS dersom du har spørsmål til dine egne helseopplysninger. ​</p>
Hvis jeg består opptaksprosessen, kan jeg da utsette plassen til året etter?Hvis jeg består opptaksprosessen, kan jeg da utsette plassen til året etter?<p class="forsvaretElement-p">​<br>​​Som hovedregel begynner kandidater som har bestått opptaket påfølgende grunnkurs. I særtilfeller kan det bli gjort unntak etter en individuell vurdering etter søknad.​</p>
Hvordan ser videre karriereløp som MI-operatør ut?Hvordan ser videre karriereløp som MI-operatør ut?<p class="forsvaretElement-p"><br>​Som MI-operatør blir du fagspesialist på ditt område. Det blir derfor lagt stor vekt på din personlige utvikling innenfor fagfeltet. Tjenesten i Norge består hovedsakelig av etterretningsfaglig videreutvikling, vedlikehold av militære ferdigheter og fysisk trening. Operatører med tilstrekkelig erfaring og egnethet vil få mulighet til å lede etterretningsoperasjoner. Vi rekrutterer interessante og kompetente mennesker som vi ønsker å videreutvikle, og du vil derfor få gode muligheter for både sivil og militær videreutdanning. I tillegg vil erfaring som MI-operatør gi deg gode muligheter innenfor etterretning generelt. Som MI-operatør får du unik internasjonal erfaring fra konfliktområder og mulighet til å bli god på et eksklusivt fagfelt.​</p>
Hvordan ser videre karriereløp som MI-analytiker ut?Hvordan ser videre karriereløp som MI-analytiker ut?<p class="forsvaretElement-p">​<br>​​Som MI-analytiker blir du fagspesialist på ditt område. Det blir derfor lagt stor vekt på din personlige utvikling innenfor fagfeltet. Tjenesten i Norge består hovedsakelig av etterretningsfaglig videreutvikling samt vedlikehold av militære ferdigheter og fysisk trening. Som erfaren MI-analytiker vil du få mulighet til å delta i planlegging og ledelse av etterretningsoperasjoner. Vi rekrutterer interessante og kompetente mennesker som vi ønsker å videreutvikle, og du vil derfor få gode muligheter for både sivil og militær videreutdanning. I tillegg vil erfaring som MI-analytiker gi deg meget gode muligheter innenfor etterretning generelt. Som MI-analytiker får du unik internasjonal erfaring fra konfliktområder og mulighet til å bli god på et eksklusivt fagfelt.​</p>
Hvordan ser videre karriereløp som ODS-operatør ut?Hvordan ser videre karriereløp som ODS-operatør ut?<p class="forsvaretElement-p">​<br>​​Som ODS-operatør blir du fagspesialist på ditt område. Det blir derfor lagt stor vekt på din personlige utvikling innenfor fagfeltet. Tjenesten i Norge består hovedsakelig av vedlikehold av militære ferdigheter og fysisk trening samt etterretningsfaglig videreutvikling. Operatører med tilstrekkelig erfaring og egnethet vil få mulighet til å lede etterretningsoperasjoner. Vi rekrutterer interessante og kompetente mennesker som vi ønsker å videreutvikle, og du vil derfor få gode muligheter for både sivil og militær videreutdanning. I tillegg vil erfaring som ODS-operatør gi deg gode muligheter innenfor etterretning generelt. Som ODS-operatør får du unik internasjonal erfaring fra konfliktområder og mulighet til å bli god på et eksklusivt fagfelt.​</p>
Hvis én eller begge av foreldrene mine er av utenlandsk opprinnelse, kan jeg allikevel søke?Hvis én eller begge av foreldrene mine er av utenlandsk opprinnelse, kan jeg allikevel søke?<p class="forsvaretElement-p"><br>​​Ja, såfremt du selv er norsk statsborger, har gjennomført førstegangstjeneste og kan sikkerhetsklareres.​</p>
Har du behov for ytterligere informasjon?Har du behov for ytterligere informasjon?<p class="forsvaretElement-p">​<br>​Hvis du har behov for ytterligere informasjon, send en e-post til: <a href="mailto:rekruttering.ebn.mi@mil.no">ebn.rekruttering@mil.no</a>​</p>

Publisert 12. januar 2015 09:37.. Sist oppdatert 2. november 2017 18:20.