GF1D1738GF1D1738http://forsvaret.no/media/PubImages/GF1D1738.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=728

Sivile studier ved Luftkrigsskolen

Har du grunnleggende befalskurs/-utdanning og kunne tenkt deg en høyere utdanning? Luftkrigskolen kunngjør ved behov utdanning ved sivile utdanningsinstitusjoner. Det er ikke aktuelt å ta opp kadetter til sivil utdanning i 2017.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

​​​Luftkrigsskolens tilbud om sivile studier er behovsstyrt. Dette innebærer at studiene som lyses ut og antall studieplasser kan variere ut i fra behovet i Luftforsvaret. Det vil fremkomme av Luftkrigsskolens utlysning, hvilke sivile studier som er aktuelle fra år til år.

Aktuelle sivile studier ved Luftkrigsskolen er bachelorstudie i ingeniørfag med fordypning innen elektronikk eller maskin/maskinteknikk/maskinteknisk design. Det er også mulig å søke med et selvvalgt bachelorstudie, men her må du skrive en redegjørelse for sitt studievalg og tanker om hvordan Luftforsvaret kan nyttiggjøre seg av kompetansen studiet gir.

Studietilbudet avhenger av at du søker og konkurrerer deg til skoleplass på sivilt studium på egenhånd. Du må dermed både søke studiet ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen og ved Luftkrigsskolen.

Første studieår vil du gjennomføre på Luftkrigsskolen i Trondheim. Her vil du tilegne deg de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for at du skal kunne bli yrkestilsatt som offiser i Forsvaret etter endt utdanning. Deretter gjennomfører du bachelorutdanningen i sin helhet ved den sivile utdanningsinstitusjonen og følger normalt studieløp på lik linje med andre studenter. Dette innebærer 4 års utdanning, og tilsvarende lengde på plikttjeneste.

Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb i Forsvaret når du gjennomfører plikttjenesten.

Selv om du gjennomfører studiet ved et sivilt universitet eller høyskole vil du motta lønn fra Forsvaret under hele utdanningen og praksistiden.

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet skriftlige prøver, fysiske tester og intervju for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Luftkrigsskolen.

KRAV TIL SØKER:

  • Ha fullført grunnleggende befalskurs eller grunnleggende befalsutdanning
  • Ha plettfri vandel
  • Ha generell studiekompetanse
  • Kunne søke skoleplass og komme inn på sivilt studium på egen hånd
  • Kunne sikkerhetsklareres
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret​


 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 26. november 2014 11:29.. Sist oppdatert 30. august 2017 12:20.