Vilkår

Disse vilkårene gjelder for spesialjegere.Stadig tjenestegjørende:

  • Stadig tjenestegjørende beholder sitt ansettelses forhold i egen DIF.
  • Yrkesbefal beordres midlertidig for 1 år til FSK for grunnutdanningsåret.
  • Ved endt og bestått grunnutdanning leveres en villighetserklæring for fast beordring til avdelingen.
Ikke stadig tjenestegjørende:

  • Under grunnutdanningen gis alle en 12 måneders engasjementskontrakt.
  • Etter gjennomført og bestått grunnutdanning tilbys fast tilsetting frem til du fyller 35 år (T35), med 6 måneders prøvetid. 
  • Mulighet for fast tilsetting til fylte 60 år(T60) etter Forsvarets behov på et senere tidspunkt.
Lønn under utdanning:

  • Grunnlønn etter grad og ansiennitet. I tillegg får man et spesialstyrkerisikotillegg.
Vilkår og lønn ved fast tilsetting som spesialjeger:

Grunnlønn etter grad og ansiennitet. Overtid, øvelse og reise kompensasjon iht gjeldende tariffavtaler. I tillegg motter man et spesialstyrkerisikotillegg og beredskapstillegg.

 Spesilajegerbonus for spesialister:

Tilsatte på T-35 opptjener bonus iht Særavtale for Spesialstyrker i Forsvaret. Bonus opptjening gjelder kun for OR i operativ spesialjegertjeneste(eller tilsvarende) til T-35 eller til tidspunkt for tilsetting på T-60. Det er påkrevd minimum 7 års tjeneste for å få utbetalt bonus. Påfølgende år er akkumulative.

Tjeneste ved FSK vil kreve mye reising og arbeid ut over normal arbeidstid.

Du må påregne å delta i flere internasjonale operasjoner i løpet av tjenestetiden.Publisert 7. september 2015 09:59.. Sist oppdatert 18. november 2019 14:15.