ek_operator_fek_operator_fhttp://forsvaret.no/media/PubImages/ek_operator_f.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4459

Elektronisk krigføringsoperatør i Etterretningsbataljonen

Som elektronisk krigføringsoperatør vil du være en del av en profesjonell avdeling som leverer etterretningsstøtte til militære operasjoner. Søknadsfrist 2. januar 2019.
  • Er du nysgjerrig på hvordan teknologi fungerer?
  • Er du praktisk anlagt og har evnen til å jobbe systematisk?
  • Trives du i felt over lengre perioder?

En EK-operatør innhenter informasjon gjennom fiendens bruk av samband. EK-operatøren leverer relevant og rettidig etterretning gjennom å benytte avansert måleutstyr i felt for å identifisere, avlytte og lokalisere fiendtlig radiotrafikk. 

 

 

Krav til søkereKrav til søkere<ul><li>Ha fullført førstegangstjeneste<br></li><li>Må inneha førerkort klasse B innen 1. juli i opptaksåret<br></li><li>Være norsk statsborger<br></li><li>Bestå <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=8bbaa649-1939-478a-88bc-926847654ef2">fysiske minstekrav</a> til karakter 5 for å starte utdanningen.<br></li><li>Kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig<br></li><li>Minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon<br></li><li>Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner<br></li><li>Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner<br></li></ul>
HverdagenHverdagen<p class="forsvaretElement-p">Hverdagen som EK-operatør er variert, når kompaniet ikke er ute på operasjoner eller øvelser brukes mye av tiden til å forbedre militære og EK-faglige ferdigheter. Operasjoner løses i ulike sammensetninger fra enkeltpersoner med bærbart materiell til større pansrede plattformet koblet sammen i store innsamlingssystemer. Som elektronisk krigføringsoperatør vil du kunne løse oppdrag i pågående konfliktsoner. Gode militære ferdigheter er en forutsetning for å kunne løse et EK-oppdrag. Dette stiller strenge krav til EK-operatørens militære ferdigheter, tekniske forståelse, selvstendighet samt fysiske og psykiske robusthet. <br></p>
SeleksjonsløpetSeleksjonsløpet<p class="forsvaretElement-p"></p><p>Leverte søknader vil først behandles hos Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). De vurderer deg objektivt om du består minimumskravene for stillingen(e) du har søkt. Dersom du ikke består kravene til din førsteprioritet, vil du flyttes til andreprioritet dersom du består kravene der, osv. Din helseprofil i forsvaret er også en del av det som vurderes, derfor kan det være lurt å oppdatere den dersom du mistenker helseprofilen for å være utdatert.</p><p>Hvis du består alle må kravene, vil du bli sendt videre til vurdering hos avdeling. Avdelingen vil ta stilling til om de vil kalle deg inn til tester. Her konkurrerer du med de andre søkerne som også består minimumskravene. Det er veldig viktig å levere søknaden komplett, slik at denne vurderingen blir så riktig som mulig.</p><p>Dersom du når opp i konkurransen, vil du kalles inn til en testdag. Denne testdagen gjennomføres en dag tre til fem uker etter søknadsfrist. De som kommer videre etter testene vil bli innkalt til jobbintervju tre til fem uker etter testdagen. Siste del av seleksjonen er en jobbsimulering på fire dager. Denne jobbsimuleringen vil bli gjennomført over to arbeidsdager og to helgedager i april.</p><p>Eventuelt jobbtilbud foreligger før utgangen av april.<br></p>
Innledende opplæring og sertifiseringInnledende opplæring og sertifisering<p class="forsvaretElement-p">For å kunne tjenestegjøre som EK-operatør vil du etter bestått seleksjon gjennomføre en grunnutdanning på tolv måneder. Grunnutdanningen er modulbasert, og har som formål å tilføre enkeltmann i en lagsramme de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å kunne tjenestegjøre som EK-operatør. Utdanningen anses som krevende og inneholder moduler innen EK-faget, samt militære ferdigheter som skyting, sanitet, kjøretøysutdanning med mer. <br></p>
Andre spørsmål og svarAndre spørsmål og svar<p><strong style="font-size:1rem;">Hvilke typer mennesker ser dere etter?<br></strong>Vi ser etter selvstendige, grundige og hardtarbeidende mennesker. Søkere må ha de rette holdninger og verdier, samt gode læringsevner innenfor praktiske, teoretiske og militære ferdigheter.  Det å være EK-operatør stiller høye krav til den enkelte hva angår feltutholdenhet, tålmodighet, arbeidspress og evne til å se løsninger når situasjonen kan virke kaotisk.</p><p><b>Kan jeg likevel søke hvis én eller begge foreldrene mine er av utenlandsk opprinnelse?<br></b>Alle er berettiget til å søke så lenge du er norsk statsborger, har gjennomført førstegangstjeneste og kan sikkerhetsklareres.<br></p><p></p><p><strong>Hvem får vite at jeg har søkt dersom jeg ryker ut underveis i seleksjonen? </strong><br>Vi behandler all informasjon om søkere fortrolig. Informasjon om kandidater gis kun til et begrenset antall personell som har tjenstlig behov for det.<br></p><p><strong>Er det farlig å jobbe som EK-operatør i utlandet?<br></strong>Deltakelse i konfliktområder medfører alltid en viss risiko. Nettopp derfor er seleksjonen vår såpass grundig, slik at avdelingen kan forvisse seg om at operatørene er best mulig egnet for å løse oppdrag.</p><p><b>Er det mulig å utsette grunnutdanningen til året etter hvis man blir selektert? <br></b>I utgangspunktet skal man starte grunnutdanning ved første mulighet, men det kan i spesielle tilfeller være mulig å gjøre unntak.<br></p><p><b>Er jobb som EK-operatør forenelig med familieliv?<br></b>Ja, mange av våre ansatte har familie og barn.</p><p><b>Hva skjer hvis man leverer søknaden for sent? <br></b>Da må man søke igjen ved neste søknadsrunde.<br></p><p><b>Hvor mye tjener en EK-operatør?<br></b>Lønn avhenger av grad og ansenitet og er regulert i henhold til Statens lønnsregulativ.<br></p><p><b>Jeg er befal og jobber i en annen avdeling i Forsvaret. Blir jeg automatisk lagfører? <br></b>Nei. Seleksjon og grunnutdanning vil i tillegg til å gi utdanning også selektere egnet fremtidige lederkandidater. Selv om du i dag er lagfører i en annen avdeling, er det ikke sikkert du passer å være lagfører i EK. Avdelingen tar individuelle vurderinger for å komme frem til hva slags stilling den enkelte skal bekle.</p><p><b>Jeg er underutdanning på en av Forsvarets skoler. Hvordan går jeg frem for å gjennomføre pliktår hos dere, og hvilke type stillinger kan jeg forvente å få? </b><br>Ta forbindelse med EKKP for en mer detaljert beskrivelse av fremgangsmåte.</p><p><b>Jeg kan språk. Har det noe å si for søknaden? <br></b>Avdelingen har bruk for mennesker med språkkompetanse. Husk å få dette med i søknaden din.</p><p><b>Kan kvinner søke?<br></b>Ja, på lik linje med menn. Avdelingen verdsetter og ivaretar mangfold.</p><p><b>Kan sivile søke? <br></b>Ja, vi utdanner EK-operatører og analytikere med både sivil og militær bakgrunn. Det som kreves, er fullført førstegangstjeneste og at søkeren oppfyller de kravene avdelingen stiller.<br></p><p><br></p>Publisert 5. desember 2014 17:05.. Sist oppdatert 9. januar 2019 09:54.