IMINITIMINIThttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMINIT.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2443

Etterretningsanalytiker i Hæren

Som etterretningsanalytiker vil du jobbe med å bearbeide, analysere og presentere informasjon innsamlet fra ulike kilder.

Søknadsfristen gikk ut 8. januar 2018. Neste mulige søknadsfrist er i januar 2019.

  • Liker du å se etter logiske sammenhenger og forstå komplekse situasjoner?
  • Motiveres du av å oppnå gode resultater i tett samarbeid med andre?
  • Er du god til å formidle og holde presentasjoner?

En etterretningsanalytiker mottar og analyserer informasjon fra ulike innhentingsdisipliner som bidrar til beslutningsstøtte for militære sjefer. Produktene du utformer skaper forståelse for komplekse sammenhenger og grunnlag for å planlegge operasjoner. Arbeidshverdagen preges av høyt tempo, store informasjonsmengder, korte tidsfrister, og spennende arbeidsoppgaver. Som etterretningsanalytiker jobber du primært i grupper, men må også være i stand til å jobbe individuelt under krevende forhold. Det hviler et stort ansvar på deg som etterretningsanalytiker, og det stilles høye krav til personlige evner og egenskaper.

 

 

Krav til søkereKrav til søkere<div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-size:16px;"><div><br></div><ul class="forsvaretElement-p" style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;padding-left:0px;list-style:none;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Ha fullført førstegangstjeneste<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Må kunne medisinsk klareres for internasjonal tjeneste<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Må ha god norsk og engelsk muntlig/skriftlig fremstillingsevne. Relevant språkkompetanse utover dette verdsettes<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Må ha tilfredsstillende fysisk form og bestå <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=8bbaa649-1939-478a-88bc-926847654ef2" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;background-color:transparent;transition:0.3s 0ms;">Forsvarets fysiske krav</a> til karakter 5<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Må ha norsk statsborgerskap<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Bør ha bachelor eller mastergrad innenfor et relevant fagfelt<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Personer med tidligere militær erfaring, herunder befal- og krigsskole, og INTOPS oppfordres spesielt til å søke<br></li></ul></div>
HverdagenHverdagen<p>Som etterretningsanalytiker mottar du opplysninger fra mange forskjellige informasjonskilder og setter informasjonen sammen til støtte for beslutningstaker. Du skal bidra til å skape mening i et kaotisk bilde, ofte med mangelfull og divergerende informasjon. Du må evne å håndtere skiftende produksjonsbehov, korte tidsfrister og mye informasjon, noe som krever god prioriteringsevne, integritet og evne til å prestere under tidspress. </p><p>En analytiker er en fagspesialist som trenger flere år på å bli virkelig god i sitt fagfelt. Derfor brukes det også tid på å utvikle egen fagkompetanse gjennom interne øvelser, systemøvelser og kurs. Gode analytikere med lederpotensiale vil bli prioritert inn til ledelsesutdanning og lederposisjoner. Vi ser i tillegg etter offiserer med interesse for etterretningsfaget og ledelse som ønsker en karriere hos oss.</p><p>Som analytiker må du være forberedt på å tjenestegjøre i konfliktområder rundt om i verden for å produsere etterretninger til støtte for nasjonale og internasjonale beslutningstakere.<br></p>
SeleksjonsløpetSeleksjonsløpet<p class="forsvaretElement-p">Leverte søknader vil først behandles hos Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). De vurderer deg objektivt om du består minimumskravene for stillingen(e) du har søkt. Dersom du ikke består kravene til din førsteprioritet, vil du flyttes til andreprioritet dersom du består kravene der, osv. Din helseprofil i forsvaret er også en del av det som vurderes, derfor kan det være lurt å oppdatere den dersom du mistenker helseprofilen for å være utdatert.</p><p class="forsvaretElement-p">Hvis du består alle må kravene, vil du bli sendt videre til vurdering hos avdeling. Avdelingen vil ta stilling til om de vil kalle deg inn til tester. Her konkurrerer du med de andre søkerne som også består minimumskravene. Det er veldig viktig å levere søknaden komplett, slik at denne vurderingen blir så riktig som mulig.</p><p class="forsvaretElement-p">Dersom du når opp i konkurransen, vil du kalles inn til en testdag. Denne testdagen gjennomføres en dag i uke 4 eller 5. De som kommer videre etter testene vil bli innkalt til jobbintervju i uke 8 eller 9. Siste del av seleksjonen er en jobbsimulering på fire dager. Denne jobbsimuleringen vil bli gjennomført i midten av april 2018.</p><p class="forsvaretElement-p">Vår siste frist for vedtak om jobbtilbud er 26. april 2018.<br></p>
Innledende opplæring og sertifiseringInnledende opplæring og sertifisering<p class="forsvaretElement-p">​Alle søkere som mottar jobbtilbud, vil starte på en grunnutdanning i begynnelsen av august. Denne grunnutdanningen vil gi nye analytikere i avdelingen de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som kreves for å jobbe som analytiker i Etterretningsbataljonen. </p><p class="forsvaretElement-p">Utdanningen består av kurs, klasseromsundervisning, gruppeoppgaver og øvelser. Dette gir nødvendig grunnlag for at du skal kunne fungere i jobben som flerdisiplinanalytiker. Fysisk aktivitet og militære ferdigheter er også en viktig del av den daglige tjenesten. Grunnutdanningen må bestås for å jobbe videre som analytiker i Etterretningsbataljonen.<br></p>

Videre muligheter

Etter grunnutdanning kan man få en videre faglig fordypning innenfor flerdisiplinanalyse, åpne kilder (OSINT) og bildeanalyse (IMINT).

 

 

BildeanalytikerBildeanalytiker<p class="forsvaretElement-p">Som bildeanalytiker jobber du med å identifisere detaljer på bilder tatt fra ulike høyder og vinkler. Dette krever stor interesse og detaljkunnskap om materiell, terreng og infrastruktur. En del av jobben er også å utvikle fagfeltet IMINT videre.</p><p class="forsvaretElement-p">Et bilde kan gi mye informasjon om det tolkes riktig. Din oppgave som bildeanalytiker er å produsere etterretninger til støtte for beslutningstakere basert på å analysere bilder. Dette gjøres gjennom å gi bildet merverdi ved å beskrive og vurdere betydningen av aktivitet som blir observert. Evnen til hurtig å detektere mønstre, gjenkjenne figurer, former og militært materiell der andre bare ser skygger er noe som kjennetegner en god bildeanalytiker. <br></p>
Analytiker av åpne kilderAnalytiker av åpne kilder<p class="forsvaretElement-p">​Som del av etterretningsbataljonens åpne kilder-miljø jobber du både med innhenting og analyse av informasjon, i tillegg til utvikling av fagfeltet. For deg med en relevant utdanning eller erfaring innenfor IT eller programmering, vil det være mulig å få bidra direkte inn i konseptutvikling av fagfelt og metode på nasjonalt nivå.</p><p class="forsvaretElement-p">Åpne kilder innebefatter alt av publisert materiale, informasjon tilgjengelig via TV eller radio, men det er først og fremst internett som er hovedkilde til informasjon for en OSINT-analytiker.</p><p class="forsvaretElement-p">Internett er i stadig utvikling. For å finne frem til etterretningsmessig relevant informasjon, kreves det evne til kreativ tenkning, tålmodighet og en kritisk sans. Analytikeren må være i stand til å systematisere, bearbeide og sammenstille store mengder informasjon fra en rekke forskjellige kilder. <br></p>

Publisert 5. desember 2014 17:13.. Sist oppdatert 5. februar 2018 14:32.