MinedykkerMinedykkerhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=23https://www.youtube.com/watch?v=m0mlbDcl8So&list=PLNQTrknGXZBpPXkdYsZpf3h0g2PQmepnP&index=5
x 3996x 3996http://forsvaret.no/media/PubImages/x 3996.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1566
x DFS MD-AVD 612x DFS MD-AVD 612http://forsvaret.no/media/PubImages/x DFS MD-AVD 612.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1567
x DFS MD-AVD 618x DFS MD-AVD 618http://forsvaret.no/media/PubImages/x DFS MD-AVD 618.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1563
NORNAVEOD i Maymaneh i AfghanistanNORNAVEOD i Maymaneh i Afghanistanhttp://forsvaret.no/media/PubImages/x DFS MD-AVD 623.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1564
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA http://forsvaret.no/media/PubImages/x MDK 205.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1565

Minedykker i Minedykkerkommandoen

Minedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Neste Minedykkerkurs starter sommeren 2018. Søknadsfrist er 1. mars 2018.

Minedykkerkommandoen er en relativt liten, men prioritert og ressurssterk avdeling. Minedykkerne sin hovedoppgave er å sørge for at seilingsleder langs kysten samt havner og kaier er klarert for miner og andre sprenglegemer. Ved mistanke om at det er lagt ut sjøminer eller andre eksplosive innretninger i sjøen vil hverken sivile skip eller militære styrker vil kunne benytte farvannet, noe som raskt kan bli kritisk i en krigs- eller krisesituasjon.

For å løse dette oppdraget må minedykkerne benytte en rekke forskjellige materiell og teknikker. De behersker blant annet flere ulike dykkerapparater, tung arbeidsdykking, eksplosivrydding på grunne og store vanndybder, samt skjulte minemottiltaksoperasjoner. For å klarere farvannet benytter minedykkerne avansert moderne teknologi som autonome undervannsfarkoster(AUV) med søkesonar, fjernstyrte undervannsfarkoster(ROV) med kamera, undervannsnavigasjon, håndholdte sonarer og svømmehjelp.

Minedykkerne sin brede og allsidige kompetanse innen dykking og mine- og eksplosivrydding gjør at MDK yter støtte til mange instanser i samfunnet. I tillegg til Sjøforsvaret jobber ofte minedykkerne med bl.a. med de andre forsvarsgrenene, Politiet og Kystverket. Ferdighetene avdelingen innehar er også svært etterspurt for oppdragsløsning på landjorden. MDK deltar i internasjonale operasjoner, løser oppdrag til støtte for sivile myndigheter og er i perioder på nasjonal beredskap mot terrorbomber.

På Minedykkerkurset kommer du gjennom kurs og øvelser til å tilegne deg et bredt spekter av ferdigheter. Det du lærer vil sette deg i stand til å løse krevende og varierte oppgaver i samarbeid med andre. Jobben som minedykker innebærer høy aktivitet og stor arbeidsbelastning; du kommer til å delta på skarpe eksplosivrydderoppdrag, øvelser både i Norge og i utlandet, samtidig som det forventes at du vedlikeholder og videreutvikler deg selv og ferdighetene dine. Tjenesten som minedykker ved Minedykkerkommandoen preges av et høyt tempo. Den krever robust fysikk, gode samarbeidsevner og solid psyke.

Å gjennomføre Minedykkerkurset er mer enn en førstegangstjeneste utenom det vanlige, det er også et yrkesvalg. Ved fullført minedykkerkurs får du muligheten til å bli ansatt som operatør på Minedykkerkommandoen og profesjonell dykker og soldat i Forsvaret.

Utdanningen​

Minedykkerkurset innebærer en grundig og utfordrende utdanning som gjør deg skikket til yrket som dykker og eksplosivekspert. Minedykkerfaget er meget praktisk i sin utførelse, men hviler på et solid teoretisk grunnlag. For å gjennomføre utdannelsen tilfredsstillende må du tilegne deg kunnskap gjennom både teori og praksis, og evne å omsette denne i praktisk problemløsning.

Minedykkerkurset gir deg grundig opplæring i blant annet dykketeori, dykking med pressluft, rebreathere og blandingsgass. Du vil lære om virkemåten til forskjellig typer ammunisjon, og hvorledes trygt innhente informasjon om miner og andre våpensystemer. Du får sprengningsutdannelse og lærer å rydde blindgjengere over og under vann. Gjennom utdannelsen får du også opplæring innen feltdisipliner, gummibåtoperasjoner og oppdragsplanlegging. For å kunne ivareta seg selv og egen sikkerhet under oppdragsløsning får minedykkerelevene også en omfattende sanitets- og skyteutdannelse.

Minedykkerkurset består av 2 moduler; Minedykker Utdanningsprogram (MDUP) 2: Grunnleggende minedykkerutdannelse og MDUP 3: Videregående minedykkerutdannelse. Lengden på disse er til sammen i underkant av ett år. Kandidater som gjennomfører minedykkerutdannelsen tilfredsstillende og kvalifiserer seg til videre tjeneste blir overført til Minedykkerkommandoen som minedykkeroperatører.

veien videre

På MDK blir egnet personell tilbudt kontrakt innenfor rammen til avdelingen. De som fortsetter som operatører på Minedykkerkommandoen får, i tillegg til mulighet for eksplosivrydderutdanning, videregående spesialisering innen ett av følgende fagområder:

 • Uskadeliggjøring av improviserte sprenglegemer
 • Lavprofil søk og minemottiltak på grunt vann
 • Dypdykking og arbeidsdykking

Som operatør og profesjonell minedykker utvikler du deg kontinuerlig innenfor faget og egen spesialisering. Operatørene blir etterutdannet med blant annet trykkammeroperatør- og dykkerlederutdannelse. Den enkelte kan påregne videre utdanning i Norge og utlandet innenfor sin spesialisering. Avhengig av egne forutsetninger og avdelingens behov sendes utvalgte operatører på befalsutdannelse.

Søknadsfrist

Den generelle søknadsfristen for både vernepliktige og øvrig personell er 1. Mars 2018. Søknadsrunden lyses ut på denne siden.

 

 

Ferdig med førstegangstjenesteFerdig med førstegangstjeneste<p class="forsvaretElement-p"><br>Det gjennomføres grovseleksjon for personell som har fullført førstegangstjenesten, både stadig tjenestegjørende og sivile, på Haakonsvern i forkant av den praktiske seleksjonen. </p>
Har ikke avtjent førstegangstjenesteHar ikke avtjent førstegangstjeneste<p>​<br>Det gjennomføres grovseleksjon for personell inne til førstegangstjeneste i forbindelse med rekruttskolen som starter i april 2018 på KNM Harald Haarfagre på Madla. For de som ønsker å bli minedykker i løpet av førstegangstjenesten må de søke seg til Sjøforsvarets april-kull på rekruttskolen.<br></p><p>I samråd med Dykker- og Froskemannssenteret og tjenestegjørende avdeling kan det gjøres unntak for søknadsfristen for vernepliktige søkere med tidligere innrykk. Denne kategorien personell vil kunne møte direkte på grovseleksjon på Madla eller Haakonsvern.<br></p>

Seleksjon

Det forventes at søkere klarer de fysiske minimumskravene når de møter til grovseleksjon. Den praktiske seleksjonen (MDUP1) starter i medio juni. Kvalifiserte søkere fra rekruttskolen på Madla vil bli overført til Dykker- og Froskemannssenteret (DFS) i forkant av den praktiske seleksjonen. Søkere som har avtjent førstegangstjenesten eller har påbegynt denne tidligere blir innkalt til grovseleksjon helgen før den praktiske seleksjonen starter. 

FORBEREDELSER TIL OPPTAK

Det anbefales å starte forberedelsene til opptaket så tidlig som mulig. Ved å arbeide målrettet over tid har de fleste gode muligheter for å kunne tilfredsstille de fysiske minimumskravene. Følg linken for «Fysiske minstekrav» på høyre side for veiledning og treningsprogram for dette.

Kandidatenes mestringsevne i vann blir testet i løpet av opptaket. For å forberede deg til dette anbefaler vi at du utsette seg selv for krevende øvelser over tid i vann. Disse bør inneholde momenter som å trå vannet, holde pusten og undervannssvømming.

I løpet av seleksjonen vil du oppleve forskjellige arenaer og utfordringer som tvinger deg til å mobilisere det du har av fysiske så vel som psykiske ressurser. Under en seleksjon er det fordelaktig å vite hvordan en selv reagerer under krevende forhold. Det anbefales derfor at den enkelte presser seg selv inn i det ukomfortable, og blir bevisst eget reaksjonsmønster før man møter til opptak.

Minedykkerkurset

De som får tilbud om plass på Minedykkerkurset, starter utdannelsen på DFS i august. Personell som ikke blir tilbudt plass får tildelt annen førstegangstjeneste etter Forsvarets behov (førstegangstjeneste), sendt tilbake til egen avdeling (stadig tjenestegjørende) eller dimittert fra Forsvaret (sivile).

Minedykkerkurset er et krevende kurs og det kan ikke påregnes fri utover de fleste helger og høytider. Elever som avtjener førstegangstjenesten ila. Minedykkerkurset tilkommer tjenestetillegg. Personell som har avtjent førstegangstjenesten tilkommer grunnlønn iht. grad. Minedykkerelever får ikke øvelsestillegg under Minedykkerkurset (MDUP2 & 3). Minedykkerkursets varighet er oppunder ett år, og går frem til sommeren 2018. Etter bestått minedykkerkurs overføres kvalifiserte minedykkere til Minedykkerkommandoen.

​Krav til søker:

 • Være norsk statsborger
 • Bestått sesjon del 1 og 2
 • Fylt 18 år innen opptaket starter
 • Fullført videregående skole
 • Minimum karakter 5 på allment evnenivå (teoritesten) fra sesjon del 2
 • Gjennomført grunnleggende soldatutdanning (rekruttskole)
 • Solid og stabil psyke
 • God helse og bestå dykkemedisinsk seleksjon
 • Normalt fargesyn (ingen avvik)
 • Være villig til å undertegne Forsvarets kontrakt for rusmiddeltesting
 • Ha god vandel uten alvorlige anmerkninger
 • Kunne sikkerhetsklareres for hemmelig
 • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

 Relaterte artikler

 

 

– Noen bomber lages kun for å ta livet av oss<img alt="" src="/media/PubImages/20160209OST__OST9145.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Noen bomber lages kun for å ta livet av oss​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​– Varsko her, roper minedykker Cristian Rodriguez Rivera​ høyt tre ganger og begynner nedtellingen fra fem.http://forsvaret.no/aktuelt/minedykkerlivet
Ødela eksplosiver fra andre verdenskrig<img alt="" src="/media/PubImages/_DSC3070.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ødela eksplosiver fra andre verdenskrigMinedykkere sprengte tysk mine og 40 engelske granater som kan stamme fra slaget om Narvik.http://forsvaret.no/aktuelt/sprengte-granater-fra-krigen
Ryddet miner i Østersjøen<img alt="" src="/media/PubImages/eksplosjon_minerydderstyrke.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Ryddet miner i ØstersjøenNorge har bidratt med tre fartøy i årets største opprydning av udetonerte miner i Østersjøen.http://forsvaret.no/aktuelt/skarpminerydderops

Publisert 27. november 2014 15:01.. Sist oppdatert 21. august 2017 15:34.