MinedykkerMinedykkerhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=23https://www.youtube.com/watch?v=m0mlbDcl8So&list=PLNQTrknGXZBpPXkdYsZpf3h0g2PQmepnP&index=5
Heving av bunnmine foto DFS(Forsvaret)Heving av bunnmine foto DFS(Forsvaret)http://forsvaret.no/media/PubImages/Heving av bunnmine foto DFS(Forsvaret).jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10741
Minedykker eksplosive verktøy (Vulcan og Pluton) på mine foto DFS(Forsvaret)Minedykker eksplosive verktøy (Vulcan og Pluton) på mine foto DFS(Forsvaret)http://forsvaret.no/media/PubImages/Minedykker eksplosive verktøy (Vulcan og Pluton) på mine foto DFS(Forsvaret).jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10744
Isdykking foto DFS(Forsvaret)Isdykking foto DFS(Forsvaret)http://forsvaret.no/media/PubImages/Isdykking foto DFS(Forsvaret).jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10743
NORNAVEOD i Maymaneh i AfghanistanNORNAVEOD i Maymaneh i Afghanistanhttp://forsvaret.no/media/PubImages/IEDD minedykker og robot (Talon) Foto FMS(Forsvaret).jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10742
Minedykkere jobber med EOD ( Explosive ordnance disposal ), bombedesarmerings oppdrag under øvelse Artic Specialist / Personnel from the Mine Diver Command training on EOD ( Explosive ordnance disposal ) during exercise Artic SpecialistMinedykkere jobber med EOD ( Explosive ordnance disposal ), bombedesarmerings oppdrag under øvelse Artic Specialist / Personnel from the Mine Diver Command training on EOD ( Explosive ordnance disposal ) during exercise Artic Specialisthttp://forsvaret.no/media/PubImages/Minedykkere på kai foto Olav Standal(Forsvaret).jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10745
Slangedykking foto DFS(Forsvaret)Slangedykking foto DFS(Forsvaret)http://forsvaret.no/media/PubImages/Slangedykking foto DFS(Forsvaret).jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10747
x 3996x 3996http://forsvaret.no/media/PubImages/x 3996.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1566
x DFS MD-AVD 618x DFS MD-AVD 618http://forsvaret.no/media/PubImages/x DFS MD-AVD 618.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1563
NORNAVEOD i Maymaneh i AfghanistanNORNAVEOD i Maymaneh i Afghanistanhttp://forsvaret.no/media/PubImages/x DFS MD-AVD 623.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1564
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA http://forsvaret.no/media/PubImages/x MDK 205.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1565
x DFS MD-AVD 612x DFS MD-AVD 612http://forsvaret.no/media/PubImages/x DFS MD-AVD 612.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1567

Minedykker i Minedykkerkommandoen

Minedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Oppstart av neste minedykkerkurs blir sommeren 2020

 • Søknadsfristen utløp 15. april 2020

Ved mistanke om at det er lagt ut sjøminer eller andre eksplosive innretninger i sjøen vil ikke sivile skip kunne seile, og militære fartøy vil begrenses kraftig. Dette kan raskt bli kritisk for Norge i en krigs- eller krisesituasjon. Minedykkerne sin hovedoppgave er å bidra til at seilingsleder langs kysten samt havner og kaier er klarert for miner og andre sprenglegemer.

For å løse dette oppdraget benytter minedykkerne forskjellig materiell og teknikker. De behersker blant annet flere ulike dykkerapparater, tung arbeidsdykking, eksplosivrydding på grunne og store vanndybder samt skjulte minemottiltaksoperasjoner. For å klarere farvannet benytter minedykkerne avansert teknologi som autonome undervannsfarkoster (AUV) med søkesonar, fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) med kamera, undervannsnavigasjon, håndholdte sonarer og svømmehjelp.

Minedykkerne sin brede og allsidige kompetanse innen dykking og mine- og eksplosivrydding gjør at Minedykkerkommandoen yter støtte til mange instanser i samfunnet. Dette innebærer oppdragsløsning på land så vel som til vanns. I tillegg til Sjøforsvaret jobber minedykkerne bl.a. med de andre forsvarsgrenene, Politiet og Kystverket. Oppdragene innbefatter farvannsundersøkelser, rydding av historisk ammunisjon, oppdukkende eksplosivrydderoppdrag og nasjonal beredskap mot terrorbomber. Ferdighetene avdelingen innehar er også svært etterspurt for oppdragsløsning utenfor Norge, og MDK deltar tidvis i internasjonale operasjoner. Minedykkerkommandoen har bidratt med operatører i bl.a. Makedonia, Irak, Afghanistan og Syria.

Tjenesten som minedykker ved Minedykkerkommandoen preges av høyt aktivitetsnivå og stor arbeidsbelastning med strenge krav til utførelse. Du kommer til å løse krevende og varierte oppgaver i tett samarbeid med andre. Som minedykker blir du gitt en stor grad av tillitt, og det forventes at du evner å løse oppgavene dine på en god måte med begrenset oppfølging. Livet som minedykker innebærer at du deltar på skarpe eksplosivrydderoppdrag og øvelser i Norge og i utlandet. Samtidig som du reiser og jobber mye forventes det at du vedlikeholder og videreutvikler deg selv og ferdighetene dine.

Jobben krever robust fysikk, gode samarbeidsevner, effektiv læringsevne og solid psyke. Minedykkerkurset forbereder deg til tjenesten som profesjonell dykker og soldat. Å gjennomføre Minedykkerkurset er mer enn en førstegangstjeneste utenom det vanlige, det er også et yrkesvalg. Ved fullført minedykkerkurs får du muligheten til å bli ansatt som operatør på Minedykkerkommandoen.

Utdanningen​

Minedykkerkurset innebærer en grundig og utfordrende utdanning som gjør deg skikket til yrket som profesjonell dykker og eksplosivekspert. Minedykkerfaget er meget praktisk i sin utførelse, men hviler på et solid teoretisk grunnlag. For å gjennomføre utdannelsen tilfredsstillende må du tilegne deg kunnskap gjennom både teori og praksis. Denne kunnskapen må du, i samarbeid med andre, evne å omsette i praktisk problemløsning under krevende forhold.

Minedykkerkurset gir deg grundig opplæring i blant annet dykketeori, dykking med pressluft, rebreathere og blandingsgass. Du vil lære om virkemåten til forskjellig typer ammunisjon, og hvorledes trygt innhente informasjon om miner og andre våpensystemer. Du får sprengningsutdannelse og lærer å rydde blindgjengere over og under vann. Gjennom kurset får du også opplæring innen feltdisipliner, gummibåtoperasjoner og oppdragsplanlegging. For å kunne ivareta seg selv og egen sikkerhet under oppdragsløsning får minedykkerelevene også en omfattende sanitets- og skyteutdannelse.

Minedykkerkurset består av 2 moduler; Minedykker Utdanningsprogram (MDUP) 2: Grunnleggende minedykkerutdannelse og MDUP 3: Videregående minedykkerutdannelse. Lengden på disse er til sammen i underkant av ett år. Kandidater som gjennomfører minedykkerutdannelsen tilfredsstillende og kvalifiserer seg til videre tjeneste blir overført til Minedykkerkommandoen som minedykkeroperatører.

veien videre

På MDK blir egnet personell tilbudt kontrakt innenfor rammen til avdelingen. De som fortsetter som operatører på Minedykkerkommandoen får, i tillegg til mulighet for eksplosivrydderutdanning, videregående spesialisering innen ett av følgende fagområder:

  • Uskadeliggjøring av improviserte sprenglegemer
  • Lavprofil søk og minemottiltak på grunt vann
  • Dypdykking og arbeidsdykking

 
Som operatør og profesjonell minedykker utvikler du deg kontinuerlig innenfor faget og egen spesialisering. Du vil få blant annet trykkammeroperatørkurs- og dykkerlederutdannelse. Den enkelte kan påregne videre utdanning i Norge og utlandet innenfor sin spesialisering. Avhengig av egne forutsetninger og avdelingens behov sendes utvalgte operatører på befalsutdannelse.

Søknadsfrist

Den generelle søknadsfristen for både vernepliktige og øvrig personell er 15. april 2020. Søknadsrunden lyses ut på denne siden.

 

 

Ferdig med førstegangstjenesteFerdig med førstegangstjeneste<p class="forsvaretElement-p"><br>Det gjennomføres grovseleksjon for personell som har fullført førstegangstjenesten, både stadig tjenestegjørende og sivile, på Haakonsvern i forkant av den praktiske seleksjonen. </p>
Har ikke avtjent førstegangstjenesteHar ikke avtjent førstegangstjeneste<p>​<br>Det gjennomføres grovseleksjon for personell inne til førstegangstjeneste i forbindelse med rekruttskolen som starter i april 2020 på KNM Harald Haarfagre på Madla. For de som ønsker å bli minedykker i løpet av førstegangstjenesten må de søke seg til Sjøforsvarets april-kull på rekruttskolen.<br></p><p>I samråd med Dykker- og Froskemannssenteret og tjenestegjørende avdeling kan det gjøres unntak for søknadsfristen for vernepliktige søkere med tidligere innrykk. Denne kategorien personell vil kunne møte direkte på grovseleksjon på Madla eller Haakonsvern.<br></p>

Seleksjon

Det forventes at søkere klarer de fysiske minimumskravene når de møter til grovseleksjon. Den praktiske seleksjonen (MDUP1) starter i medio juni. Kvalifiserte søkere fra rekruttskolen på Madla vil bli overført til Dykker- og Froskemannssenteret (DFS) i forkant av den praktiske seleksjonen. Søkere som har avtjent førstegangstjenesten eller har påbegynt denne tidligere blir innkalt til grovseleksjon helgen før den praktiske seleksjonen starter. 

FORBEREDELSER TIL OPPTAK

Det anbefales å starte forberedelsene til opptaket så tidlig som mulig. Ved å arbeide målrettet over tid har de fleste gode muligheter for å tilfredsstille de fysiske minimumskravene. Følg linken for «Fysiske minstekrav» på høyre side for veiledning og treningsprogram.

Kandidatenes mestringsevne i vann blir testet i løpet av opptaket. For å forberede deg til dette anbefales du å utsette deg selv for krevende øvelser over tid i vann. Øvelsene bør inneholde momenter som å trå vannet, holde pusten og undervannssvømming. På grunn av drukningsfare skal slik trening alltid gjennomføres sammen med andre.

I løpet av seleksjonen vil du oppleve forskjellige arenaer og utfordringer som tvinger deg til å mobilisere det du har av fysiske så vel som psykiske ressurser. Under en seleksjon er det fordelaktig å vite hvordan en selv reagerer under krevende forhold. Det anbefales derfor at den enkelte presser seg selv inn i det ukomfortable, og blir bevisst eget reaksjonsmønster før man møter til opptak.

Vilkår

Personell som blir tilbudt plass på Minedykkerkurset starter utdannelsen på DFS i august. De som ikke blir tilbudt plass får tildelt annen førstegangstjeneste etter Forsvarets behov (førstegangstjeneste), sendt tilbake til egen avdeling (stadig tjenestegjørende) eller dimittert fra Forsvaret (sivile).

Minedykkerkurset er et krevende kurs og det kan ikke påregnes fri utover de fleste helger og høytider. Elever som avtjener førstegangstjenesten under Minedykkerkurset tilkommer tjenestetillegg. Personell som har avtjent førstegangstjenesten tilkommer grunnlønn iht. grad. Minedykkerelever får ikke øvelsestillegg under Minedykkerkurset (MDUP2 & 3).

Minedykkerkursets varighet er oppunder ett år, og går frem til sommeren 2021. Etter bestått minedykkerkurs overføres kvalifiserte minedykkere til Minedykkerkommandoen.

​KRAV TIL SØKER:

 • Være norsk statsborger
 • Bestått sesjon del 1 og 2
 • Fylt 18 år innen opptaket starter
 • Fullført videregående skole
 • Minimum karakter 5 på allment evnenivå (teoritesten) fra sesjon del 2
 • Gjennomført grunnleggende soldatutdanning (rekruttskole)
 • Solid og stabil psyke
 • God helse og bestå dykkemedisinsk seleksjon
 • Normalt fargesyn (ingen avvik)
 • Være villig til å undertegne Forsvarets kontrakt for rusmiddeltesting
 • Ha god vandel uten alvorlige anmerkninger
 • Kunne sikkerhetsklareres for hemmelig
 • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen

 Relaterte artikler

 

 

– Noen bomber lages kun for å ta livet av oss<img alt="" src="/media/PubImages/20160209OST__OST9145.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Noen bomber lages kun for å ta livet av oss​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​– Varsko her, roper minedykker Cristian Rodriguez Rivera​ høyt tre ganger og begynner nedtellingen fra fem.http://forsvaret.no/aktuelt/minedykkerlivet
Ødela eksplosiver fra andre verdenskrig<img alt="" src="/media/PubImages/_DSC3070.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ødela eksplosiver fra andre verdenskrigMinedykkere sprengte tysk mine og 40 engelske granater som kan stamme fra slaget om Narvik.http://forsvaret.no/aktuelt/sprengte-granater-fra-krigen
Ryddet miner i Østersjøen<img alt="" src="/media/PubImages/eksplosjon_minerydderstyrke.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Ryddet miner i ØstersjøenNorge har bidratt med tre fartøy i årets største opprydning av udetonerte miner i Østersjøen.http://forsvaret.no/aktuelt/skarpminerydderops

Publisert 27. november 2014 15:01.. Sist oppdatert 16. april 2020 13:34.