FMUS historikkFMUS historikkhttp://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS historikk.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=906

Historikk - Forsvarets musikk

Fra falanks til cybersoldater
Allerede i antikken forstod soldatene at det var viktig å ha lyd og musikk som kunne både formidle ordrer og motivere egne soldater. Samtidig kunne musikk også skremme og demoralisere fienden. Fra de fløytespillende hoplitene i gamle Hellas, via germanernes bronselurer, romerske basuner og middelalderens horn har vi i dag militærmusikk som har en rekke oppgaver.

Her hjemme vet vi at det i  1627 ble opprettet tamburer ved landets festninger og videre i en bestemmelse fra 1767 står det at alle infanteriregimenter i tillegg til tamburer og pipere skulle ha ansatt seks "hoboister", altså blåsere. Det var først i forbindelse med en ny hærordning 1817-18 det ble opprettet fem brigademusikkorps i Norge. Kongelige norske marines musikkorps (KNMM) ble opprettet ved kongelig resolusjon i 1820.

Forsvarets musikk var på 1800-tallet en av de aller mest betydningsfulle kulturinstitusjonene i Norge.

Militærmusikkens musikkskoler var for eksempel de eneste offentlige institusjonene som underviste i musikkfaget. Militærmusikerne virket ikke bare for Forsvaret men også som komponister, kirkemusikere, organister, teatermusikere og musikklærere. De hadde høy status i samfunnet. Militærkorpsene formidlet datidens populærmusikk til allmenheten ved hyppige opptredener. Militærmusikken var fremtredende i samfunnslivet og samtidsdebatten. Militærmusikken representerte Forsvaret i inn og utland, som en kuriositet vet vi at Marinemusikken spilte ved åpningen av Zueskanalen i Egypt i 1869.

Strukturendringer i militærmusikken i forhold til endrede behov i Forsvaret har vært en virkelighet fra militærkorpsenes opprinnelse. I 1887 kom de første forslag om nedleggelse. Den gang ble korpsene reddet av et veto av Kong Oscar II, etter at den legendariske musikkinspektøren, Major Ole Olsen, i audiens talte forsvarsmusikkens sak. Stortinget vedtok riktignok på bakgrunn av økonomiske begrunnelser å nedlegge divisjonsmusikkorpsene både i 1927 og 1933, men måtte omgjøre vedtakene etter massiv motstand både fra militært og sivilt hold.

Etter krigsårene var militærkorpsene svært populære. Ingen har vel spilt for et større og mer begeistret publikum enn da pensjonert Premierløytnant Johannes Hanssen, tidligere sjef for 2. Divisjons musikkorps i Oslo og «Valdresmarsjens far», ledet et sammensatt militærkorps opp Karl Johan 17. mai 1945.

Stortinget vedtok i 1953 etablering av Forsvarets stabsmusikkorps og videreføring av fem distriktsmusikkorps i tillegg til Marinemusikken.

En Norsk Offentlig Utredning fra 1978 fastslo at korpsene burde bestå, men styrkes for å møte utfordringene i en ny tid. I 1988 fikk vi på ny en musikkutredning i Forsvaret som ledet til Stortings Proposisjon nr. 52 (1992 -93) og Stortingsmelding nr. 19 (1992-93) om Forsvarsmusikken. Resultatet ble at musikkorpsene i Forsvaret ble styrket.  De fikk tilført 49 nye stillinger som skulle fordeles på de syv musikkorpsene gjennom en gradvis opptrapping frem til år 2000.

Forsvarets musikk har siden tidlig 2000-tallet på lik linje med det øvrige Forsvaret, vært gjenstand for en organisasjonsendring og tilpassing i forhold til overgangen fra invasjonsforsvar til innsatsforsvar. Ved langtidsplanen for Forsvaret, St prp. 42 (2000 -2001), ble Forsvarets musikk organisert med fem musikkorps.

Forsvarets musikk ble opprettet som en egen avdeling i Forsvaret under Forsvarsstaben og korpsene ble dermed flyttet fra Generalinspektøren for Hæren og Generalinspektøren for Sjøforsvaret til musikkinspektøren. Musikkinspektøren fikk to ansvarsområder, både som faginspektør innen musikk for hele forsvaret og som Sjef for Forsvarets musikk, med kommandomyndighet over de fem profesjonelle korpsene. Administrasjonene både i musikkinspektoratet og i korpsene ble samtidig til sammen styrket med 12 stillinger innenfor rammen på 178 stillinger.

Utfasing av de to "gamle distriktsmusikkorpsene" i Halden og Kristiansand i 31.12.2002 var starten på en reorganisering der Forsvarets musikk ved hjelp av strategiske disposisjoner har strukturert driften, og videreutviklet nye virksomheter innenfor militærmusikken.

Publisert 11. desember 2014 14:28. av Rohan Sandemo. Sist oppdatert 20. august 2019 11:01.