Landstillitsvalgt i TVO

Er du en engasjert soldat som ønsker å arbeide for soldatenes ve og vel?

​Hvert år fullfører rundt 7500 kvinner og menn sin førstegangstjeneste, og blant disse er det til enhver tid rundt 400 som har som en del av sin tjeneste å være tillitsvalgte i TVO, enten på heltid eller deltid. Ordningen har i tillegg åtte tillitsvalgte som er ansatt på OR-2 nivå. TVO skal våren 2019 gjennomføre valg til disse stillingene og er på jakt etter engasjerte kandidater som ønsker å arbeide for soldatenes ve og vel!

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret er en samarbeidsordning opprettet av Stortinget med den hensikt å ivareta soldatenes interesse og for å bidra til samarbeid mellom de vernepliktige og den militære og politiske ledelsen i Forsvaret.

Formålet med TVO er å sikre soldater rettigheter før, under og etter tjeneste i Forsvaret. Ordningen arbeider for å fremme trivsel og medvirkning i tjenesten. Dette blir blant annet gjort ved å ha tillitsvalgte i alle avdelinger, og jevnlige møter mellom de tillitsvalgte og ledelsen på alle nivå.

Landstillitsvalgte

En landstillitsvalgt arbeider tett med Forsvarets øverste militære ledelse for å sikre soldatenes stemme. Arbeidet preges av høyt arbeidstempo, reise- og møtevirksomhet, høyt krav til selvstendighet, med gode evner til samarbeid.

Har du lyst å jobbe for at Norges vernepliktige skal bli hørt i saker som angår dem?

Fem landstillitsvalgte utgjør Vernepliktsrådet. Vernepliktsrådet utgjør TVOs sentrale sekretariat og har et todelt ansvar: (1) å sørge for at organisasjonen fungerer etter hensikt og at de tillitsvalgte har de redskapene de trenger for å løse oppgavene i sitt verv, og (2) å representere TVO i møte med Forsvarets militære og politiske ledelse.

Hverdagen til en landstillitsvalgt er svært variert. Arbeidsoppgaver fordeles mellom rådsmedlemmene, og man har vært sitt ansvarsområde hvor man skal arbeide for gjennomslag for TVO sin politikk. I denne anledning arbeider man tett opp mot forsvarsstaben og forsvarsdepartementet, med møter to ganger i året med henholdsvis forsvarssjef og forsvarsminister. I tillegg har man, sammen med de hovedtillitsvalgte, ansvar for å følge opp de tillitsvalgte og bistå disse der hvor det er nødvendig. De landstillitsvalgte deltar ellers som soldatenes representanter i en rekke råd og utvalg.

Gjennom vervet som landstillitsvalgt tilegner man seg kunnskap og erfaringer som man kommer til å ha god bruk for i videre karriere og jobb.

Hvem ser vi etter

Vi ser etter engasjerte soldater som ønsker å gjøre en innsats for Norges førstegangstjenestegjørende. Det er viktig å kunne arbeide selvstendig med sine ansvarsområder og samtidig fungere som en del av et råd som samarbeider tett. Du er motivert, løsningsorientert og lærevillig, og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Hvem kan søke

Alle soldater som er inne til tjeneste på eller etter valgdagen (10.april), alle soldater som har ordinær dimisjonsdato i valgåret, samt alle tillitsvalgte i TVO, er valgbare til VPR.

Om stillingen

  • Ansatt på kontrakt på OR-2 nivå
  • Ett år med mulighet for gjenvalg til totalt tre år
  • Kontor på Akershus festning
  • Tildelt forlegning i Oslo sentrum eller Kolsås

Spørsmål kan rettes til

Narve Nilssen
mail: nanilssen@mil.no
Tlf: 413 63 143

Søknad med CV og eventuelt andre relevante attester merkes med "Søknad LTV (navn)" og sendes til nanilssen@mil.no, eller narvenilssen@live.no (Sivil mail).

Søknadsfrist for landstillitsvalgte er 1. mars.

Publisert 25. januar 2019 09:39.. Sist oppdatert 31. januar 2019 16:05.