Er du lege og ønsker å være med å utvikle Hærens sykestuer?

Da er det kanskje deg vi ønsker som ny overlege i Operasjonstøtteavdeling Hæren

Operasjonstøtteavdeling Hæren (Ops stø avd Hæren), med omlag 700 ansatte og vernepliktige har ansvar for driften av Hærens leire fra Huseby i sør til Sør-Varanger i Nord. I leirene inngår forpleining, forlegning, velferd, idrett, sosialtjeneste, skyte- og øvingsfelt, bygg og anlegg (EBA) og Hærens sykestuer. I tillegg er Logbase Land, Forsvarets Bedriftshelsetjeneste Nord-Norge og Indre Østland og Alliert treningssenter, avdelinger i Ops stø avd Hæren.  Opsstø avd Hæren drifter og leverer allmennhelsetjeneste i Hærens leirer, samt bidrar til utvikling av allmennhelsetjenesten i nært samarbeid med øvrige sanitets-kapasiteter i Hærens avdelinger. Ops stø avd Hæren søker en kvalifisert og motivert medarbeider som vil arbeide for og utvikle allmennhelsetjenesten og som vil ha det medisinskfaglige ansvar for drift av 8 sykestuer.

Arbeidstid pr uke er på 24 timer.

Arbeidsoppgaver
 • Overlegen har det militærmedisinske overordnede ansvar ved sykestuene i Hærens leirer
 • Overlegen for sykestuene skal følge utviklingen innen medisin og overføre denne til militær allmennhelsetjeneste, herunder være rådgiver i medisinsk faglige spørsmål
 • Overlegen skal også bidra inn i arbeidet som pågår for å gjøre ressursene som i dag finnes innen allmennhelsetjenesten ved sykestuene mer tilgjengelig og gripbare for Hærens avdelinger i form av Role 1- funksjon, dvs allmennhelsetjeneste i felt
 • Overlegen driver koordinerende og faglig oppfølging i samarbeid med oversykepleier og Sjef Sanitetseksjonen i Ops stø av Hæren
 • Overlegen skal delta i faglige inspeksjoner ved sykestuene og påse at det blir gjennomført undervisning og kurs, samt følge opp legenes fagutvikling. Stillingsinnehaver skal utføre faglig utredningsarbeid og støtte i klinisk arbeid i perioder ved behov.  Egenutvikling og kompetanseheving vil bli tilbudt i form av kurs som er relevant for å heve militærmedisinsk kompetanse.
 • Overlegen er ansvarlig for et medisinsk faglig miljø ved sykestuene.
 • Overlegen er ansvarlig for organisering og gjennomføring av garnisonslege møter.
 • Overlegen skal bidra ved tilsetting av leger ved sykestuene.
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege i Norge, samt gjennomført turnustjeneste
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig. Søknaden må skrives på norsk.
 • Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse
 • Søker må være villig til å gjennomføre tilleggsutdanning/kurs dersom arbeidsgiver finner det nødvendig
 • Grunnlegende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal.  Søker som mangler GBU eller offiserskurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning.
 • Det er ønskelig med minst 4 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste, fortrinnsvis spesialist i allmenmedisin eller annen relevant spesialist
 • Det er ønskelig med utdannelse eller erfaring innen ledelse, administrasjon eller økonomi.
 • Det er ønskelig med førerkort klasse B.
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelse-og tilsettingsprosessen. Udokumenterte kvalifikasjoner listet i søknaden vil ikke bli tillagt vekt
 • Stillingen er underlagt disponeringsadgang for internasjonale operasjon og har derfor krav om godkjent medisinsk og fysisk skikkethet. Egenerklæring om helse vil bli avkrevd
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, nøyaktighet og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evne til helhetsoversikt. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.  Fleksitidavtale og egen bedriftshelsetjeneste.  Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ som Oberstløytnant/ Kommandørkaptein SKO 1521 innenfor lønnstrinn 72-74 (for tiden 667 200 - 691 400 brutto per år). Det trekkes lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
 • Det vil bli tilrettelagt for å gjennomføre relevant spesialistutdanning eller opprettholde spesialitet
 • Arbeidstid er 24 t/uken   
 • Arbeidssted er Bardufoss
 • Tiltredelse snarest
 • Stillingen er militær med oberstløytnant grad.   

 Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.


I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert. Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.


Publisert 19. mai 2020 14:06.. Sist oppdatert 19. mai 2020 15:05.