Organisasjon

Forsvarets organisasjo​n består av 14 driftsenheter med ulike arbeidsoppgaver.
Forsvarssjefen
Sjef Militær­misjonen Brussel

Louise K. Dedichen

Viseadmiral Sjef Militærmisjonen i Brussel CV
Sjef Forsvars­staben

Elisabeth Natvig

Viseadmiral Sjef Forsvarsstaben CV
Forsvarets drifts­enheter
Forsvars­staben

Rune Jakobsen

Generalløytnant Sjef Forsvarets operative hovedkvarter CV

Morten Haga Lunde

Generalløytnant Sjef Etterretnings-tjenesten CV

Lars Lervik

Generalmajor Sjef Hæren CV

Nils Andreas Stensønes

Kontreadmiral Sjef Sjøforsvaret CV

Tonje Skinnarland

Generalmajor Sjef Luftforsvaret CV

Elisabeth Gifstad Michelsen

Generalmajor Sjef Heimevernet CV

Inge Kampenes

Generalmajor Sjef Cyberforsvaret CV

Torgeir Gråtrud

Generalmajor Sjef Forsvarets spesialstyrker CV

Petter Jansen

Adm. direktør Sjef Forsvarets logistikk­organisasjon CV

Jon Gerhard Reichelt

Generalmajor Sjef Forsvarets sanitet CV

Henning-André Frantzen

Generalmajor Sjef Forsvarets høgskole
Bilde av sjef FPVS

Gunn Elisabeth Håbjørg

Brigader Sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter CV

Arne Opperud

Brigader Sjef Forsvarets fellestjenester

Ingrid M. Gjerde

Generalmajor Sjef planavdelingen

Per Anders Bakke

Flaggkommandør Sjef investeringsavdelingen

Yngve Odlo

Generalmajor Sjef operasjonsavdelingen CV

Tom Simonsen

Direktør Sjef HR-avdelingen CV

Trond Kotte

Generalmajor Sjef økonomiavdelingen CV

 Forsvarets organisasjon

 

 

Forsvarsstaben<img alt="" src="/media/PubImages/Sjefsskifte_FST5of9.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ForsvarsstabenForsvarsstaben er Forsvarets etatsleiing. Hovudoppgåva til staben er å støtte forsvarssjefen i den daglege drifta av Forsvaret. http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/ledelse/Forsvarsstaben
Forsvarets operative hovedkvarter<img alt="" src="/media/PubImages/Joc%20ny%20redigert.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets operative hovedkvarterForsvarets operative hovudkvarter vernar norske interesser ved å planleggje og utføre norske militære operasjonar heime og i utlandet.http://forsvaret.no/foh
Etterretningstjenesten<img alt="" src="/media/PubImages/Lutvann.jpg" style="BORDER:0px solid;" />EtterretningstjenestenEtterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste.http://forsvaret.no/etjenesten
Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/2%20stk%20leopard-2%20stridsvogner%20på%20setermoen%20skytefelt%20under%20cold%20response%202014.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HærenIkke noe forsvar kan greie seg uten styrker på bakken. I Norge er det Hæren som er den viktigste forsvarsgrenen for å beholde suvereniteten over norske landområder. Oppgavene er mange også i fredstid.http://forsvaret.no/haren
Sjøforsvaret<img alt="KNM Skjold er en korvett i MTB-klassen." src="/media/PubImages/KNM%20Skjold.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SjøforsvaretFå land har en like stor handelsflåte eller like store ressurser i havet. Sjøforsvaret spiller en nøkkelrolle i å ivareta norsk suverenitet, og har i tillegg fått et spesielt ansvar for å kontrollere fiskeri og annen ressursutnyttelse.http://forsvaret.no/sjøforsvaret
Luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/f-35A%20luftforsvaret.jpg" style="BORDER:0px solid;" />LuftforsvaretDet er konstant aktivitet over landet vårt. Det er Luftforsvarets oppgave å overvåke og hevde suverenitet i norsk lufttom.http://forsvaret.no/luftforsvaret
Heimevernet<img alt="" src="/media/PubImages/SHV_KYP_Bundle_Brendefur140513_01.JPG" style="BORDER:0px solid;" />HeimevernetHeimevernet (HV) utgjør i dag summen av utdanning i Forsvaret. Hvert år overføres 4 500 soldater til beredskapsorganisasjonen vår.http://forsvaret.no/heimevernet
Cyberforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/A027_C027_0206YQ.0001125.jpg" style="BORDER:0px solid;" />CyberforsvaretCyberforsvaret er en militær organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.http://forsvaret.no/cyberforsvaret
Forsvarets logistikkorganisasjon<img alt="" src="/media/PubImages/osh_jointviking_globec17-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets logistikkorganisasjonForsvarets logistikkorganisasjon (FLO) fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk – det gir Forsvaret raskere reaksjonsevne, høyere beredskap og lengre utholdenhet. http://forsvaret.no/flo
Forsvarets spesialstyrker<img alt="" src="/media/PubImages/tkfskC8391.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets spesialstyrkerForsvarets spesialstyrker er én felles stab med ansvar for overordnet ledelse og videreutvikling av Forsvarets to spesialavdelinger, Forsvarets spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK). http://forsvaret.no/organisasjon/forsvarets-spesialstyrker
Forsvarets sanitet<img alt="" src="/media/PubImages/20160817_KVH_1594_02.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets sanitetForsvarets sanitet skal sikre at Forsvaret til en hver tid har et gjennomgående, operativt og utholdende sanitetssystem for å understøtte Forsvarets virksomhet før, under og etter operasjoner.http://forsvaret.no/fsan
Forsvarets fellestenester<img alt="" src="/media/PubImages/Akershus-festning.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets fellestenesterhttp://forsvaret.no/organisasjon/forsvarets-fellestjenester
Forsvarets personell- og vernepliktssenter<img alt="" src="/media/PubImages/20120917th_%204530.jpg" width="695" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets personell- og vernepliktssenterForsvarets personell- og vernepliktssenter har et overordnet ansvar for HR-faget i Forsvaret. Det innebærer å forvalte vernepliktig personell og ha administrativt og forvaltningsmessig ansvar for ansatte. http://forsvaret.no/organisasjon/forsvarets-personell-og-vernepliktssenter
Forsvarets høgskole<img alt="" src="/media/PubImages/20110923th_%20071.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets høgskoleForsvarets høgskole tilbyr den høyeste fagmilitære utdanningen i Norge og har et overordnet faglig ansvar for akkreditert og profesjonsrettet utdanning i Forsvaret.​http://forsvaret.no/organisasjon/forsvarets-høgskole