fakta_326_andreavdelingerfakta_326_andreavdelingerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20225Forsvarets fellestenesterAkershus festning i Oslo husar mange av Forsvarets avdelingar./media/PubImages/Akershus-festning.jpg

Forsvarets fellestenester (bokmål: Forsvarets fellestjenester) har felles stab og administrasjon for 13 avdelingar:

 • Forsvarets arkivteneste / Forsvarets arkivtjeneste
 • Forsvarets tryggingsavdeling / Forsvarets sikkerhetsavdeling
 • Forsvarets rekneskapsadministrasjon / Forsvarets regnskapsadministrasjon
 • Forsvarets trus- og livssynskorps / Forsvarets tros- og livssynskorps
 • Forsvarets veteranteneste / Forsvarets veterantjeneste
 • Akershus kommandantskap
 • Forsvarets mediesenter
 • Forsvarets forum
 • Regelverkseininga / Regelverksenheten
 • Forsvarsmusea / Forsvarsmuseene
 • Forsvarets musikk
 • Forsvarets kommandantskap
 • Tillitsvalgtordninga

​​​​​​​​Forsvarets tryggingsavdeling /
Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA)

Har det overordna ansvaret for den førebyggjande tryggingstenesta i Forsvaret. Tryggingsavdelinga skal sikre at verksemda til Forsvaret blir organisert, utført og revidert i samsvar med krava i tryggingslova. 

Forsvarets rekneskapsadministrasjon  /
Forsvarets regnskapsadministrasjon (FRA)

Fører rekneskap for heile Forsvaret. Alle fakturaer til og frå Forsvaret går via rekneskapadministrasjonen. Forsvaret har ei felles fakturaadresse som er knytta til rekneskapadministrasjonen.​​

Forsvarets mediesenter (FMS)

Er Forsvarets eige kommunikasjonshus. Forsvarets mediesenter kan levere produkt og gi råd innan tekstarbeid, medieanalyse, foto, video, design, digitale medium, heraldikk, profilering og rekruttering.

Forsvarets mediesenter administrerer Forsvarets mediearkiv, som gir deg tilgang til over 40 000 forsvarsrelaterte bilete. FMS tek òg hand om Forsvarets foto-, film- og programarkiv der ei rekkj​e program er tilgjengeleg for utlån. I dei fleste produksjonane brukar vi kompetanse frå alle våre fire​ avdelingar: Analyse, Digital kommunikasjon, Produksjon og Markedskommunikasjon. For meir informasjon, kontakt: fms.kontakt@mil.no.

Forsvarets forum

Har i oppdrag å formidle informasjon og debatt. Redaksjonen har ei fri og uavhengig stilling i samsvar med Lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Innhaldet i bladet treng difor ikke vere uttrykk for kva den politiske eller militære leiinga måtte meine. http://fofo.no.

Forsvarets trus- og livssynskorps /
Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK)

Trus- og livssynskorpset er ein militær fellesinstitusjon som organiserer tenester innan tru og livssyn i Forsvaret. I korpset tenestegjer for tida i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner frå Den norske kyrkja og andre trus-og livssynssamfunn. 

Personellet har ansvaret for tru og livssyn i Forssvaret, i samsvar med eiga sertifisering. Korpset legg òg til rette for trus- og livssynsutøving, underviser i etikk og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål.

Regelverkseininga /
Regelverksenheten

Regelverkseininga er Forsvarets rådgivande organ for regelverk og styringsdokument. Eininga skal utarbeide og implementere eit overordna system for regelverk. Dette regelverket skal sikre leiinga god oversikt, effektiv styring og eit regelverk av høg kvalitet.

Regelverkseininga sine hovudoppgåver er å kvalitetssikre og gjere Forsvarets interne regelverk tilgjengeleg. Dette omfattar òg drift og utvikling av ein søkbar database for avtalar og regelverk (FOBID). Eininga arbeidar kontinuerleg med å forbetre arbeidet med regelverksutvikling i Forsvaret og leiar utviklinga av eit nettverk for rettslege styringsinstrument i forvaltinga.

Publisert 11. desember 2014 11:41.. Sist oppdatert 30. april 2020 12:57.