presse_987_fulltfokusavålæreavupresse_987_fulltfokusavålæreavuhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20727Sjef Marinen Rune Andersen og sjef Sjøforsvaret Nils Andreas Stensønes holder pressekonferanse i forbindelse med Havarikommisjonens rapport. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret/media/PubImages/20191108th_ 9963.jpg

– Fullt fokus på å lære av ulykken

Sjef for Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, sier hovedfokuset etter rapporten om fregattforliset er å lære.
 – Ulykker som denne skal ikke skje, sier han.

Fredag 8. november la Statens havarikommisjon frem sin delrapport 1, etter kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS i november 2018.

Havarikommisjonens undersøkelser viser at en rekke operative, tekniske organisatoriske og systemiske faktorer medvirket til at situasjonen i Hjeltefjorden kunne oppstå.

Du kan lese hele rapporten (delrapport 1) til Statens havarikommisjon her: 

2019-08 KNM Helge Ingstad og Sola TS.pdf

Mange faktorer bidro til ulykken

Havarikommisjonen har avdekket 15 områder hvor de mener det er nødvendig å fremme sikkerhetstilrådninger som har til formål å forbedre sikkerheten. Dette gjelder både hos Sjøforsvaret, rederiet til Sola TS, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket.

Havarikommisjonen trekker fram at Sjøforsvaret etter ulykken har iverksatt relevante tiltak innen sikkerhetskultur, navigasjon, teknisk sikkerhet, dokumentasjon, kompetansestyring og avvikshåndtering. Samt samhandlingstrening, helsekrav og skikkethet.

Statens havarikommisjon tilråder likevel Sjøforsvaret om å etablere kompetansekrav og prosedyrer for opplæringsaktivitet på bro som både ivaretar opplæringsfunksjonen og sikker navigasjon.

De tilråder også at Sjøforsvaret vurderer karriereløpet for marineoffiserer og klareringsprosessene for vaktsjefer, sett opp mot Sjøforsvarets bemanningskonsept for fregatter. Dette med tanke på å sikre et tilstrekkelig kompetanse- og erfaringsnivå.

Tydeligere retningslinjer knyttet til bruken av AIS, positiv kontroll med hviletid og installering av Voyage Data Recorder (VDR) er andre tilrådingspunkter som nevnes for i rapporten.

 

 

presse_987_fulltfokusavålæreavupresse_987_fulltfokusavålæreavuhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20726/media/PubImages/20181116_MVV-0021.jpg


– Skal lære av ulykken

Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, ser alvorlig på den funnene som er gjort i rapporten og sier Sjøforsvaret har fullt fokus på å lære av ulykken, slik at dette ikke skal kunne skje igjen.

– Vi må bli bedre. Det er helt avgjørende at hver stein snus for å finne svakheter, og at vi gjør det som er nødvendig for å styrke sikkerheten, sier Stensønes.

– Havarikommisjonen fastslår at det er en serie hendelser fra flere aktører som førte til at ulykken skjedde, vi skal nå konsentrere oss om de funn som er relatert til Ingstad og Sjøforsvaret.

Iverksatt en rekke tiltak

I løpet av året som har gått siden Helge Ingstad-ulykken har Sjøforsvaret iverksatt en rekke tiltak for å bedre sikkerheten og rette opp mangler som måtte finnes i opplæring og trening.

– Vi har gode navigatører og gode sjøfolk. Men, vi har avdekket svakheter i våre rutiner og opplæring, som vi nå jobber for å fjerne. Blant annet gjennom det vi kaller «prosjekt navigatør», som har fokus på nettop navigasjonsutdanningen. Vi må hele tiden jobbe for at vi skal være best mulig, forteller Stensønes.

– Vi griper fatt i alle områder som kan redusere risikoen for at noe slikt kan skje igjen. 

Han understreker også at mannskapet som var på Helge Ingstad har blitt godt ivaretatt etter ulykken og har fått oppfølging gjennom hele året etter hendelsen.

 – Det ble senest denne uken gjennomført en samling for samtlige besetningsmedlemmer, avslutter kontreadmiralen.

Veien videre

Havarikommisjonen vil fortsette undersøkelsen av hvordan og hvorfor KNM Helge

Ingstad grunnstøtte og sank. Det innebærer blant annet hvordan systemene fungerte etter kollisjonen og mulige sammenhenger relatert til designkriteriene for Nansenklasse fregatt.

Havarikommisjonen peker på at undersøkelsens omfang og kompleksitet medfører at de ikke kan anslå en dato for utgivelse av andre delrapport, men de understreker at undersøkelsen har fremdeles høy prioritet.

Sjøforsvaret har også laget sin egen interne rapport, denne vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.

Betydelig operativ konsekvens

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er opptatt av at Forsvaret og Sjøforsvaret skal lære av ulykken.

– Sikkerhet står alltid i fokus, og jeg har tillit til det arbeidet Sjøforsvaret nå er i gang med slik at vi blir enda bedre på sikkerhet. Vi må ta innover oss at aktivitet i vår virksomhet innebærer en viss risiko. Derfor er det viktig at vi er bevisst på sikkerhet på alle nivå, sier Bruun-Hanssen.

Om den operative konsekvensen av en fregatt mindre sier han følgende:  

– Tapet av en av våre fregatter har en betydelig operativ konsekvens for Forsvaret, og vi trenger en varig erstatning for «Helge Ingstad». Flere alternativer er vurdert, og mine anbefalinger ble 8. oktober gitt til Regjeringen gjennom Forsvarets fagmilitære råd (FMR). Stortinget vil fatte beslutning i forbindelse med ny langtidsplan for Forsvaret (LTP).

Publisert 8. november 2019 11:20.. Sist oppdatert 8. november 2019 15:29.