presse_1054_internundersøkelsesrpresse_1054_internundersøkelsesrhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22608/media/PubImages/20200515ODA_5143.jpg

Intern undersøkelsesrapport på hendelse med C-130J ferdigstilt

1 mars 2020 inntraff en alvorlig hendelse som involverte to norske C-130J Hercules transportfly under øvelse Cold Response 2020. Den interne undersøkelsesrapporten er nå ferdigstilt og føringer for oppfølging er gitt.

Under øvelse Cold Response i 2020 øvde to transportfly fra 335 skvadron, underlagt 134 luftving, på formasjonsflyging. Formasjonsflygingen var under visuelle forhold i lav høyde med bruk av nattoptikk. Mot slutten av oppdraget kom formasjonen utilsiktet nær øya Mosken, hvorpå det fremste flyet i formasjonen måtte foreta en unnamanøver for å unngå kollisjon med terrenget. https://forsvaret.no/presse/undersoeker-hendelse-med-c-130j-hercules

Med bakgrunn i hendelsens alvorlighetsgrad og læringspotensial, besluttet sjef Luftforsvaret å oppnevne en forsvarsintern undersøkelsesgruppe. Hendelsen har blitt undersøkt i henhold til Forsvarets regelverk. Den forsvarsinterne undersøkelsesgruppen har nå ferdigstilt sin rapport. Rapporten oppsummerer funn og observasjoner.

For å redusere sannsynligheten for at en tilsvarende hendelse skjer igjen har undersøkelsesgruppen fremmet syv tilrådninger. Tilrådningene adresserer forhold knyttet til oppdragsporteføljen til C-130J, kompetansestyring i Luftforsvaret, rutiner for tilsyn og evalueringer, regelverk, kultur og fellesarenaer. I tillegg er det fremmet en tilrådning for å endre en spesifikk prosedyre i flyets manual. 

Luftforsvaret tar både hendelsen og oppfølgingen av den svært alvorlig. Gjennom undersøkelsen er det identifisert flere områder der det er rom for læring og forbedring. Sjef Luftforsvaret har gitt oppdrag videre i egen organisasjon for å sikre oppfølging av rapportens sikkerhetstilrådninger. I tillegg har hun gitt ytterligere føringer til Luftforsvarets organisasjon for å sikre læring og kontinuerlig forbedring.

I tillegg til den forsvarsinterne undersøkelsen ble Statens havarikommisjon (SHK), tidligere Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF), anmodet om å gjennomføre en selvstendig undersøkelse. Statens havarikommisjon (SHK) har besluttet å gjennomføre en egen undersøkelse. Når rapporten til SHK foreligger vil Luftforsvaret  vurdere om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak utover de som allerede er iverksatt basert på Luftforsvarets egen undersøkelsesrapport. 

– Militære flyoperasjoner har en iboende grad av risiko. Luftforsvaret jobber målrettet og systematisk hver eneste dag med å vurdere og håndtere risiko, med det formål å trene, øve og løse oppdrag på en effektiv og trygg og måte. Luftforsvaret tar derfor hendelsen og oppfølgingen av den på største alvor. Det er viktig å avklare hva som har skjedd og hvorfor det skjedde slik at vi kan lære og forbedre oss i hele organisasjonen , sier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret.  


KONTAKTPERSON FOR PRESSE

Oberstløytnant Stine Barclay Gaasland
Kommunikasjonssjef Luftforsvaret
Telefon: 957 41 532
E-post: sgaasland@mil.no


Publisert 3. juli 2020 15:50.. Sist oppdatert 3. juli 2020 16:04.