presse_913_kystvaktensaktivitetpresse_913_kystvaktensaktivitethttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18529/media/PubImages/HK_009_03-12-13_03.12.13.jpg

Kystvakten året 2018

Her er en statusoversikt for Kystvaktens virksomhet for fjoråret.

Kystvakten er statens viktigste myndighetsutøver på havet og bidrar kontinuerlig til sikkerhetspolitisk stabilitet, forsvarlig ressursforvaltning og beredskap i ansvarsområdene våre.

Kystvakten har gjennom året vært til stede i havområdene og langs kysten med det vi har av tilgjengelige ressurser. Produksjonsmålene med hensyn til patruljedøgn er i stor grad oppnådd.

Tilstedeværelse og kontroll

Ressursforvaltning og håndhevelse av fiskeriregelverket er en av Kystvaktens viktigste oppgaver. Inkludert i dette er å bidra til å kartlegge hva som tas opp av havet, noe som er sentralt i norsk fiskeriforvaltning.

I 2018 har Kystvakten gjennomført 1423 inspeksjoner. Av disse ble det i 258 tilfeller gitt advarsler og i 48 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har vært av så alvorlig art at fartøyene er blitt anmeldt og 7 tilfeller har ført til oppbringelse til norsk havn for videre straffeprosessuell oppfølging. I tillegg ble 4 tilfeller der saken er oversendt fiskeridirektoratet for vurdering av overtredelsesgebyr.

Kystvaktsentralen har mottatt og behandlet cirka 94 000 henvendelser angående faststående bruk i havet.

En nasjonal strategisk risikovurdering ligger til grunn for prioriteringene som legges til grunn innen ressursforvaltningen. I tillegg gjøres grundige forberedelser i forkant av den enkelte inspeksjon for at kontrollvirksomheten skal bli så effektiv som mulig. Av problemstillinger som er fulgt særlig opp i 2018, nevnes spesielt utkast/dumping. Samtidig som fisk som drepes ned uten å bli registrert i forhold til kvoter er alvorlig miljøkriminalitet, medfører dette også ubalanse i ressursforvaltningen.

Stor bredde i oppdragsporteføljen

Kystvakten har også i 2018 forhindret mange potensielle ulykker og havarier. I forbindelse med havari av både fritidsbåter og større fartøy har Kystvakten vært satt inn i 143 søk- og redningsaksjoner og foretatt 65 slep.

Totalt har Kystvakten gjennomført noe over 2628 oppdrag for eksterne etater. Statistikken reflekterer bistand til politi, toll og andre etater med ansvar i det maritime domenet. Kystvakten har også ansvaret for etterforsyning og mannskapsskifter ved utestasjonene på Bjørnøya og Hopen. Også utestasjonen på Jan Mayen får en del av sine forsyninger ved hjelp fra Kystvakten.

Forskning knyttet til arktiske områder og klimaendringer står i fokus nasjonalt og internasjonalt, og Kystvakten har støttet dette etter anbefalinger fra Norges Forskningsråd.

Som en del av Sjøforsvaret har Kystvakten gjennom året deltatt på diverse militære øvelser. Sist i NATO-øvelsen Trident Juncture med blant annet støtte til allierte styrker.

Kystvaktflåten og ny organisasjon

Kystvaktflåten har i 2018 bestått av 8 havgående fartøy og 5 fartøy for operasjoner langs kysten og i kystnære farvann.

Kystvakten har en relativt moderne flåte med kapasiteter tilpasset kystvaktoppgavene. De eldste fartøyene i strukturen er de tre fartøyene av Nordkapp klassen. De har siden de først ble tatt i bruk tidlig i 1980-årene, gjennomgått en rekke moderniseringer og oppgraderinger, men begynner å nærme seg tiden for utskiftning. Prosjektarbeid pågår for anskaffelse av nye fartøy til erstatning for disse tre. Byggestart er nært forestående, og vil bli gjort av norske Vard Langsten. Det forventes at nye fartøy innfases i perioden 2022–2024.

De nye NH90-helikoptrene er fortsatt under innfasing. Prosessen er stadig preget av forsinkelser. Ved utgangen av november hadde Kystvakten hatt NH90 embarkert i totalt 128 døgn. En stor del av tilgjengelig flytid har gått med til trening, men det har også vært en økning i tid til operativt bruk i forhold til fjoråret. Kystvakten erfarer dessverre liten reel operativ effekt. Kystvakten er gjort kjent med at antall flytimer med NH90 de nærmeste årene ikke vil være tilfredsstillende ut fra det Kystvakten legger til grunn for en forsvarlig helikopterdekning i Barentshavet – både med tanke på å ivareta en bærekraftig forvaltning av norske marineressurser og Kystvaktens bidrag i den statlige beredskapen i vårt ansvarsområde. Dette er en sterk bekymring.

Spesielle forhold

Kystvaktens fartøy er bemannet etter «lean manning»-prinsippet og er sårbare ved fravær. Et økende funksjonelt fravær, herunder rettighetspermisjoner, sykdom og utdanning/kurs, har medført en tidvis anstrengt bemanningssituasjon i 2018. Nevnte fravær i kombinasjon med prioritering av nødvendig utdanning, medførte at et fartøy ble lagt til kai mot slutten av året. Fartøyet er planlagt tilbake i operativ drift 1. august 2019. Planlagte patruljedøgn fordeles på øvrige skrog i perioden.

Kontaktpersoner:

  • Nestkommanderende i Kystvakten, kommandør Steve Olsen, mobil: 918 63 337
  • Sjef i Kystvakten, flaggkommandør Ottar Haugen, mobil 951 14 239
Publisert 4. januar 2019 13:50..