presse_937_mosttallfragrenenepresse_937_mosttallfragrenenehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19140Illustrasjonsfoto: Forsvaret/media/PubImages/20151020OST_4189.jpg

MOST-tall for forsvarsgrenene

Høsten 2018 gjennomførte Forsvaret en spørreundersøkelse blant alle ansatte og vernepliktige for å kartlegge mobbing og seksuell trakassering (MOST).

Forsvaret har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering. Vi har derfor på eget initiativ utviklet og gjennomførst MOST-undersøkelsen, for å få mer konkret kunnskap om dette.

Arbeidet med å utvikle MOST-undersøkelsen har pågått siden 2015 i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarsdepartementet (FD). Resultatene fra MOST-undersøkelsen ble offentliggjort i februar 2019.

Tallene for forsvarsgrenene;Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, finner du her.

Hele undersøkelsen finner du her.

Av personvernhensyn vil ikke Forsvaret bryte ned tallene på underliggende avdelinger eller personellkategorier.

Nulltoleranse og forsterket innsats

Alle de tre grenene understreker at det i Forsvaret er nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering. Sjefene forteller også at arbeidet med å hindre slik oppførsel er ytterligere forsterket, som resultat av MOST-undersøkelsen.

– Hæren har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering og tar funnene i undersøkelsen på alvor. Resultatet av undersøkelsen vil brukes som grunnlag i det kontinuerlige arbeidet med å skape et trygt og godt arbeidsmiljø for våre soldater og ansatte. Videre er det et faktum at de aller fleste vernepliktige og ansatte har en utmerket oppførsel, med gode holdninger, som bidrar til et godt arbeidsmiljø. Vi har iverksatt tiltak for å fremme trygghet og trivsel ytterligere, sier sjef Hæren, Odin Johannessen. 

– Mobbing og seksuell trakassering er et samfunnsproblem som også rammer oss, men det er ikke verre i Sjøforsvaret enn andre steder. Konsekvensene er imidlertid større hos oss. Vi jobber sammen i tette miljøer over lang tid og vi må kunne stole på hverandre når situasjoner krever det ytterste av oss. Derfor har vi iverksatt en rekke tiltak fra personellet møter hos oss og gjennom hele tjenesten, forteller sjef Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes.

– I vår krevende oppdragsløsning er vi helt avhengig av tillit til hverandre. Våre kjerneverdier respekt, ansvar og mot gjelder for oppdraget og for hverandre. Medarbeider- og vernepliktsundersøkelsene viser at det store flertall trives godt og at Forsvaret i hovedsak har et godt arbeidsmiljø. På tross av at vi kontinuerlig jobber forebyggende for å unngå mobbing og seksuell trakassering, viser resultatene fra MOST-undersøkelsen at vi har tilfeller av uakseptabel atferd i Luftforsvaret. Vi må derfor forsterke innsatsen for å få slutt på dette, tilføyer sjef Luftforsvaret, Tonje Skinnarland.


Fakta om MOST:

Tiltak på bakgrunn av undersøkelsen

Under er noen av tiltakene som skal gjennomføres den nærmeste tiden:

 1. gjennomføre en holdningskampanje til bruk i rekrutteringssammenheng eksternt og en informasjonskampanje internt
 2. revidere interne regelverk og samle dette i ett overordnet direktiv
 3. gjennomgå Forsvarets system for varsling og forbedre dette
 4. gjennomføre et eget seminar om organisasjonskultur for forsvarssjefens ledergruppe med mål om at dette skal ende i en strategi for det videre arbeidet
 5. kvalitetssikre utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse på alle ledernivåer i Forsvaret
 6. tydeliggjøre lederansvaret i varslingssaker
 7. etablere en intranettside for ledere og ansatte i Forsvaret med relevant informasjon (som en verktøykasse både for ledere og ansatte)
 8. gjennomføre MOST‐undersøkelsen hvert andre år for kontinuerlig å jobbe med tiltak og evaluering av disse
 9. opprette en prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakene relatert til mobbing og seksuell trakassering

Forsvaret skal i enda tydeligere grad informere ansatte om varslingsrutinene for alle som har vært utsatt for mobbing eller seksuell trakassering. De som har opplevd mobbing eller seksuell trakassering, skal få informasjon om hvor de kan henvende seg for å få hjelp.

Ovenstående er et utvalg av tiltak som skal gjennomføres. Forsvaret vil også iverksette andre tiltak både på kort sikt og på lang sikt.

Hver driftsenhet (avdeling) i Forsvaret har sin egenart som stiller særskilte krav i egen organisasjon. Avdelingene skal derfor involveres aktivt i arbeidet med å nå nullvisjonen for mobbing og seksuell trakassering.

Fakta om Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST)

Mellom 3. oktober og 21. november 2018 gjennomførte Forsvaret en spørreundersøkelse blant alle ansatte og vernepliktige for å kartlegge mobbing og seksuell trakassering (MOST). Siden 2015 har Forsvaret samarbeidet med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarsdepartementet (FD) for å utvikle undersøkelsen.

Svarprosenten for undersøkelsen var 48 prosent (8805 personer). Kvinneandelen av respondentene (24 prosent) er noe overrepresentert sammenliknet med kvinneandelen i Forsvaret som helhet (17,2 prosent).

Bakgrunn for undersøkelsen

Forsvaret gjennomfører regelmessig undersøkelser for å kartlegge blant annet arbeidsmiljø og trivsel. Forsvarets medarbeiderundersøkelse og Vernepliktsundersøkelsen har frem til nå vært de viktigste målemetodene for å kartlegge mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Begge undersøkelsene viser at Forsvarets personell (ansatte og soldater i førstegangstjeneste) stort sett trives godt.

Tall fra vernepliktsundersøkelsen 2017:

85 prosent kvinnelige soldater og 81 prosent av mannlige soldater i førstegangstjenesten

 • trives godt i Forsvaret.
 • 16 prosent kvinnelige og 1 prosent mannlige soldater i førstegangstjenesten har opplevd
 • seksuell trakassering fra medsoldater eller overordnede (1).

 

Tall fra medarbeiderundersøkelsen 2017:

 • 76 prosent av alle ansatte er motiverte og engasjerte i arbeidet sitt, og 74 prosent sier til sine venner at Forsvaret er en god organisasjon å arbeide.
 • 5 prosent kvinner og 1 prosent menn svarte at de månedlig eller oftere ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller liknende på arbeidsplassen (2).

 

Fordi Forsvaret ønsket mer konkret informasjon om graden av forekomst av mobbing og seksuell trakassering, ble MOST‐undersøkelsen utviklet og nå gjennomført for første gang. I motsetning til Forsvarets medarbeiderundersøkelse og Vernepliktsundersøkelsen, spør ikke MOST om respondentene har opplevd mobbing eller seksuell trakassering.

(1):  Definisjonen av seksuell trakassering brukt i undersøkelsen og som respondentene har besvart ut fra: Med seksuell trakassering menes uønsket atferd av seksuell karakter, eller annen uønsket atferd basert på kjønn, som krenker din integritet i tjenesten.

(2): Sammenliknbare tall fra SSB levekårsundersøkelse (2016): 7 prosent kvinner og 2 prosent rapporterer at de månedlig eller oftere blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller liknende på arbeidsplassen.


Publisert 5. april 2019 08:58.. Sist oppdatert 5. april 2019 09:04.