presse_1042_presseinvitasjontilipresse_1042_presseinvitasjontilihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21967/media/PubImages/madla-inngang.jpg

Presseinvitasjon i forbindelse med koronatiltak i Madla leir

Forsvaret har iverksatt en rekke smitteverntiltak i forbindelse med det kommende innrykket av rekrutter til Madla leir. I den forbindelse inviterer Sjøforsvaret pressen til Madla leir lørdag 18. april klokken 13.00.

Covid-19-pandemien har rammet Norge og verden hardt, og gir ringvirkninger gjennom hele samfunnsstrukturen. Forsvaret av Norge og våre interesser er ett av 15 prioriterte områder i regjeringens strategi for vern om samfunnet under koronakrisen. Dette betyr at Forsvarets virksomhet går tilnærmet som normalt, og gjør at Forsvaret evner å løse våre samfunnsoppgaver også i den krisesituasjonen som Norge befinner seg i akkurat nå.

Forsvaret av Norge bygger i stor grad på allmenn verneplikt. For å opprettholde normal drift, er Forsvaret derfor avhengig av at utdanning og rekruttering av vernepliktige videreføres som normal. Under de rådende omstendigheter vil gjennomføring av innrykk og rekruttskole være en krevende øvelse, både for Forsvaret, men også for samfunnet for øvrig.

Søndag 19. april vil over 900 rekrutter fra hele landet, samles på KNM Harald Haarfagre for å gjennomføre rekruttskole. Rekruttskolen vil bli gjennomført med særdeles strenge smitteverntiltak.

I tillegg til ordinær rekruttskole vil Forsvarets sanitet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo, gjennomføre en omfattende koronatesting av rekruttene. Resultatene av denne testingen vil kunne gi forskerne bedre kunnskap om Covid-19.

For å synliggjøre og forklare de smitteverntiltakene som er iverksatt rundt innrykket, inviterer Sjøforsvaret pressen inn i Madlaleiren lørdag 18. april klokken 13.00. Pressen vil få møte sentrale aktører som:

  • Sjef KNM Harald Haarfagre – kommandør Ronny Kristoffersen
  • Stabslege Sjøforsvarets sanitet – Kapteinløytnant Thomas Waldow
  • Smittevernoverlege i Stavanger kommune - Runar Johannessen
  • Forsvarets sanitet – Oberstløytnant Arne Johan Norheim
  • Troppssjef KNM HH – Senior kvartermester Kristoffer Vold
  • Forsvarsbygg - Prosjektleder «plasthall camp» – Joacim

Vi er kjent med at pressen ønsker å intervjue vernepliktige i forbindelse med innrykket. Av smittevernhensyn og hensynet til den enkelte, vil Sjøforsvaret ikke tilrettelegge for intervju med vernepliktige søndag 19. april. Det vil imidlertid være mulig å være til stede utenfor leiren og filme/ta bilder av bussene med rekrutter etter hvert som bussene ankommer leiren.

Vi vil komme tilbake til tidspunkt for bussenes innpassering. I tillegg planlegger Sjøforsvaret med å tilrettelegge for et nytt pressemøte inne i leiren så snart vi har god oversikt over situasjonen, og de vernepliktige har funnet seg til rette. Vi tar sikte på at pressemøtet vil finne sted cirka 14 dager etter innrykk.

Påmelding

Av hensyn til smittevern og innpassering i leiren, må samtlige journalister og fotografer være påmeldt med navn innen klokken 16.00 fredag 17. april til kommandørkaptein Torill Herland, tlf 474 75 749.

Publisert 16. april 2020 15:30.. Sist oppdatert 16. april 2020 15:31.