Kriterier for gjennomføring

​I hver samarbeidsavtale skal det avtales hvordan bedriften og Forsvaret kan benytte resultatet av samarbeidsprosjektet. Når en fremskaffelsesløsning (FL) for det aktuelle prosjektet foreligger, vil samarbeidsavtalen/-kontrakten, hvis det blir besluttet å gå til anskaffelse, bli fulgt opp med et gjennomføringsoppdrag (GO) og erstattet med en anskaffelseskontrakt basert på gjeldende anskaffelsesregelverk. Hvis ikke blir samarbeidsprosjektet terminert.

Om samarbeidsavtale/-kontrakt mellom FD/FLO og de(n) aktuelle bedrift(er) inngås:

  1. Samarbeidsavtalene/-kontraktene skal inneholde en fremdriftsplan med milepæler/beslutningstidspunkt for den enkelte fase; idé — og konseptfasen, og definisjonsfasen, og regulere forpliktelser og rettigheter mht. bl.a. hva leverandøren og FD/Forsvaret skal bidra med i samarbeidet. Det forutsettes at industrien i Norge er villig til å bære en del av kostnadene og risikoen forbundet med prosjektet. Kostnadsdeling mellom partene reguleres av samarbeidsavtale/-kontrakt.
  2. For hver fase skal det settes krav til leveranser. Disse leveransene vil inngå i beslutningsgrunnlaget for hvorvidt det gås videre med prosjektet.
  3. Samarbeidsprosjektet må møte de krav som blir stilt i samarbeidsavtalen/-kontrakten mellom FD/Forsvaret og bedriften.
  4. Samarbeidsavtale/-kontrakt skal inneholde en klausul som gjør det mulig for begge parter å trekke seg fra samarbeidet i avtaleperioden og som regulerer de forhold som kan åpne for en slik uttrekning.
  5. Royalty til Forsvaret avtales iht. gjeldende regelverk.
  6. En samarbeidsavtale/-kontrakt avsluttes naturlig ved definisjonsfasens slutt.

Et eller flere av følgende kriterier kan kansellere et samarbeid:

 • Om leverandø​ren ikke møter kravene i samarbeidsavtalen, inkludert ytre rammer for tidsplan, kostnader, og/eller ytelseskrav, eller at operative behov har endret seg.
 • Vesentlige endringer i samarbeidets forutsetninger.

Publisert 30. august 2011 14:04.. Sist oppdatert 17. september 2015 13:30.