Kriterier for utvelgelse av prosjekter

Følgende kriterier legges til grunn for utvelgelse av prosjekter:
 • ​​Produktet eller produktideen understøtter et prosjekt (eller tilsv.) som møter Forsvarets behov, det vil si at samarbeidsprosjektet iverksettes for å utvikle og/eller fremskaffe materiell som er i tråd med vedtatt langtidsplan og innenfor rammen av perspektivplan materiell.
 • Produktet/produktideen ligger innenfor;
  • de sju teknologiske kompetanseområder - ref. Prop 1 S (2011-2012) og
  • de kompetanse/ industrielle nisjer som Forsvaret ser behov for at industri i Norge besitter de kommende 15-20 årene i forbindelse med anskaffelser av nytt materiell, vedlikehold og oppgraderinger av materiell. 
 • Ivaretakelse av industrielle aspekter;
  • Norsk industri har kompetanse og/eller produkter tilgjengelig.
  • Produktet inkluderer norske underleverandører
  • Produktet har et identifisert internasjonalt markedspotensial.
  • Bedrifter ​må ha økonomiske forutsetninger for å kunne ha rollen som system*- eller delsystemleverandør.
 • Det skal være sannsynliggjort at tidligsamarbeid om prosjektet representerer den mest kostnadseffektive løsningen (møter identifiserte krav til pris, teknologi, kvalitet, tid og eventuelt andre krav som stilles ved etableringen av en samarbeidsavtale/-kontrakt) for forsvarssektoren.
 • Samarbeidet i fasene frem til eventuell anskaffelseskontrakt forutsetter kostnads- og risikodeling mellom bedrift og FD/Forsvaret.
 • Royalty
Publisert 28. november 2011 16:16.. Sist oppdatert 17. september 2015 13:30.