Def faseDef fasehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Def fase 6.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3344

Definisjonsfase

Definisjonsfasen initieres ved at FD sender ut et oppdrag om utarbeidelse av fremskaffelsesløsning (OFL). FD delegerer som oftest ansvaret for utarbeidelsen til en styrkeprodusent. FLO og andre får oppdrag om å støtte ansvarlig styrkeprodusent. ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​FL benyttes som det sentrale styringsdokument for fremtidige anskaffelser som løsningen omfatter. Dokumentet skal sikre at mulighetsrommet - sammensatt av trusselbildet, nye operative krav og ny teknologi sett opp mot Forsvarets økonomiske ressurser, funksjonelle arv og pågående prosjekter - utnyttes på beste måte. Materiell som har nådd sin tekniske levealder er gjerne bygget og utrustet for tidligere tiders scenarier og representerer kanskje ikke lenger den kapasitet som er etterspurt.  Referansene til de overordnede beslutningsdokumentene står derfor helt sentralt.

Dersom konseptuell løsning (KL) ikke foreligger, må FL beskrive behovet som en ny systemløsning bidrar til å dekke, samt hvordan systemløsningen bidrar til å dekke behovet. En kritisk suksessfaktor er at det gjøres reelle vurderinger av behovet, både operativt og teknisk, opp mot hva som er mulig innenfor tildelte rammer. I en slik vurdering inngår utredning av ulike alternative løsninger. KL kan ende opp i ett eller flere enkeltprosjekter. Hvert enkelt av disse prosjektene har sin egen Fremskaffelsesløsning. FL gjennomgås løpende under prosjektets gang og driftsfasen for å bekrefte at tjenesten fortsatt kan rettferdiggjøres og at den forventede nytten kan realiseres.

For å vurdere mulighetene for etablering av et tidligsamarbeid med industrien i Norge, gjennomføres det normalt en Næringsstrategisk analyse. En Næringsstrategisk analyse vil normalt gjennomføres i forbindelse med utarbeidelse av konseptuell løsning, eller tidlig i definisjonsfasen dersom det ikke gjennomføres noen konseptfase. For mer informasjon om tidligsamarbeid med industrien bruk linken til høyre.  

​​Dokumentet kan, ved siden av å være et sentralt beslutningsdokument, også være grunnlaget for ekstern kvalitetssikring. Iht. FINs retningslinjer skal alle prosjekter med en investeringsramme over 750 mill. kroner kvalitetssikres av eksterne konsulenter, utvalgt av FD og FIN innenfor en rammeavtale, og malen for fremskaffelsesløsning er tilrettelagt for det.

Dokumentet forventes å ha lang levetid og bør derfor være så overordnet og kortfattet som mulig. Det vesentlige er å få frem de ulike alternative systemløsningene, men ikke så langt at leverandør eller varemerke er valgt. Kravspesifikasjon til kontrakten er neste steg i prosessen. Denne utarbeides i fremskaffelsesfasen.

Publisert 4. november 2014 15:10.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.