FL-kap 4FL-kap 4http://forsvaret.no/media/PubImages/FL-Kap 4.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3322

Alternative løsninger

Hensikten med dette kapittelet er å redegjøre for valg av alternativ. Alle alternativer som anses som reelle, dvs. tilfredsstiller behovet og imøtekommer kravene skal beskrives.

​​​​​​​​​​Kapittel 4 inneholder:

  • Beskrivelse av valgkriterier
  • Beskrivelse av alternative løsninger
  • Levetidskostnader for alternativene
  • Sammenstilling av alternative løsninger

Valgkriterier

Basert på identifiserte forutsetninger, avgrensninger, mål og krav skal det utvikles et sett med valgkriterier. Valgkriteriene skal minimum omfatte tid, kostnad og ytelse. Disse kan vektes innbyrdes dersom dette er hensiktsmessig, og skal listes i en tabell.

Alternativer

Med bakgrunn i dokumenter utarbeidet tidligere (f.eks. KL og/eller KD) skal alle mulige alternative løsninger identifiseres. Med mindre annet er oppgitt i OFL skal alternativanalysen i FL alltid inneholde minst to alternativer, hvorav ett alternativ (utenom nullalternativet) skal ligge innenfor den forventede kostnaden (P50) som er planlagt avsatt til prosjektet i OFL.

Alle alternativer som oppfyller skal-kravene og som anses som realiserbare skal beskrives i mer detalj. Det skal utarbeides en LCC-analyse for alle disse alternativene. I analysen gjennomgås de totale kostnadene til materiellet/systemet i hele levetiden. Kostnadene brytes ned i investeringskostnader og driftskostnader. I analysen identifiseres og beskrives kostnadsdriverne. På denne måten synliggjøres et eventuelt potensiale for kostnadsbesparelser.  Analysen er også et verktøy for å sammenlikne alternativene.

For mer informasjon om praktisk gjennomføring av LCC-analyse, se FLOs styringssystem.

Levetidskostnader

Det skal være utført en analyse av kostnadene til alle alternativene i systemets levetid. De største kostnadsdriverne skal identifiseres og beskrives. På denne måten synliggjøres et eventuelt potensiale for kostnadsbesparelser. Analysen har også til hensikt å skille alternativene fra hverandre.

Sammenstilling av alternative løsninger

Etter at alle alternativene er beskrevet, skal de sammenstilles og presenteres i et format som gir et oversiktlig bilde av de ulike alternativene som vist i tabellen under. En god sammenstilling vil gi beslutningstaker en enkel oversikt over hva som skiller alternativene. De identifiserte alternativene​ evalueres mot oppsatte valgkriterier og levetidskostnader.

Anbefalt løsning

Med utgangspunkt i de etablerte valgkriterier (basert på effektmålene og rammene) drøftes de alternative løsningene i et levetidsperspektiv. Beskriv hvorfor det anbefalte alternativet kommer best ut totalt sett.

Publisert 4. november 2014 15:29.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.