FL kap 2FL kap 2http://forsvaret.no/media/PubImages/FL-Kap 2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3321

Behov

Behovet prosjektet skal dekke skal beskrives, samt hvilke målsetninger som skal legges til grunn, dvs. prosjekteiers hensikt med å iverksette en anskaffelse.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Behovet som skal dekkes og målene som skal tilfredsstilles, skal ha sin forankring i Strukturutviklingsplan (SUP) og Konseptuell løsning (KL). Normalt utarbeides det en behovsanalyse som vedlegg A til FL. Dersom vedlegg ikke utarbeides skal informasjonen skrives inn i kapittel 2 i FL. ​

Innholdet i kapittel 2 består av:

  • Beskrivelse av behovet
  • Interessentanalyse
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Samfunnsmål
  • Effektmål

​Interessentanalyse

I forbindelse med gjennomføring av interessentanalyse blir aktører og interessenter identifisert. I dette underkapitlet skal behovet til aktører og interessenter listes og prioriteres.

Definisjon av aktør og interessent : 

Aktør: Organisasjon, institusjon eller person, offentlig eller privat, som har en ansvarlig og/eller utførende rolle (oppgaver og ansvar) i prosjektet. 

Interessent: Organisasjon, institusjon eller person, offentlig eller privat, som kan bli påvirket av et investeringstiltak, direkte eller indirekte.

Kommunikasjonsstrategi

Med utgangspunkt i interessentanalysen skal det utarbeides en kommunikasjonsstrategi for prosjektet. Kommunikasjonsstrategien skal støtte prosjektet juridisk og redusere eventuelle konfliktsituasjoner.

​Samfunnsmål

Samfunnsmål kan uttrykkes som den kapasitet Forsvaret skal etablere gjennom prosjektet og som får betydning for andre utenfor forsvarssektoren.

​Effektmål

Effektmålet reflekterer brukernes perspektiv, f.eks. en avdeling som skal motta materiellet. Effektmålene dreier seg om den effekten brukerne skal oppnå etter at resultatmålene er realisert/levert, ofte uttrykt i form av kapasitet, regularitet, osv.

Publisert 4. november 2014 15:12.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.