FL-kap 8FL-kap 8http://forsvaret.no/media/PubImages/FL-kap 8.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3319

Implementering og drift

Dette kapitlet skal beskrive de viktigste elementer for å legge til rette for overføring til drift, og bidra til at driftsorganisasjonen er best mulig forberedt til å ta ibruk materiellet på en god måte.

​​​​​​​​Kapittel 8 inneholder:

 • Organisasjonsstruktur
 • Reglementer og operasjonskonsepter
 • Utdanning for styrkeproduksjon
 • Eiendom, bygg og anlegg
 • Operativ evaluering
 • Gevinstrealisering
 • Prosjektavslutning 

Organisasjonsstruktur

Beskriv planlagt organisasjonen til brukende avdelinger (inkludert FLO) etter at materiellet er satt i drift. Beskrivelsen skal også inneholde en tidsakse for implementeringen av ny/endret struktur. Inkluder gjeldende Komplett Operativ Organisasjonsplan (KOP), KOP-utviklingsarbeid og strukturutviklingsplaner for krig, gjeldende oppsetningsplaner for FN- og NATO-avdeling og andre gjeldende oppsetningsplaner og strukturutviklingsplaner.
Dersom behovene ikke kan løses innenfor egen organisasjon (DIF), løftes dette i første omgang til FST for videre behandling. Dersom behovene/endringene ikke kan dekkes innenfor Forsvarets rammer, skal dette klart fremkomme i FL.

Reglementer og operasjonskonsepter

Prosjektet kan føre til behov for revisjon av eksisterende og/eller utarbeidelse av nye reglementer, bestemmelser, operasjonskonsepter og håndbøker med mer.
 

Utdanning for styrkeproduksjon

​Her beskrives en utdanningsplan for den anbefalte løsningen og behovet etter at materiellet er satt i drift. Lag en plan/skisse for når alt personell med eventuelt nye kategorier, teknisk og operativt, skal være utdannet i tide før operativ bruk av systemet (prosjektpersonell, operatører, ledere, instruktører, teknikere, vedlikeholdspersonell, sivile og soldater). Beskriv hvilket konsept som skal brukes. Dersom det er flere muligheter, bør man beskrive hvilke skisserte løsninger som er vurdert, herunder:

 • ​​kurs hos leverandør eller ved egne skoler
 • bruk av hjelpemidler som simulatorer, dataverktøy, skytefelt og annet 

 

Eiendom, bygg og anlegg​

Det skal beskrives beh​ov for EBA for å understøtte følgende oppgaver:

 • bruk
 • utdanning og øving
 • vedlikehold
 • lagring/oppbevaring
 • økonomi (ev. med tabeller)

Behovet skal vurderes løst gjennom bruk av eksisterende EBA. Dersom eksisterende EBA kan benyttes, skal inventarnummer på bygningen(e) angis. Dersom eksisterende EBA ikke kan benyttes, skal det gis en begrunnelse for hvorfor dette ikke er en aktuell løsning.

Dersom prosjektet innebærer at det må gjennomføres et EBA-prosjekt/-tiltak for at prosjektets mål skal nås, skal bruker ved GA, som en del av prosjekteringen, gå i dialog med FB tidlig i FL utarbeidelsen. Dette for å sikre at nødvendig beslutningsinformasjon, herunder tidsplan, investeringskostnader og EBA driftskostnader for løsningen og hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for GAs øvrige prioriterte EBA-tiltak iht. perspektivplan EBA, kan inngå i FL. GA skal utarbeide behovsbeskrivelse for EBA-fremskaffelsen og sørge for at EBA-behovet meldes inn til FST for videre prosessering mot FD. Der det er flere EBA-behov knyttet til prosjektet, utarbeides det en behovsbeskrivelse for hvert tiltak. Behovsbeskrivelsen/-e legges ved FL, og håndteres deretter i FDs ordinære planprosess for EBA-investeringer.

​Operativ evaluering​

For anskaffelse av nye og større kapasiteter vil det være behov for at det gjennomføres en større operativ evaluering (OPEVAL)/Operational Test and Evaluation (OT&E), jf. fregattprosjektet (OPEVAL) og NH90 (OT&E). Behovet for ansvaret, omfanget, organisering og ressurser i forbindelse med dette må vurderes og beskrives på et overordnet nivå.

  

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering handler om å sørge for at de gevinster som var forventet av prosjektet faktisk blir realisert. Gevinster identifiseres gjerne i forbindelse med utarbeidelsen av behovsanalysen og gjennomgang av effektmålene. Gevinstrealisering kan enten ha en operativ effekt eller en ressursmessig effekt. Dette kan være beskrevet flere steder tidligere i dokumentet.

Gevinstrealiseringsplanen er en operativ handlingsplan til bruk i anskaffelsesfasen av prosjektet og ved overgang til drift. Det er derfor viktig at GA starter utarbeidelse av en gevinstrealiseringsplan i planleggingsfasen av prosjektet, slik at linjen får en god forutsetning for ytterligere operasjonalisering av denne ved implementering. Planen bør gi en oversikt over sentrale og potensielle gevinster av prosjektet samt sentrale forutsetninger for at disse skal bli realisert.
I dette underkapitlet bør det være en samlet beskrivelse av de identifiserte gevinstene fordelt på økt operativ evne og ressurser (ÅV, drifts- og vedlikeholdskostnader, HMS osv.).​

PROSJEKTAVSLUTNING 

Straks materiellet er overlevert bruker etter en formell overleveringsforretning, og etter at garantiperioden er utløpt, sender PA sin termineringsrapport (TR) til FD med kopi til BA.
BA utarbeider en erfaringsrapport etter at materiellet er driftsatt, hvor de redegjør for effektmåloppnåelse og gevinstuttak.

Publisert 4. november 2014 15:22.. Sist oppdatert 19. september 2017 21:19.