FL-kap 7FL-kap 7http://forsvaret.no/media/PubImages/FL-kap 7.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3318

Kostnad og usikkerhet

Prosjektets beste kostnadsestimat skal være hovedkilden for fastsettelse av prosjektets kostnadsmål, kostnadsramme og budsjett, det vil si fastsettelsen av en av de tre primære styringsparametrene i prosjektet.

​​​​​​​​​​​​Det skal være utført en detaljert LCC-analyse av det anbefalte alternativet og det skal også være vurdert hvordan mulige tilpasninger i prosjektet kan gjennomføres for å redusere LCC.
Forprosjekteringsmidler tildelt prosjektet i definisjonsfasen inngår ikke i kostnadsrammen, og skal ikke rapporteres eller inkluderes som en del av prosjektets kostnadsrammer.
Alle kostnader skal være uttrykt i mill. kroner i det aktuelle årets kronekurs og merverdiavgift (mva.) skal synliggjøres, men ikke være en del av kostnadsrammene.
Alle tall skal beregnes til nåverdi og justeres med dertil hørende materiell indeks. Det må velges en valutakurs som grunnlag for beregningen dersom hele eller deler av anskaffelsen skjer hos utenlandsk leverandør. Valutakurs skal fastsettes med utgangspunkt i prosjektplanen og det året prosjektets hoved utbetaling(er) og forward valutakurs utgitt av FD velges deretter.

Kapittel 7 i FL inneholder følgende:

  • Økonomiske rammer
  • Finansieringsplan
  • Driftskonsekvenser etter implementering
  • Reduksjoner og forenklinger
  • Substansiell kuttliste
  • Usikkerhetsstatus

​Økonomiske rammer

Grunnkalkylen er den deterministiske summen av sannsynlig kostnad for alle spesifiserte, konkrete kalkyleelementer (kostnadsposter) på analysetidspunktet. I tillegg til grunnkalkylen legges det på en uspesifisert usikkerhet (UU45). Denne uspesifiserte usikkerheten består av kostnader som man av erfaring vet vil komme, men som ikke er kartlagt på grunn av manglende detaljeringsgrad. Før styringsrammen (FMO45) for utøvende etat fastsettes legges det til et forventet tillegg (FT45). Dette tillegget inneholder det forventede kostnadsbidraget fra estimatusikkerhet og hendelsesusikkerhet.
Potensialet for forventet tillegg er normalt størst i tidlig fase av prosjektet, og minker etter hvert som prosjektet utvikles. Før vedtatt kostnadsramme (K45) fastsettes legges det til en usikkerhetsavsetning (UA45). I tillegg trekkes summen av mulige reduksjoner og forenklinger i prosjektet fra P85. Usikkerhetsavsetningen (UA45) etableres for å oppnå ønsket sikkerhet mot overskridelse av kostnadsrammen. 

Gjennomføringskostnader

G1760 skal vise hvilke gjennomføringskostnader prosjektet påfører utførende etat på post 01 og består av planlagte lønns- og reisekostnader. Lønnskostnader skal reflektere de årsverk prosjektet planlegger å bruke. Posten skal dekke de aktiviteter som prosjektorganisasjonen normalt har ansvar for. Oppgaver som det i andre prosjekter ville vært naturlig å kjøpe fra eksterne leverandører skal ivaretas i grunnkalkylen. Gjennomføringskostnader på post 01 tildeles ikke prosjektet, men tildeles avdelingen i årlige budsjettildelinger. Gjennomføringskostnader skal bygge på bemanningsplanen som er beskrevet i FL. 

Finansieringsplan

Angi en tentativ finansieringsplan for fordeling av kostnader over tid og fordelt på de enkelte deler av prosjektet ned til delprosjektnivå. Tallene danner grunnlaget for de årlige budsjettinnspill, overordnet porteføljestyring og langsiktig virksomhetsplanlegging for alle kapitler og poster. Finansieringsplanen skal spesifiseres med investeringskostnad (1760 post 45), gjennomføringskostnader (1760 post 01) og EBA-kostnad (1710 post 47). Beskriv også potensiell inntjening i form av salg av gammelt utstyr eller royalties uten å ta dette inn som inntekter til prosjektet.

Driftskonsekvenser etter implementering

Dersom driftskostnadene for anbefalt løsning er høyere enn for dagens løsning, skal det redegjøres for hvordan denne merkostnaden konkret er planlagt dekket inn i alle berørte kapitteleieres driftsbudsjetter. Det presiseres også at driftskostnader som over tid eventuelt blir høyere enn forutsatt, må dekkes inn ved driftsbesparelser innenfor berørte kapitler og innenfor rammen av strategiske vedtak og føringer for aktivitetsutviklingen innenfor de ​samme kapitler. Alle plantall skal ha en henvisning til hvor de er hentet fra, f.eks. IVB, KOSTMOD, SAP/tilsvarende lokale løsninger, osv.

NB: Den GA som undertegner FL-en, gjør det på vegne av eventuelt andre berørte DIF-sjefer og skal derfor ha koordinert FL-en med disse. Dette gjelder spesielt forhold knyttet til driftsutgifter hos andre berørte DIF-sjefer.

Reduksjoner og forenklinger

Reduksjoner og forenklinger er tiltak som isolert sett ikke er ønskelige, og som det i utgangspunktet ikke tas sikte på å realisere, men som om nødvendig kan gjennomføres. Det kan være tiltak som har negative konsekvenser for innhold og/eller fremdrift, men som ikke på avgjørende måte truer den grunnleggende funksjonalitet som er forutsatt eller et eventuelt kritisk ferdigstillelsestidspunkt.
Tiltakene skal beskrives, kostnadsberegnes og rangeres innbyrdes etter anbefalt rekkefølge i tilfelle de i større eller mindre grad blir aktuelle å realisere. Konsekvenser for gjennomføring av tiltakene skal beskrives. Summen av reduksjoner og forenklinger kommer til fratrekk fra P85 for fastsettelse av kostnadsrammen (K45).

Substansiell kuttliste

Substansiell kuttliste er tiltak som isolert sett ikke er ønskelige, og som det i utgangspunktet ikke tas sikte på å realisere, men som om nødvendig kan gjennomføres. Det er tiltak som skal gi mulighet for betydelig kutt i gjennomføringsfasen av prosjektet dersom det blir behov for det. Kuttene vil ha negative konsekvenser for innhold og/eller fremdrift, og kan redusere oppnåelsen av effektmål og føre til reduksjon av grunnleggende funksjonalitet.

Tiltakene skal beskrives, kostnadsberegnes og rangeres innbyrdes etter anbefalt rekkefølge for tilfelle av at de i større eller mindre grad blir aktuelle å realisere. Konsekvenser for gjennomføring av tiltakene skal beskrives. FD vurderer når og hvor mange av tiltakene som skal realiseres.
FD vurderer om tiltakene på listen skal realiseres før det anmodes om tilgang til UA45. Summen av Substansiell kuttliste skal ikke komme til fratrekk fra P85 i fastsettelsen av kostnadsramme (K45).

Usikkerhetsstatus

Oversikt over prosjektets viktigste usikkerheter kan deles inn i trusler og muligheter og eventuelt i tid-kostnad-ytelse. Det skal gjennomføres en usikkerhetsanalyse med tilhørende usikkerhetsstatus. Både estimatusikkerheter og hendelsesusikkerheter samt deres antatte effekt med hensyn til tid-kostnad-ytelse skal dokumenteres. Denne analysen skal også ligge til grunn for beregningene av kostnadsrammens Forventet tillegg (FT45) og Usikkerhetsavsetning (UA45).

Publisert 4. november 2014 15:32.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.