FL-kap 3FL-kap 3http://forsvaret.no/media/PubImages/FL-kap 3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3314

Krav

Kravkapitlet skal på et overordnet (funksjonelt) nivå beskrive hvilke(t) operative forhold og sentrale systemkrav som stilles til systemet.

​​​​​​​​​Kapitlet skal kun gjengi de viktigste elementene fra kravdokumentet (KD) og for øvrig vise til KD. I noen tilfeller er det ikke behov for eget KD, og da beskrives krav og operative forhold i dette kapitlet.​

Kapittel 3 inneholder:

  • Operative forhold
  • Systemkrav


Operative forhold

Beskrivelsen av operative forhold utgjør et viktig grunnlag for å forstå behovet - hva systemet skal brukes til - og for å se sammenheng mellom behov/systemkrav og de alternativene som beskrives som mulige lø​sninger. Hvis det er behov for mer utfyllende informasjon skal det i FL gis en henvisning til relevant kapittel i KD. Dersom det ikke utarbeides et eget KD, skal det dimensjonerende scenario skrives i dette underkapitlet i FL, sammen med driftsprofil for løsningen.

​Systemkrav

Kravene skal være formulert som funksjonelle krav, men konkrete uten samtidig å foreta valg av alternativ/løsning. Unødvendig detaljering på dette stadiet kan skape for stor binding mot en spesifikk løsning, og kan medføre valg av løsning som totalt sett ikke er det Forsvaret er best tjent med. Kravene skal formuleres som skal-krav eller bør-krav. Eventuelle bør-krav skal prioriteres.
Hvert krav bør nummereres og grupperes ved bruk av hensiktsmessige overskrifter iht. behov. For at kravstiller/gjennomføringsansvarlig skal kunne verifisere FLOs leveranser, må også kravene i KD være målbare og bør inneholde en beskrivelse av hvordan man skal evaluere graden av måloppfyllelse.

Publisert 4. november 2014 15:14.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.