FL-Kappittel 1FL-Kappittel 1http://forsvaret.no/media/PubImages/FL-Kap 1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3305

Omfang

Innledningen til Fremskaffelsesløsningen (FL) skal gi nødvendig bakgrunnsinformasjon om hva grunnlaget er for den aktuelle fremskaffelsen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kapittel 1 inneholder:

 • Formål med dokumentet
 • Bakgrunn
 • Oppdrag
 • Rammebetingelser
 • Forutsetninger 
 • Avgrensninger
 • Forskning og utvikling
 • Endringshåndtering​​

Formål med dokumentet

FL dokumentet er et beslutningsdokument og et styringsdokument for prosjektet i gjennomføringsfasen.

Bakgrunn

Her skal man gi leseren en generell innføring i prosjektets opprinnelse. Gi en kort oppsummering av viktige beslutninger som ligger til grunn for utarbeidelsen, med en kort gjentagelse av argumentene som lå til grunn for prosjektideen (PI).

Oppdrag

Rammene/mandatet for prosjektet, ref. Oppdrag om å utarbeide Fremskaffelsesløsning (OFL) elle​r tilsvarende. Henvis til OFL.

Rammebetingelser

Rammebetingelser er prosjekteksterne betingelser og begrensinger som er gitt av andre enn prosjekteier, og som prosjektet må forholde seg til. Dette kan være lover, forskrifter, standarder, sentrale føringer etc. Prosjektet vil i mange tilfelle kunne hente sentrale føringer fra etablerte behovs- og uviklingsplaner, langtidsdokumenter m.fl.

Forutsetninger

Forutsetningene som var lagt til grunn i KS1 må kontrolleres om fortsatt er gyldige dersom KL foreligger. Sjekk at forutsetningene er hjemlet i oppdraget, eller at det finnes annen dokumentasjon som underbygger forutsetningene.

Avgrensninger

Avgrens​ningene kan angi hvilke forhold som skal vurderes og hvilke forhold som ligger utenfor problemløsningen. Avgrensning av omfang og detaljeringsgrad har ofte sammenheng med bakgrunnen for og hensikten med arbeidet, samt de ressurser som er tilgjengelige (f.eks. tid til rådighet). Avgrensning av problemstillingen kan være nødvendig for å unngå å vurdere tilgrensende forhold som man ikke finner det nødvendig eller ønskelig å trekke inn i studien. Man må være på vakt mot å avgrense seg bort fra det essensielle i problemstillingen. Avgrensninger bør godkjennes av oppdragsgiver for å sikre at hensikten med arbeidet ivaretas.

Forskning og utvikling

Det skal også redegjøres for studier og pågående forskning og utvikling som kan være av betydning for prosjektet. Nødvendig forskning og utvikling for fremskaffelse av en valgt løsning vil bli beskrevet som en prosjektaktivitet som må gjennomføres, enten av FFI eller industrien. Denne type forskning og utvikling kan beskrives i kapittel 6 Beskrivelse av anbefalt løsningsvalg. I noen tilfeller vil det være nødvendig å beskrive det i kapittel 5 Vurdering av alternative løsninger dersom noen alternativer medfører forskning og utvikling og andre ikke.
I de aller fleste tilfellene vil det stå i underkapittel 1.5 at det ikke er behov for ytterligere forskning og utvikling - sjekk ut mot CD&E-liste/aktiviteter. Hva er pågående aktivitet/prosjekt når GO kommer, eventuelt referer til andre studier som påvirker prosjektet.

Endringshåndtering

Etter at gjennomføringsoppdrag (GO) er gitt, skal endringer av omfang behandles som følger:

 • Forslag til endring vurderes og kostnadsberegnes av prosjektet.
 • GA samordner og beskriver behov og omfang av endringen.
 • Anmodning om endring fremsendes FST for videre behandling før fremsendelse i DocuLive til FD.
 • FD utarbeider en Presisering, endring og tillegg (PET) til GO og justerer GAs og prosjektansvarliges (PAs) oppdrag og kostnadsramme.
 • GA og PA iverksetter endringer innen egen organisasjon.
 • PA tar stilling til om det er behov for endringer i fremskaffelsens verdivurdering/graderingsspesifikasjon.


Publisert 4. november 2014 15:11.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.