FL-kap 6FL-kap 6http://forsvaret.no/media/PubImages/FL-kap 6.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3317

Plan for fremskaffelse

Her skal det gis en samlet beskrivelse av og begrunnelse for prosjektets fremskaffelsesstrategi (Offentlig privat partnerskap (OPP), leie/lease, Foreign Military Sale (FMS), bruktkjøp, flernasjonalt samarbeid, tradisjonelt kjøp og liknende).

​​​​​Kapittel 6 inneholder:

 • Fremskaffelsesstrategi
 • Regelverk og kontraktstrategi
 • Resultatmål og kritiske suksessfaktorer
 • Prosjektplan
 • Organisering
 • Sikkerhet (security)
 • Koordinering med andre prosjekter
 • Kvalitetsstyring og kvalitetssikring

​Fremskaffelsesstrategi

Det skal foretas en vurdering av mulige leveringskilder/tilbydere og deres kompetanse, med basis i markedsundersøkelser, herunder ved bruk av Request for information (RFI) og vurdering av konkurransesituasjonen i leverandørmarkedet. Det skal videre foretas en vurdering av hvordan nivået på forsvarssektorens ytelseskrav vil påvirke antall potensielle tilbydere, eventuelt risikoen for reduksjon av mulige tilbydere, og som et resultat av dette, en svekkelse av konkurransesituasjonen. Faktorer med mulig betydning for Forsvarets forhandlingsstyrke beskrives og vurderes. Videre skal det vurderes i hvilken grad direktivet for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) kommer til anvendelse, jf. de unntak som er fastsatt av direktivet.

Regelverk og kontraktstrategi

Hensikten med å utarbeide prosjektets kontraktstrategi er å sikre at det etableres veloverveide planer for hvordan prosjektets anskaffelses- og kontraheringsløp skal gjennomføres. Kontraktstrategien skal entydig fastslå og begrunne hvorvidt anskaffelsen følger:

 • lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA)
 • lov og forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (LOSA/FOSA)
 • om anskaffelsen kan unntas fra regelverket om offentlige anskaffelser med hjemmel i LOA § 3, jf. EØS-avtalens artikkel 123, og anskaffelsen gjennomføres i sin helhet etter ARF del 5 .

Hvis prosjektet vil omfatte flere separate anskaffelser skal det, hvis mulig, angis regelverksanvendelse og kontraktstrategi for de enkelte anskaffelsene.

Resultatmål og kritiske suksessfaktorer

Resultatmålene (kalles også prosjektmål) skal være klare og målbare og inneholde parameterne ytelse, kostnad og tid. Det kan også suppleres med andre relevante parametere, som omdømme og helse-, miljø- og sikkerhetsforhold som er knyttet til løsningen prosjektet skal dekke. Resultatmålene skal prioriteres. Hvis ikke prioriteringen går klart frem av OFL skal dette avklares med FD tidlig i prosessen med å skrive FL-en. Det skal vektlegges at resultatmålene er, spesifikke, målbare, aksepterte, realistiske, og tidsavgrensede (SMART-kriteriet). I tillegg bør det ikke være for mange i antall (målforvirring) samtidig som de skal være separert fra kritiske suksessfaktorer og rammebetingelser (ikke blandet sammen). Sjekk resultatmål opp mot oppdraget og effektmålet, og vurder, eventuelt eliminer, innbyrdes uoverensstemmelser mellom resultatmålene.

Prosjektplan

Hensikten med å beskrive arbeidsomfang og leveranser er at prosjektet får presisert og avgrenset omfanget av den oppgaven det skal løse, og at prosjektets leveranser og delleveranser blir tydeliggjort. Prosjektplanen skal også ta hensyn til de viktigste aktiviteter som må følges opp av GA slik at effektmålet nås, og andre prosjektavhengigheter som leveranser fra andre prosjekter som har en prosjekt avhengighet og/eller påvirker fremdrift.

​Sik​kerhet (security)

GA skal gjennomføre en verdivurdering knyttet til sikkerhetsbehovet så tidlig som mulig i definisjonsfasen. Verdivurderingen skal oppdateres når det er forhold som tilsier endringer i forhold til anvendelsen av sikkerhetsloven med forskrifter. Dersom sikkerhetsloven kommer til anvendelse i prosjektet, skal dette underkapitlet beskrive hvordan sikkerhetsarbeidet utføres.

Koordinering med andre prosjekter

Det skal lages en oversikt over hvilke andre prosjekter det er behov for å koordinere med for å nå resultatmålene. Det skal beskrives hvilke grensesnitt, hvorfor, finansiering, kostnader og fordeling.

Kvalitetsstyring og kvalitetssikring

Det skal lages en kortfattet beskrivelse av de viktigste prinsippene og prosedyrene for ​hvordan kvalitetssikringen skal foregå, og eventuelle krav til prosjektet (eksempelvis krav til oppfølging av leverandørens system for kvalitetsstyring jf ARF). Beskrivelsen skal inkludere prosjektets planer for hvordan kvalitetsstyringen (eksternt og internt) tenkes gjennomført. Hensikten er å sikre at prosjektet gjennomføres i henhold til eksterne krav (bl.a. lover og forskrifter) og interne retningslinjer i Forsvaret (jf. FLO INV PRO 017 Kvalitetssikring tidlig fase fremskaffelsesløsning).

Publisert 4. november 2014 15:21.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.