FL-kap 5FL-kap 5http://forsvaret.no/media/PubImages/FL-kap 5.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3316

Systembeskrivelse

Den anbefalte løsningen må beskrives entydig og tilstrekkelig detaljert slik at fremskaffelsen kan gjennomføres på en god måte innenfor alle de fagområdene som fremskaffelsen omfatter.

​​​​​Kapittel 5 inneholder:

  • Systembeskrivelse av den anbefalte systemløsningen
  • Systemløsning og grensesnitt til andre systemer
  • Antall og fordeling
  • Integrert logistikkstøtte
  • Disponering av eksisterende materiell (arv).

​Systembeskrivelse

Det skal være en kortfattet, men tilstrekkelig detaljert beskrivelse av den anbefalte løsningen. System-/delsystembeskrivelsen hentes fra VFS-vedlegget.

​Systemløsning og grensesnitt til andre systemer

Det skal beskrives hvordan systemet skal samvirke og/eller forholde seg til andre systemer i Forsvaret eller andre institusjoner eller organisasjoner som det er krav om å kunne samarbeide med. Hvis systemet allerede inngår i et eksisterende system som er beskrevet i et annet dokument, kan man vurdere å inkludere kun en oppsummering her, med referanse til hoveddokumentet. For prosjekter med et visst IKT-omfang (innenfor alle programområder) bør "Interoperabilitet og nettverkskapasitet" i forhold til Forsvarets INI og NATO/alliertes løsninger beskrives (jf Forsvarets arkitekturråd, evt for videre veiledning konferer med Cyberforsvarsstaben).

​Antall og fordeling

Det skal beskrive antall enheter og hvordan disse skal fordeles i Forsvaret.

​Integrert logistikkstøtte

Det skal beskrives hvordan systemet skal understøttes med vedlikehold, forsyning, transport, lagring, avhending, opplæring, dokumentasjon og helse, arbeids-/miljø og sikkerhet (HAS/HMS), samt en beskrivelse av et eventuelt behov for tiltak knyttet til EBA som følge av logistikkløsningen.

​Disponering av eksisterende materiell (arv)

Det skal redegjøres for eventuell videreføring av eksisterende materiell som nytt system kommer til erstatning for eller som supplement til. Det skal også redegjøres for utfasingen/a​vhendingen av eksisterende materiell/system som følge av at dette prosjektet gjennomføres. Eventuelle kostnader til utfasing/avhending skal normalt ikke tas med som en del av prosjektets kostnadsrammer, men kun beskrives.

Publisert 4. november 2014 15:31.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.