prinsix_konseptfasen_1prinsix_konseptfasen_1http://forsvaret.no/media/PubImages/prinsix_konseptfasen_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2645
Prinsix - KL prosess1Prinsix - KL prosess1http://forsvaret.no/media/PubImages/Prinsix - KL prosess1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2043

Konseptfase

Hensikten med konseptfasen er å skape en dokumentert og sporbar sammenheng fra et identifisert behov til valg av et konsept som basert på en helhetsvurdering er den løsningen som best ivaretar behovet, gitt rammer og føringer fra FD.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Utarbeidelse av konseptuell løsning (KL) skal ta utgangspunkt i pågående kapasitets- og strukturplanlegging. FD leder arbeidet med KL. Bidragsytere vil være ulike miljøer innenfor Forsvaret som i oppdrag om utarbeidelse av konseptuell løsning (OKL) har fått i oppdrag å støtte FD i utarbeidelsen.

Konseptfasen skal gjennomføres som en samfunnsøkonomisk analyse. Det betyr at alle virkninger av investeringsalternativene skal kartlegges, både i et samfunnsperspektiv og for brukeren av investeringen.

Alternative konsepter skal være prinsipielt ulike måter å dekke behovene og oppfylle målene på. Disse må ikke begrense seg til å være varianter over ett og samme hovedtema, selv om også slike variasjonsmuligheter innenfor det enkelte konsept bør belyses, men vise genuint forskjellige måter å oppfylle prosjektets formål på. Identifisering av konseptalternativer er en kreativ prosess som har som formål å sikre at alle reelle løsningsalternativer blir vurdert.

KL kan, ved siden av å være et sentralt beslutningsdokument, også være grunnlaget for ekstern kvalitetssikring. Iht. Finansdepartementets (FIN) retningslinjer skal alle prosjekter med en investeringsramme over 750 mill. kroner kvalitetssikres av eksterne konsulenter, utvalgt av FD og FIN innenfor en rammeavtale, og malen for konseptuell løsning er tilrettelagt for det.

 Definisjon av konsept: Overordnet løsning som ivaretar et definert behov og problemstilling

KL-dokumentet består av følgende kapitler:

Innledning
Redegjør for grunnleggende informasjon om oppdraget, forutsetninger og avgrensninger for utredning samt hvordan arbeidet med å lage KL har vært.
konseptuell løsning

Konseptuell løsning (KL)
Mal for konseptuell løsning (KL) hentes her: maler for konseptfasen
Kapittelinndelingen for KL listes under:

Behov
Beskrivelse av samfunnsbehovet. Identifikasjon av interessenter og aktører, samt beskrivelse av aktørenes og interessenters behov som skal ivaretas ved realisering av «ny kapasitet».  Detaljeres i Vedlegg A - Behovsanalyse.

Mål- og strategi
Beskrivelse av mål for prosjektet samt eventuelle rammer eller føringer som skal tas hensyn til ved valg av konsept.  Detaljeres i Vedlegg B - Mål- og strategidokument.

Overordnede krav
Beskrivelse av krav som skal eller bør oppfylles ved realisering av «ny kapasitet».   Detaljeres i Vedlegg C - Overordnet kravdokument.

Vurdering av mulighetsrom
Definisjon av et bredt mulighetsrom som skal vurderes opp mot det overordnede kravdokumentet. Detaljeres i Vedlegg D – Mulighetsstudie.

Alternative konsepter
Analyse der nullalternativet vurderes opp i mot minst to konkurrerende «hovedkonsepter» i den hensikt å velge det konseptet som best ivaretar behovet basert på en helhetsvurdering. I tillegg analyseres virkninger for hvert av tiltakene, både kvalitativt og kvantitativt. Detaljeres i Vedlegg E – Alternativanalysen.

Konklusjon og anbefaling
Dette kapitlet skal inneholde en oppsummering av resultater og konklusjoner, samt anbefale konsept.

Realisering og plan for videre arbeid
Realisering av anbefalt konsept gjennom identifisering av prosjekter knyttet til anbefalte konsept.
​​​​​​​

Publisert 24. april 2012 14:48.. Sist oppdatert 20. desember 2019 11:24.