prinsix_alternativanalyse_1prinsix_alternativanalyse_1http://forsvaret.no/media/PubImages/prinsix_alternativanalyse_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2644
prinsix_alternativanalyse_2prinsix_alternativanalyse_2http://forsvaret.no/media/PubImages/prinsix_alternativanalyse_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2650

Alternativanalyse

​I alternativanalysen skal alle virkninger av alternativene som er med fra mulighetsstudien identifiseres, beskrives, tallfestes og verdsettes. Det samfunnsøkonomisk mest gunstige konseptet anbefales i den samlede vurderingen.

​​​​​​​​​Hensikt

Hensikten med alternativanalysen er å utrede videre de alternativene som er tatt med fra mulighetsstudien. Analysen består av fem hoveddeler; identifisering og verdsetting av virkninger, vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, usikkerhetsanalyser og beskrivelse av fordelingsvirkninger.

Roller og ansvar

Eierskap for analysen og forutsetninger som settes bør ligge hos FD. Analysen kan utføres av et annet organ.

Fremgangsmåte

I alternativanalysen skal relevante samfunnsøkonomiske virkninger for hele konseptets levetid identifiseres, vurderes og dokumenteres for samtlige alternativer.

Dette innebærer at det for alle alternativer skal vurderes i hvor stor grad alternativet oppfyller kravvirkningene og øvrige virkninger, samt alternativets fordelingsvirkninger. Merk at både prissatte og ikke-prissatte virkninger av alternativene skal inngå i den samlede vurderingen.  I tillegg skal skal det gis en vurdering av kostnadsvirkninger, inkludert levetidskostnader for alle alternativer, samt gjennomføres usikkerhetsanalyser med realopsjoner. Sammenstillingen av alle resultatene etter alternativanalysen skal vise profilen for hvert alternativ med usikkerhet.

Alternativene bør være behandlet iht. til «Veileder til konseptfasen – samfunnsøkonomisk analyse for investeringsprosjekter i forsvarssektoren».​​ ​​​​

Publisert 23. mars 2012 11:33.. Sist oppdatert 4. juli 2016 09:55.