prinsix_behovsanalyse_1prinsix_behovsanalyse_1http://forsvaret.no/media/PubImages/prinsix_behovsanalyse_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2640
prinsix_behovsanalyse_2prinsix_behovsanalyse_2http://forsvaret.no/media/PubImages/prinsix_behovsanalyse_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2646

Behovsanalyse

Hensikten med behovsanalysen er å kartlegge nåsituasjonen, samfunnsbehovet og interessenter/aktører.

​​​​​Hensikt

Behovsanalysen gjennomføres for å sikre at de beskrevne behovene gjenspeiler samfunnets virkelige behov.  Det skal derfor gjennomføres en problemanalyse som synliggjør behovet for endring av dagens situasjon for å møte samfunnets behov i fremtiden.

Med bakgrunn i samfunnsbehovet som skal dekkes skal også samtlige relevante aktører og interessenter identifiseres og deres behov beskrives.  

Aktører er de som har et behov knyttet til en investering. Grupper, både i og utenfor Forsvaret,  som blir påvirket av investeringen, klassifiseres som interessenter.

Det totale behovsbildet skal dekkes, uavhengig av om behovet er dimensjonerende for løsningen eller ikke. Prioriteringen av behovene vil være innspill til kravspesifikasjonen. I behovsanalysen skal hele behovet beskrives – også det som i dag er delvis dekket av andre løsninger/kapasiteter.

I tillegg til interessentanalysen og behovsbeskrivelse skal behovsanalysen inneholde innledende beskrivelser av den eventuelle kapasiteten som i dag dekker behovet (se kapittelstruktur i malen).

Roller og ansvar

Innspill til analysen og beskrivelsen av behovene bør utføres av en bredest mulig sammensatt gruppe som representerer de forskjellige interessentbehovene. Sammenfatningen av og eierskap til behovsanalysen må ikke ligge i et miljø som kan tenkes å favorisere en mulig løsning for tidlig i prosessen.

Husk at:

  • behov må forankres hos sentrale interessenter
  • behovsanalysen bør utføres av et mest mulig nøytralt organ (f. eks. et sekretariat opprettet av de berørte departementene og med bred, tverrfaglig bemanning) 
  • personer med ”sterke egeninteresser” bør ikke ha ledende roller i arbeidet med behovsanalysen
  • folkemøter og liknende bør organiseres for å gjøre det mulig for interessegrupper og sivilsamfunnet å komme med kritikk av eller støtte til analysene 
Publisert 23. mars 2012 11:18.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.