prinsix_mal-og_strategi_1prinsix_mal-og_strategi_1http://forsvaret.no/media/PubImages/prinsix_mal-og_strategi_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2641
prinsix_mal_og_strategi_2prinsix_mal_og_strategi_2http://forsvaret.no/media/PubImages/prinsix_mal_og_strategi_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2647

Mål og strategi

Mål- og strategidokumentet skal definere samfunnsmål og effektmål for tiltaket med vekt på konsistens, realisme og verifiserbarhet.

​​​Hensikt 

Hensikten med å utarbeide et mål- og strategidokument er å få frem alle rammebetingelser, definere samfunns-, og effektmål, samt prioritere resultatmål, for å sikre riktig fokus i prosjektarbeidet. De definerte målene vil få betydning for kravene i kravdokumentet og utvalgskriteriene i alternativanalysen. Mål- og strategidokumentet skal i tillegg inneholde strategiske føringer for å oppnå definerte mål, prosjektspesifikke suksessfaktorer, avhengigheter og videre organisering og fremdrift for investeringen.

 
Roller og ansvar

Eierskap til mål- og strategidokumentet og ansvaret for utarbeidelse av dette bør ligge i FD fordi dette er et strategisk dokument med overordnede føringer. I prosessen med utarbeidelse av målstruktur kan andre involverte med fordel bidra.

 
Fremgangsmåte

Målene utarbeides med utgangspunkt i det bakenforliggende samfunnsbehovet. Det bør arbeides med målene i en eller flere gruppeprosesser. Dette vil være en iterativ prosess der man har behov for modning underveis. Begynn derfor tidlig og regn med at det kan ta tid å komme frem til et godt resultat. Involver hele gruppen i prosessen.

Publisert 23. mars 2012 11:20.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.