prinsix_mulighetsstudie_1prinsix_mulighetsstudie_1http://forsvaret.no/media/PubImages/prinsix_mulighetsstudie_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2643
prinsix_mulighetsstudie_2prinsix_mulighetsstudie_2http://forsvaret.no/media/PubImages/prinsix_mulighetsstudie_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2649

Utarbeide mulighetsrom

Mulighetsstudien utarbeides basert på behovene og målene som har blitt dokumentert. Disse skal til sammen definere et bredt mulighetsrom som skal vurderes opp mot det overordnede kravdokumentet.

​​​​​Hensikt

Mulighetsstudien skal identifisere alle mulige alternative konsepter. Konseptene utredes i henhold til firetrinnsprinsippene. De identifiserte alternativene skal gjennom en grovsortering der alternativene som ikke oppfyller kravene i det overordnende kravdokumentet siles ut.

Roller og ansvar

Dokumentet eies av FD og ansvar for utarbeidelse av dokumentet kan ligge hos operative eller andre avdelinger.

Fremgangsmåte

Med bakgrunn i utarbeidede dokumenter skal alle mulige alternativer defineres.
Det er viktig å definere hele mulighetsrommet av konseptuelt ulike alternativer som kan bidra til at målene nås. Tenk utradisjonelt, og søk å finne et bredt utvalg av alternativer. Vurder om det finnes mulige tiltak fra hver av disse fire innfallsvinklene:
  •  Tenk om igjen: Vurder om det eksisterer andre løsninger enn en investering for å nå målene. 
  • Optimaliser: Vurder alternativ som bidrar til en mer effektiv utnyttelse av dagens struktur/materiell.
  • Gjør om: Vurder alternativ i form av å modifisere eksisterende materiell.
  • Gjør noe nytt: Invester i ny struktur/nytt materiell.
Alternativene skal gruppes etter:
 
  • 0. Nullalternativet
  • 1. Tiltak som påvirker bruk av eksisterende kapasitet
  • 2. Tiltak som sikrer bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet
  • 3. Tiltak som fører til mindre utbedringer og investeringer
  • 4. Tiltak som fører til store nyinvesteringer
De identifiserte alternativene skal deretter igjennom en grovsortering der alternativene som ikke oppfyller de høyest prioriterte kravene identifisert i overordnet kravdokument ikke tas med videre til alternativanalysen. Merk at det i "Vedlegg D Mulighetsstudie" skal gjøres rede for alle alternativene som er identifisert, og det skal begrunnes hvorfor alternativer siles bort i grovsorteringen.
 
 

Alternative konsepter

Alternative konsepter skal være prinsipielt ulike måter å dekke behovene og oppfylle målene på. Disse må ikke begrense seg til å være varianter over ett og samme hovedtema, selv om også slike variasjonsmuligheter innenfor det enkelte konsept bør belyses, men vise genuint forskjellige måter å oppfylle prosjektets formål på. Identifisering av konseptalternativer er en kreativ prosess som har som formål å sikre at alle reelle løsningsalternativer blir vurdert.

 
Definisjon av konsept:
Overordnet løsning som ivaretar et definert behov og problemstilling.
 

Eksempel 1

Behovet som skal dekkes er «taktisk lufttransport». I tillegg til nullalternativet som innebærer en videreføring av dagens løsning kan et mulig konsept være å se på bruk av helikoptre i stedet for transportfly, eller en kombinasjon av dette. En variant over samme hovedtema kan være at vi bør vurdere å inngå et flernasjonalt samarbeid eller offentlig privat partnerskap (OPP), som innebærer at vi ikke anskaffer en egen kapasitet, men igjennom samarbeid etablerer en felles ressurs og deler drift og operatørkostnader. En tredje mulighet kan være en kombinasjon av gjenbruk, flernasjonalt samarbeid/OPP og supplerende anskaffelser.

Eksempel 2

Fremtidig behov for undervannsbåtkapasitet, og alternative løsninger for hvordan behovene kan ivaretas. Nullalternativet er å opprettholde dagens løsning uten større investeringer. Et annet konsept er videreføring av undervannsbåt som kapasitet (kan innebære omfattende oppgraderinger av eksisterende ubåter, eller nyanskaffelse av ubåt).Et slikt konsept kan også ha varianter over samme hovedtema ved å inngå et flernasjonalt samarbeid, som innebærer at vi ikke anskaffer en egen kapasitet, men igjennom samarbeid etablerer en felles ressurs og/eller deler drift og operatørkostnader Et tredje konsept kan være å se på alternativer til undervannsbåt (erstatning for bortfall av undervannsbåtkapasitet). Dette kan for eksempel gjøres ved styrking av andre kapasiteter (kampfly, missiler, andre fartøy etc..)

Eksempel 3

Behovet som skal dekkes er sikker tilgang til satellittkommunikasjon for Forsvaret. Nullalternativet som er en videreføring av dagens løsning, innebærer ad hoc leie av satellittkapasitet. Et annet mulig konsept er langtidsleie av kapasitet i det åpne markedet, eller et tredje alternativ som innebærer anskaffelse av egen satellitt. Alternativet med anskaffelse av egen satellitt, kan ha varianter over samme hovedtema i form av flernasjonalt samarbeid eller offentlig privat partnerskap (OPP). Hensikten blir da å anskaffe en felles ressurs og dele på drift og operatørkostnader med andre.

Publisert 23. mars 2012 13:39.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.