Overføring til driftOverføring til drifthttp://forsvaret.no/media/PubImages/pix-OTD-768x432.png

Overføring til drift

Overføring til drift beskriver de viktigste elementer for å legge til rette for overføring av materiellet/systemet fra prosjektorganisasjonen, til driftsorganisasjonen. Hensikten er å gjennomføre nødvendige aktiviteter slik at driftsorganisasjonen er best mulig forberedt til å ta i bruk materiellet og forvalte dette i henhold til Materielldriftsplan (MDP).

Det er viktig at prosjektet planlegger med og gjennomfører de aktivitetene som er påkrevet for at materiellet skal kunne driftsettes forsvarlig. Dette skal gjøres som en del av Definisjonsfasen og skal beskrives i Prosjektledelsesplanen. Det er viktig at alle System- og fagansvarlige er identifisert, og at tilstøtende roller og ansvar er avklart. I større materiellsystem kan det være flere fagansvarlige og delsystemansvarlige som har grensesnitt som kan være overlappende. Perioden etter at materiellet er mottatt fra leverandøren omtales som 'overføring til drift'. Overføring til drift krever ingen godkjenning fra FD, da overføringen er en ren overføring av materiell, med tilhørende forvaltningsansvar, mellom FDs underliggende etater. Hovedhensikten med fasen er å sikre at materiellet er klart til bruk, og at brukeren er klar for materiellet. Dette innbefatter mellom annet:

 • Brukeransvarlig gjennomfører brukeropplæring og Systemansvarlig gjennomfører opplæring fagansvarlige. 
 • Utarbeide reglementer og operasjonskonsepter. (BA)
 • Tilpasse organisasjonsstrukturen til eventuelle nye operasjonskonsepter.(BA)
 • Ivareta eventuelle nye behov for eiendom, bygg og anlegg.(PA/BA)
 • Produsere materielldriftsplan som følger materiellet. (SA)
 • Gjennomføre sikkerhetsgodkjenning av materiellet. (SA)
 • Gjennomføre teknisk og forvaltningsmessig godkjenning av materiellet. (SA)
 • Gevinstrealiseringsplan skal følge opp av BA, samt at det skal rapporterse prosjektets oppnådde effekt og gevinster i erfaringsrpporten (ERF) av BA.
Overføring til drift
Overføring til drift kan skje flere ganger i løpet av prosjektets varighet. For hver overføring fra Prosjektleder til Systemansvarlig skal gjeldende prosedyrer for dette følges. Disse finnes i Styringssystemet for FMA
Systemansvarlig (SA) overfører videre til Bruker. Prosessen innebærer en rekke formelle trinn som Prosjektet må planlegge med helt fra starten av.  I Definisjonsfasen skal VFS1 gjennomføres og Materielldriftsplanen (MDP) opprettes. På dette tidspunkt skal det beskrives i Prosjektledelsesplanen hvordan en ser for seg overføring til drift, forventingene må tidlig avstemmes og all aktivitet knyttet til overføringen må planlegges og ressurssettes.

For å sikre at alt materiell som tas i bruk er sikkert, har riktig materielldatakvalitet og brukerne har riktig kompetanse, er det avgjørende at Prosjektgruppen (PG) håndterer 'overføring til drift' helhetlig. Prosjektledelsesplanen skal derfor kommuniseres og holdes oppdatert som et levende dokument for å påse at ingen faktorer uteglemmes. 

Materiellet skal godkjennes som 'materiell til bruk i Forsvaret'. Det er viktig at Bruker, Fagansvarlig (FA), Systemansvarlig (SA), Generalinspektør/Brukeransvarlig (GI, BA) og Prosjektleder kjenner hvilke regler som til en hver tid er gjeldende og hva disse krever i forhold til en godkjenningsprosess. 

Studien (VFS 4) er en driftsanalyse og skal resultere i en driftserfarings basert oppdatering av Materielldriftsplanen, avklare reelt behov for vedlikehold, reservedeler osv. Analysens resultat kan også bidra til å lukke gjenstående resistanser fra tidligere overføring fra prosjekt til SA og fra SA til bruker. Materielldriftsplanen beskriver blant annet når materiellet skal:
 •  brukes
 • forsynes
 • vedlikeholdes
 • oppgraderes
 • lagres
 • eller ​avhendes

Prosjektet avslutter normal VFS 4 etter at materiellet/systemet (løsningen) har vært i drift en periode. Denne perioden kan mellom annet omfatte garantiperioden og vil variere i lengde fra system til system, perioden kan i enkelte tilfeller, etter avtale, kanselleres.
Prosjekter med et INI-grensesnitt og/eller løsning/leveranse skal også INI-arkitekturen (både den tekniske og funksjonelle) vedlikeholdes i Arkitekturdatabasen NORwegian Architecture Repository (NORAR). NORAR bør holdes oppdatert gjennom anskaffelsesfasen, og NORAR må være oppdatert før prosjektet fremsender termineringsrapport (TR).
Detaljert beskrivelse av hvordan VFS, MDP, tekniske godkjenninger, brukergodkjenninger og overføringsprotokoller skal håndteres og gjennomføres, er beskrevet i FMA-styringssystem. 
Publisert 1. november 2011 07:49.. Sist oppdatert 13. februar 2017 21:42.